آبان 94 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 94/8/20 | 5:8 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه مشاهده حرکتی  (PMOQ-T)

 ازاین پرسشنامه  برایشناساییکودکاندرمعرض خطراختلالهماهنگیرشدی (DCD)استفادهمی شود.

بسیارندکودکانیکهظاهرطبیعیدارند،رشدجسمیو ذهنیآنهابهنجاراست،ولیعملکردهایحرکتیآنهادر مقایسهباهمسالانضعیف تراستودرفراگیریمهارت های معمولیزندگیمشکلدارند. اختلالهماهنگیرشدی[1](DCD) عبارتیاست کهدرچهارمینویراست تجدیدنظرشدهراهنمایتشخیصیوآماریاختلال های روانی(DSM-IV-TR)  [2] برایتوصیف ایندستهازکودکانپیشنهادشدهاست. شناسایینشانه هایایناختلالازکودکیبه کودک دیگرمتفاوتاست،ازاینروبرایشناساییو تشخیص کودکاندرمعرض خطر،ابزارهایگوناگونبه کارمی رود. مجموعهآزمون هایحرکتیمعتبرواستانداردیمانند آزمونتبحرحرکتیبرونینکس- اُزرتسکی (BOTMP) ، مجموعهارزیابیحرکتیبرایکودکان(M-ABC)،وآزمونرشدحرکتیدرشت(TGMD-2)برایتشخیص ایناختلالارایهشدهاست. پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران (PMOQ-T) از 18 گویه و 2 خرده مقیاس عملکرد حرکتی عمومی (14 سوال) و نوشتن (4 سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی عملکرد حرکتی درشت و ظریف کودکان سنین 5 تا 11 سال در اجرای فعالیت های روزمره و انجام تکالیف مدرسه بکار می رود(صالحی،زارع زاده وسالک ،1391).

PMOQ-T یک ابزارتشخیصیاولیهاست. ازآننمی توانبه عنوان تنهاابزارغربالگریکودکانمبتلابه DCD  استفادهنمودوارزیابینهاییوتکمیلیبایدبه وسیلهابزارهای1حرکتیاستاندارد شدهومعتبرصورت پذیرد(صالحی،زارع زاده وسالک ،1391).

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir


[1] - Developmental Coordination Disorder

[2] - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition- Text Revisionتاریخ : چهارشنبه 94/8/20 | 5:3 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون

برای سنجش مهارت های اجتماعی کودکان، از مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی ماتسون که توسط ماتسون و همکاران در سال 1983 برای سنجش مهارت های اجتماعی افراد 4 تا 18 ساله تدوین گردیده است، استفاده می شود. فرم اولیه این مقیاس، دارای 62 عبارت بود که توسط یوسفی و خیر  (1381) تحلیل عاملی شده و به 56 عبارت کاهش یافت که مهارت های اجتماعی افراد را توصیف می کنند. برای پاسخ گویی به آن، آزمودنی باید هر عبارت را بخواند و سپس، پاسخ خود را براساس یک شاخص 5 درجه ای از نوع مقیاس لیکرت مشخص نماید(یوسفی و خیر، 1381).

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.irتاریخ : چهارشنبه 94/8/20 | 4:59 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه شیفتگی کاری[1] باکر (2008)  (WOLF)

علمروانشناسیمثبت،رویکردینویندرروانشناسیاستکهبه جایتمرکزبرجنبه هایمنفیوجودیانسانبرجنبه هایمثبت تمرکزکردهوهدفآنتغییرتمرکزروانشناسیازاختلالات روان شناختیبهسمتکیفیتمثبتزندگیاست. نتیجهاین علاقهبهجنبه هایمثبتروانشناسی،ایجادسازه هایجدیداست کهدراینراستاشیفتگیبهعنوانیکیازجدیدترینسازه های روانشناسیمثبتمطرحمی باشد.

شیفتگیبرایاولینبارتوسطپروفسورسیکزنتمیهالیابداعو توصیفشد. اوتجربهشیفتگیرادرمرکزروانشانسیمثبتقرار دادوآنرابهعنوانحالتیازهشیاریتعریفکردکهدرآنفرد کاملاًدریکفعالیتغرقمی شود،به طوریکهدرآنحالهیچ چیزدیگرمهمبهنظرنمی رسد. اینتجربهبهخودیخود،بسیار لذتبخشبودهوباعثمی شودافرادباوجودهزینه یزیاد،فقط به خاطرخودفعالیتدرآندرگیر شوند. لذتحاصلازفعالیت، انگیزشدرونیبرایانجامفعالیتودرگیریکاملدرفعالیتازجنبه هایمهمتجربه یشیفتگیمی باشند. باکربرای اولینبارمدلشیفتگیدرموقعیتکاریرامطرحکردوآنرابه عنوانتجربه یاوجکوتاهمدتدرکارتعریفکردکه،هنگامیرخ

می دهدکهبینانتظاراتشغلیوتواناییحرفه ایکارکنان،تعادل وجودداشتهباشد. برطبقنظرباکرمدلشیفتگیمرتبطباکاربه وسیلهسهعنصرجذب،لذتکاری،انگیزشدرونیکارمشخص می شود (گل کاری و همکارانش، 1392)

برایسنجششیفتگیمرتبطباکارازپرسشنامهشیفتگیمرتبطباکارکهتوسطباکرساختهشدهاست،استفاده می شود.

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir[1]  - The Work-Related Flow Inventory (WOLF)تاریخ : چهارشنبه 94/8/20 | 4:53 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه جو ایمنی نوردیک NOSACQ-50

تاکنونابزارهایمتعددیبهمنظورارزیابیجوایمنیارایه شدهاستکهازجملهآنهامیتوانبهپرسشنامه 18 بعدی فلین[1]وهمکارانشدرصنایعانگلستان،پرسشنامه 20 سؤالیزیدیوهمکاران وپرسشنامه 11 سؤالیوثوقیو همکاراندرتکنسینهایاورژانسپزشکی اشارهنمود. درمیانابزارهایارایهشدهبرایبررسیجوایمنی، پرسشنامهایکهبرمبنایجنبههایتئوریکیجوایمنی پایهگذاریوبهزمینه هایروانشناسینیزتوجهنمودهباشد، بندرتدیدهمیشود.

پرسشنامهجوایمنینوردیک(safety climate questionnaireNordic) کهباعنواناختصاری 50 NOSACQ-شناختهمی شود،از پرسشنامههایمعتبردرزمینهبررسیجوایمنیمی باشدکه توسطتیممتخصصانجوایمنیشغلیچندینکشورنوردیک (دانمارک،نروژ،ایسلند،فنلاندوسوئد)  بارهبریمرکزتحقیقملیمحیطکاردانمارک(NRCWE) توسط Pete Kines طراحیشدهاست(یوسفی و همکاران1392).

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir[1] - Flinتاریخ : چهارشنبه 94/8/20 | 4:48 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

هفت پند مو?نا
شب باش : در پوش?دن خطا? د?گران
زم?ن باش : در فروتن?
خورش?دباش : در مهر و دوست?
کوه باش : در هنگام خشم و غضب
رودباش : در سخاوت و ?ار? به د?گران
در?اباش : در کنار آمدن با د?گران
خودت باش : همانگونه که م? نما??  ..تاریخ : یکشنبه 94/8/17 | 9:41 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

سایت های علمی و مورد نیاز

دانلود رایگان کتاب 

www.ketabnak.com
www.98ia.com
www.takbook.com
www.irpdf.com
www.parsbook.org
www.irebooks.com
www.farsibooks.ir
www.ketabesabz.com
www.readbook.ir
سایتهای مهم علمی،پژوهشی
www.digitallibraryplus.com
www.daneshyar.net
بانک های اطلاعاتی
www.umi.com/pqdauto
www.search.ebscohost.com
www.sciencedirect.com
www.emeraldinsight.com
www.online.sagepub.com
www.springerlink.com
www.scopus.com
http://apps.isiknowledge.com
پایان نامه های داخلی و خارجی
www.irandoc.ac.ir
www.umi.com/pgdauto

www.mhrn.net
www.theses.org
مقالات فارسی
www.magiran.com
www.civilica.com
www.sid.ir
کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس
www.nlai.ir
www.loc.gov
www.bl.uk
دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش
http://eric.ed.gov
اطلاعات عمومی کشورها
www.worldatlas.com
پایگاه اطلاعات اسلامی
www.seraj.ir
مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی
www.infolibrarian.com
آرشیو مقالات از سال
1998
www.findarticles.com
کتابخانه الکترونیک
www.digital.library.upenn.edu/books
رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس
www.srco.ir
دانشنامه آزاد اینترنتی
www.wikipedia.org
دایره المعارف بریتانیکا
www.brit
:دانشگاه اهایو
https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125
florida:
http://etd.lib.fsu.edu/ETD-db/

دسترسی به متن
کامل پایان نامه های 435 دانشگاه
از24 کشور اروپایی
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

دسترسی رایگان به بانک مقالات
دانشگاه کالیفرنیا
http://escholarship.org/

دسترسی رایگان به بانک مقالات
دانشگاه TENNESSEE
http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro...i?help=148

دسترسی رایگان به 1,550,632 مقاله ی
دانشگاهی
http://www.oalib.com/

دسترسی به پایان نامه های
الکترونیکی دانشگاه ناتینگهام
http://etheses.nottingham.ac.uk/

دسترسی رایگان به کتاب ها و ژورنال
های سایت In Tech
http://www.intechopen.com/

دسترسی رایگان به مقالات علمی دانشگاه McGill
http://digitool.library.mcgill.ca/R

دسترسی رایگان به مقالات علمی مقالات 1753 ژورنال—دانشگاه استنفورد
http://highwire.stanford.edu/

Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org/

دسترسی به مقالات و متون علمی
پایگاه Proceeding of the National Academy
of Sciences
ایالت متحده ی آمریکا
http://www.pnas.org:two_hearts:
روزنامه ها و مجلات انگلیسی
روزنامه گاردین
http://www.guardian.co.uk
روزنامه نیویورک تایمز
http://www.nytimes.com
روزنامه واشنگتن تایمز
http://www.washtimes.com
روزنامه واشنگتن پست
http://www.washpost.com/index.shtml
روزنامه تایمز
http://www.the-times.co.uk/news

سایتهای انگلیسی بازرگانی
E.L. Easton Business English
http://eleaston.com/biz/bizhome.html
Business English-lessons for Adults
http://www.better-english.com/ exerciselist.html
BUSINESS ENGLISH
http://www.nonstopenglish.com/allexercises/business_english
Business English for EFL-ESL-TESL-ESP-ELT
http://www.wfi.fr/volterre/businessenglish. html
Business English Certificates
http://www.englishexams.net/BEC_Vantage.html


سایتهای Dictionary
دیکشنری پارست

http://www.parset.com/Dic
Farsidic
http://www.farsidic.com
دیکشنری آریانپور
http://www.aryanpour.com
دیکشنری کمبریج
http://dictionary.cambridge.org/Default. asp?dict=I
دیکشنری آنلاین
http://dic.amdz.com
دیکشنری مذهبی
http://www.biblestudytools.net/Dictionaries/SmithsBibleDictionary/smt.cgi?number=T814
دیکشنری وبستر
http://www.m-w.com
دیکشنری بارتلی
http://www.bartleby.com/61/2/B0390200.html
دیکشنری نارسیس
http://www.narcissoft.com/OnlineDic.asp
دیکشنری وان لوک
http://www.onelook.com/?other=web1913&w=Book
دیکشنری آریا
http://www.ariadic.com
Persian Online Dictionary
http://www.wdgco.com/dic
Aussieslang
http://www.aussieslang.com

 تاریخ : یکشنبه 94/8/17 | 9:19 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

برای موفقیت باد لاستیک هایت را خالی کن!

مدرسه ا? اقدام به بردن دانش آموزانش به اردو م?     کند، در مس?ر حرکت اتوبوس به ?ک تونل نزد?ک می شودکه نرس?ده به آن تابلو?? با ا?ن مضمون د?ده می شد    : حداکثر ارتفاع سه متر، و ارتفاع اتوبوس هم سه متر

ول? چون راننده قب? ا?ن مس?ر رو اومده بود با کمال اطم?نان وارد تونل م? شود وبه علت سرعت ز?اد سقف اتوبوس به سقف تونل کش?ده م? شود و پس از دادن صدا? وحشتناک در اواسط تونل توقف می کند.

پس از آروم شدن اوضاع مسول?ن و راننده پ?اده م?شوند و از ا?ن اتفاق ناراحت م? شوند . پس ازبررس? اوضاع مشخص م? شود که ?ک ??ه آسفالت جد?د? رو? جاده کش?ده شده که باعث ا?ن اتفاق شده و همه به فکر چاره افتادند که ?ک? به کندن آسفالت و د?گر? به بکسل کردن با ماش?ن سنگ?ن د?گر و ... اما ه?چکدام چاره ساز نبود

تا ا?نکه پسر بچه ا? از اتوبوس پ?اده م?شهو م?گه که راه حل ا?ن مشکل را من م?دونم، که ?ک? از مسوول?ن اردو بهش گفت که برو با? پ?ش بچه ها و واز دوستات جدا نشو !! پسر بچه با اطم?نان کامل گفت: به خاطر کوچک?م دست کمم نگ?ر و ?ادت باشه که سر سوزن به ا?ن کوچک? چه ب??? سر بادکنک بزرگ در م? آره. مرد از حاضر جواب? کودک تعجب کرد و راه حل از او خواست . بچه گفت: پارسال در ?ک نما?شگاه? معلممان ?ادمان داد که از ?ک مس?ر تنگ چه جور? عبور کن?م و گفت که برا? ا?نکه دارا? روح لط?ف و حساس? باش?م با?د درونمان را از هوا? نفس و باد غرور و تکبر و طمع و حسادت خال? کن?م و در ا?نصورت م? توان?م از هر مس?ر تنگ? عبور کن?م و به خدا برس?م .
مسوول به او گفت: ب?شتر توض?ح بده . پسر بچه گفت : اگر بخواه?م ا?ن مساله را رو? اتوبوس اجرا کن?م با?د باد ?ست?کها? اتوبوس را کم کن?م تا اتوبوس از ا?ن مس?ر تنگ و بار?ک عبور کنه. پس از ا?ن کار اتوبوس از تونل عبور کرد .
کاش ما هم درونمان را از هوا? کبر و غرور و نفاق و حسادت خال? کن?م تا بتوان?م از مس?رها? تنگ زندگ? به س?مت عبور کن?م...

 تاریخ : جمعه 94/8/15 | 6:45 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پنج سبک مدیریتی ضد توسعه در ایران

بنا به اعلام رسمی در حال حاضر بیش از 440 هزار نفر به عنوان مدیر در دستگاههای اجرایی کشور اشتغال به کار دارند. این در حالی است که تعداد کارمندان کشور ژاپن با جمعیت 127 میلیونی جمعاً 300 هزار نفر است و ما در ایران با 75 میلیون جمعیت 1.5 برابر کلکارمندان ژاپن، فقط مدیر داریم !
طبق آخرین آمارها، در حال حاضر در کشور حدود 3600 سازمان و دستگاه اجرایی، نزدیک به 4 میلیون کارمند حقوق بگیر و 4.5 میلیون نفر بازنشسته مستمری بگیر داریم.

در دومین بخش از یادداشت"درنگی بر موانع توسعه یافتگی ایران"، به پنج شیوه مدیریتی ضد توسعه در کشور می پردازم که باعث توقف و ایستایی در روند توسعه یافتگی کشور هستند.

با پوزش از مدیران متخصص، دلسوز و عاشق میهن، با وجدان، متعهد و لایق، خوانندگان گرامی را با سبک های مدیریتی زیان بار و خسارت آور آشنا می کنم.
مدیران و شیوه های مدیریتی که وجودشان در مسند امور مساوی است با عقب ماندگی، هدررفت منابع و تأخیر در روند توسعه کشور:
1- مدیران معامله گر و بی هویت
مدیرانی هستند که از سبک پوشش تا طرز سخن گفتن خود را با گفتمان دولت ها تنظیم می کنند و دوری و نزدیکی به گروه ها و افراد ذی نفوذ سیاسی را با شامه قوی خود می سنجند که چه زمانی راهنمای چپ و چه زمانی راهنمای راست را بفشارند.
این تیپ مدیران از همه بیشتر تحول کشور را قفل می کنند. اخلاق، جوانمردی و پایبندی به قیود انسانی هرگز در قاموس این مدیران جایگاهی ندارد. این ها را باید دلالان سیاسی و اقتصادی نامید. برای ایشان هرگز مهم نیست چه کسی در رأس کار باشد. مهم تارهای در هم تنیده ای هست که روی آن می غلطند و از منابع و مزایای دولتی و بیت المال ارتزاق می کنند. وقتی پای اصلاح طلبی در میان باشد، ژست اصلاح طلبی می گیرند و وقتی اصول‌گرایی روی بورس باشد، گوی سبقت را از اصول‌گرایان می ربایند.
پیش چشم این جماعت معامله گر، دغدغه های اخلاقی، ملی و میهنی، پیشرفت کشور، جوانمردی و وطن پرستی خنده‌دار ترین واژگان است. تنها دو چیز در نظر این مدیران مقدس است: ما باشیم و منافع ما برقرار باشد!
2- مدیران پاره وقت و از راه دور
این دسته از مدیران اگر چه به اسم مدیر تام و تمام یک سازمان یا اداره هستند اما واقعیت چیز دیگری است. دو روز تدریس در دانشگاه، یک روز مشاور یک شرکت، دو روز سفر کاری! اینان سازمان خود را از راه دور اداره می کنند. این مدیران سعی می کنند سازمان را با ساعات حضور خود تنظیم کنند. گاهی از خود می پرسم در حکم کارگزینی این مدیران مگر فوق العاده مدیریت و سایر مزایا بابت «یک ماه کار تمام وقت» پرداخت نمی شود پس چگونه می پذیرند که نیمی از هفته را در محل خدمت نباشند و از این مزایا برخودار شوند؟
3- مدیران قبیله ای و عشیره ای
این بلیه همیشگی سازمان های دولتی و اجرایی در کشور ماست. مدیری فقط همشهری های خود را به کار می گمارد و امور عشیره خود را رتق و فتق می کند. این دسته مدیران هیچ گونه درکی از نگاه ملی به مسائل ندارند. ایران و آینده کشور را در روستا و زادگاه خود می بینند. وقتی با یک ارباب رجوع یا کارمند سازمان خود مواجه می شوند که در زمره همشهریانش نیست، گویی با یک غیر ایرانی و بیگانه طرف هستند. ماحصل فامیل گرایی چیزی جز تضییع حقوق مردم و جلوگیری از شایسته سالاری نیست.
4- مدیران آکادمیک و غیر اجرایی
این قبیل مدیران از مدیریت فقط دانش آن را به ارث برده اند. مدیران دانشگاهی اما کم توان و غیر اجرایی! به همه چیز از منظر مسأله و موضوع پژوهشی نگاه می کنند. سازمان را با کلاس درس اشتباه گرفته اند
نمی دانند که منابع، زمان و انرژی در حدی نیست که به پای افکار و آرمان های انتزاعی آنها تلف شود. این مدیران نمی دانند در کنار ارزشمندی نگاه پژوهشی به مسایل، سرعت عمل هم مهم است. این مدیران به اسم کار علمی، خواسته یا ناخواسته فرصت های طلایی توسعه را می سوزانند.
5- مدیران ترسو و مطیع

مدیرانی که می بینند و می‌دانند نتیجه تصمیم مقام مافوق آن ها چقدر زیان بار است اما به دلیل شخصیت ضعیف و منفعل خود هرگز لب به نقد و نظر نمی گشایند
خطر این قبیل مدیران بزدل به حدی است که دلیل اطاعت پذیری و بله قربان گویی این مدیران یا از سر به خطر نیفتادن منافع آنهاست یا به دلیل اینکه تصور می کنند شایستگی یعنی اطاعت پذیری محض از مافوق و بی نیازی به نظرات کارشناسان.

منبع: عصر ایران - مرتضی نظری پژوهشگر آموزش و پرورش و توسعه انسانیتاریخ : شنبه 94/8/9 | 6:56 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 


به فرزندتان ن?اموز?د پولدار بشود
ب?اموز?د شاد باشد
تا زمان? که بزرگ شد "ارزش" چ?زها را بداند نه "ق?مت" آنها را


تاریخ : شنبه 94/8/9 | 6:39 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق