آبان 99 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

پرسشنامه رضایت جنسی هادسون ( ISS   )   Index of Sexual Satisfaction

غریزه جنسی از نیازهای ذاتی انسان است. به طوری که مزلو این نیاز را در رده نیازهای جسمانی یا نیازهای حیاتی اولیه قرار داده است. رابطه جنسی یک الزام زیستی برای هر موجود زنده و بالغ است. به گفته سازمان جهانی بهداشت، رابطه جنسی بین زوجین، مترادف با مقاربت جنسی نیست و هدف آنصرفا تجربه یا عدم تجربه ارگاسم نیست. رابطه جنسی و اهمیت آن در زندگی زناشویی بالاتر ازیک رابطه فیزیکی و جسمی است و نوعی انرژی است که افراد را بر می انگیزد تا عشق و عاطفه و صمیمیت را در بین خودبه وجود بیاورند. این روابط در زندگی مشترک به همان میزانی که جنسی و جسمی است، حسی می باشد. یکی از

متغیرهای بسیار مهم و مؤثر در رضایت جنسی،کیفیت و چگونگی ارتباط زوجین با یکدیگر است. پژوهش ها و تحقیقات متعدد، ارتباط معناداری بین رضایت جنسی و رضایت از تعاملات و ارتباطات زناشویی را به اثبات

رسانده اند (نکونام و همکاران، 1398 ).

این پرسشنامه در سال 1992 توسط هادسون برای ارزیابی سطوح رضایت زوجین ساخته شد و  دارای25 سؤال است که آزمودنی باید میزان توافق خود را با هر یک از گویه ها با انتخاب یک مقیاس هفت درجه ای از "همیشه" تا "هرگز" انتخاب کند.

همراه 3 مقاله رایگان

 

این پرسشنامه  ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 تاریخ : چهارشنبه 99/8/28 | 9:40 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز (2007)

شغل از نظر لغوی، به معنای به کار واداشتن کسی است و آنچه مایه مشغولیت می باشد  از طریق اشتغال، فرد فعالانه در جریان تولید و خدمات مشارکت می کند و پاداشی نقدی یاجنسی دریافت می داردکار و شغل فعالیتی بدنی یا فکری در جهت تولید و خدمت است.به طور کلی، کار فعالیتی است که از کسی خواسته شده و در مقابل آن، به وی مزد پرداخت می شود.  به طورخلاصه، می توان گفت: شغل یعنی کاری که فرد، مشغول به انجام آن است و از طریق آن، هم انجام وظیفه می کند و هم امرار معاش می نماید. در تعریفی دیگر، «شغل » عبارت است از گروهی ازموقعیت های مشابه دریک مؤسسه، اداره یا کارگاه که افراد واجد شروط خاص، می توانند این موقعیت ها رااحراز کنند و وظایف محوله را انجام دهند

«رضایت شغلی » مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند.   رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است; عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گرددرضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط ولوازم یک شغل، شرایطی که درآن کارانجام می گیرد و پاداشی که برای آن دریافت می شود.   با توجه به مطالب مزبور، می توان گفت: «رضایت شغلی » یعنی احساس خرسندی و خشنودی که فرد از کار خود می کند و لذتی که از آن می برد و در پی آن، به شغل خود دل گرمی و وابستگی پیدامی کند.«رضایت شغلی » حالتی مطبوع، عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی شغل یا تجارب شغلی است; مفهومی دارای ابعاد، جنبه ها و عوامل گوناگون که باید مجموعه آن ها را در نظر گرفت.از جمله این عوامل، می توان به صفات کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط انسانی کار اشاره نمود.  

فیشر (V.E.Fisher) و هانا (J.V.Hanna) رضایت شغلی را عاملی درونی می دانند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند; یعنی اگر شغل مورد نظر، لذت مطلوب را برای فرد تامین کند، او از شغلش راضی است.در مقابل، چنانچه شغل موردنظررضایت ولذت مطلوب رابه فردندهد، دراین حالت، اوازکارخودمذمت می نماید و درصدد تغییر آن برمی آید.   به نظر هاپاک (R.Hoppock) «رضایت شغلی » مفهومی پیچیده و چندبعدی است و با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد.تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود، بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می گردد که شاغل در لحظه معینی از زمان، از شغلش احساس رضایت کند و به خود بگوید که از شغلش راضی است وازآن لذت می برد.  

پرسشنامه رضایت شغلی در سال 2007 توسط  لینز تهیه شده است .این پرسشنامه 13گویه دارد و هدف از طراحی آن بررسی و ارزیابی میزان رضایت شغلی در کارکنان سازمان ها می باشد .نمره گذاری پرسشنامه رضایت شغلی براساس طیف لیکرت 5 درجه ای از کاملا موافق تا کاملا مخالف امتیازبندی شده است.

همراه 3 مقاله رایگان

 

این پرسشنامه  ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 تاریخ : دوشنبه 99/8/26 | 9:27 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن46 و  69 عبارتی-  (MBSRQ)

The Multidimensional Body- Self Relations Questionaire

ظاهر یکی از بخش های بسیار مهم خودپنداره و از این رو تصویر بدنی است. مدیریت ظاهر نه فقط شامل تفکر درباره چگونگی قیافه شخصی، بلکه شامل فعالیت هایی برای نمایش قیافه نیز می شود. مدیریت بدن به معنای دستکاری در نمای ظاهری بدن است. با ظهور عصر جدید، نمای ظاهری کردارهای بدن اهمیتی خاص یافته اند. بدن دیگر نه فقط از بعد زیست شناختی، بلکه به عنوان محصولی اجتماعی و روان شناختی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس مدیریت بدن به معنای نظارت و دستکاری مستمر ویژگیه ای ظاهری و مرئی بدن است. این مفهوم به کمک معرف های کنترل وزن (از طریق ورزش، رژیم غذایی و دارو)، دستکاری پزشکی (جراحی بینی و پلاستیک) و میزان اهمیت دادن به مراقبت های بهداشتی و آرایشی (استحمام روزانه، آرایش مو، آرایش یا اصلاح صورت، استفاده از عطر و ادوکلن، آرایش ناخن و لنز رنگی برای خانم ها)، به یک شاخص تجملی تبدیل شده است ( رقیبی و مینا خانی، 1390).

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن 69 عبارتی- (MBSRQ)

The Multidimensional Body- Self Relations Questionaire

پرسشنامه روابط چند بعدی خود بدن، یک مقیاس خود سنجی 69 ماده ایاست که کش، وینستد و جاندا[1] آن را در سال 1986 و 1987برای ارزیابی تصویر بدنی ساختند (گنجی، 1384 ). در اینجا از فرم 69 عبارتی  استفاده گردید. این ابزار 9 زیرمقیاس دارد که عبارت اند از : 1 - ارزیابی وضع ظاهری 2- گرایش به ظاهر 3- ارزیابی تناسب 4- گرایش به تناسب 5- دل مشغولی با اضافه وزن یا وزن ذهنی ، 6- رضایت از نواحی بدنی 7- گرایش به سلامت 8- ارزیابی سلامت 9- ارزیابی وزن خود . در این پرسشنامه از افراد درخواست می شود تا میزان توافق خود با هر یک از گویه ها را در یک مقیاس پنج گزینه ای علامت گذاری کنند ، که براساس طیف لیکرت از 1 تا 5 نمره گذاری می شود .

همراه 5 مقاله رایگان

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن 69 عبارتی- (MBSRQ)

The Multidimensional Body- Self Relations Questionaire

پرسشنامه روابط چند بعدی خود بدن، یک مقیاس خود سنجی 46 ماده ایاست که کش، وینستد و جاندا[2] آن را در سال 1986 و 1987برای ارزیابی تصویر بدنی ساختند (گنجی، 1384 ). در اینجا از فرم نهایی آن که کش در سال 1997 آماده کرد ،استفاده گردید. این ابزار 6 زیرمقیاس دارد که عبارت اند از : 1 - ارزیابی وضع ظاهری 2- گرایش به ظاهر 3- ارزیابی تناسب 4- گرایش به تناسب 5- دل مشغولی با اضافه وزن یا وزن ذهنی و رضایت از نواحی بدنی. در این پرسشنامه از افراد درخواست می شود تا میزان توافق خود با هر یک از گویه ها را در یک مقیاس پنج گزینه ای علامت گذاری کنند ، که براساس طیف لیکرت از 1 تا 5 نمره گذاری می شود .

همراه  5 مقاله رایگان

 

این پرسشنامه  ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 [1]- Cash, Winstead & Janda

[2]- Cash, Winstead & Jandaتاریخ : شنبه 99/8/24 | 1:38 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

در این جلسه به صورت عملی نحوه وارد کردن داده های یک پرسشنامه خام را به spss  و تعریف سوال های معکوس شرح داده است.  سپس با جزئیات نحوه تعریف متغیر ها از سوال ها و نحوه ی ایجاد یک متغیر کیفی از طریق یک متغیر کمی شرح داده شده است .

برای مشاهده فیلم همین جا کلیک کنید!تاریخ : پنج شنبه 99/8/22 | 11:53 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

در این جلسه به صورت عملی نحوه وارد کردن داده های یک پرسشنامه خام را به spss  و تعریف سوال های معکوس شرح داده است.  سپس با جزئیات نحوه تعریف متغیر ها از سوال ها و نحوه ی ایجاد یک متغیر کیفی از طریق یک متغیر کمی شرح داده شده است .

برای مشاهده فیلم همین جا کلیک کنید!تاریخ : پنج شنبه 99/8/22 | 11:51 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک   ECR- اصلاحیه  (پناغی و همکارانش ،1392) 

دلبستگی  از دیدگاه بالبی بدین شکل تعریف می شود: پیوند هیجانی پایدار میان کودک در حال تحول و کسی که وظیفه مراقبت از او را برعهده دارد. این پیوند زمانی شکل می گیرد که رابطه ای گرم، صمیمانه و پایا میان کودک و مادر برقرار و این رابطه برای هر دو رضایت بخش و مایه خشنودی باشد. باور بر آن است که روابط نخستین کودک با مادر بر تعامل های اجتماعی، تنظیم هیجانی، توجه و سازگاری، به ویژه در هنگام تنیدگی و نبود قطعیت، تأثیر می گذارد. گرچه در آغاز نظریه دلبستگی برای تبیین روابط کودک- مادر (و پدر) طراحی شد، بعدها پژوهشگران

این حوزه  نشان دادند که بازنمایی های حاصل از روابط نخستین کودک بر احساس، رفتار، هیجان و به طور کلی

الگوی روابط میان فردی در بزرگسالی تأثیر می گذارد. باور بر این است که بازنمایی های ذهنی دلبستگی که در کودکی و بر مبنای رابطه با مراقبان نخستین بنا نهاده می شوند، به صورتقابل توجه بر روابط دلبستگی بزرگسالی تأثیر می گذارند (پناغی و همکارانش ،1392) .

این مقیاس در اصل دارای 36 عبارت است ولی پناغی و همکارانش (1392) آن را برای جامعه ایرانی مناسب سازی کرده اند و تعداد عبارات آن را به 30 عبارت کاهش داده اند. این مقیاس   دلبستگی بزرگسالان را در قالب دو بعد (هر یک18 گویه) اضطراب و اجتناب مربوط به دلبستگی در روابط عشقی می سنجد. گویه ها روی مقیاس لیکرت از یک (به هیچ وجه) تا هفت (خیلی زیاد) پاسخ داده می شوند(برنان، شاور و کلارک[1] ، 2000).

همراه  8 مقاله رایگان

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 [1]- Brennan , Shaver &Clarkتاریخ : سه شنبه 99/8/20 | 8:59 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان (مقیاس  تجارب مربوط به روابط نزدیک   ECR-R  ) فرالی، والر و برنان (2000)

The Experiences in Close Relationships-Revised (ECR-R) Questionnaire

خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودک در آن قدم می گذارد و نخستین ارتباط در دنیای ارتباطی کودک، رابطه والد- فرزندی است. احساس عشق و صمیمیت و امنیت مستقیماً ریشه در این ارتباطات دارد (کارنز- هالت[1] ، 2012).  (. بهبود تعاملات والد- کودک، یکی از عناصر مهم ،  کمک کننده به ایجاد فضای سالم در خانواده است. فقدان ارتباط با والدین در زندگی کودکان، به فعل و انفعالات والد- فرزندی ضعیف تر و سطحی تر منجر خواهد شد که سبب بروز مشکلات پیچیده در آینده کودک می شود (رانکن[2] ، 2012). بر پایه دیدگاه اغلب صاحب نظران عرصه ازدواج، رابطه همسران  مستلزم برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد است(کاراهان[3]، 2007).  چرا که الگوهای ارتباطی ناکارآمد، موجب می شوند که مسائل مهم زندگی مشترک، حل نشده باقی بمانند و منبع تعارض تکراری میان همسران شود (ژانگ[4]، 2007).

این مقیاس نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه ی پرسشنامه تجربیات مربوط به روابط نزدیک است که  دارای 36 عبارت می باشد وتوسط   فرالی، والر و برنان[5] (2000) طراحی شده است.  این مقیاس ابزاری خوگزارشی است که دارای 2 زیر مقیاس دلبستگی  اضطرابی و اجتنابی است و میزان اضطراب و اجتناب افراد در روابط نزدیکشان را مورد ارزیابی قرار می دهد.  

همراه  8 مقاله رایگان

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 [1]- Carnes-Holt

[2]- Runcan

[3]- Karahan

[4]- Zhang

[5]- Fraley, Waller & Brennanتاریخ : سه شنبه 99/8/20 | 8:48 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

مقیاس دشواریهای بین فردی 29 عبارتی -    پیلکونیس، کیم، پروینی و بارخام(1996) اصلاحیه فتح   و همکارانش (1392).

inventory of interpersonal problems-29

مشکلات بین‌فردی، مشکلاتی هستند که در رابطه با دیگران تجربه می‌شوند و آشفتگی روانی ایجاد می‌کنند ، یا با آشفتگی‌های روانی در ارتباط قرار می‌گیرند . افرادی که بنا به دلایلی قادر به ایجاد رابطه قابل قبول نیستند، اغلب دچار اضطراب، احساس بیهودگی و انزوای روزافزون می‌شوند. به همین دلیل برای دورماندن از رنج تنهایی و آثار زیا‌ن‌بار آن لزوم برقراری روابط انسانی با دیگران احساس می‌شود . مجموعه‌ای از مشکلات بین‌فردی شامل مشکلات افراد در زمینه قاطعیت، مردم‌آمیزی، اطاعت‌پذیری، صمیمیت، مسئولیت‌پذیری و مهارگری است . مشکلات بین‌فردی از مشکلاتی به شمار می‌آیند که در تعامل با دیگران تجربه می‌شود و پریشانی‌های روانی ایجاد می‌کنند . پریشانی روانی، افسردگی و اضطراب به عنوان شایع‌ترین اختلالات روانی در جمعیت عمومی مطرح هستند که در سطح فردی با افت کیفیت زندگی مرتبط هستند و به دلیل اثرات منفی آن‌ها بر سلامت، عملکرد و بهره‌­وری، به عنوان یک اولویت بهداشت عمومی مطرح هستند. به علاوه این اختلالات به عنوان پیشگویی‌کننده قوی برای مرگ ناشی از بیماری­‌های قلبی و سکته مغزی مطرح هستند .  

این پرسشنامه دارای 29 عبارت است و طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت 5 درجه ای می باشد. و ابعاد صراحت و مردم آمیزی، گشودگی ، در نظر گرفتن دیگران ، پرخاشگری، حمایت گری و مشارکت و وابستگی رامی سنجد.

همراه  6 مقاله رایگان

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 تاریخ : دوشنبه 99/8/19 | 10:42 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه سازگاری ازدواج فرم الف و ب- هارموهان سینگ

سازگاری عبارت از تفکر فرد دربار? خودش و استعدادش برای تبدیل به شخصی کامل عیار است . فرد باید نظراتی دربار? خود داشته باشد قبل از اینکه محیط و استفاده از آن در رشد استعدادهایش معنای زیادی برای او داشته باشد. ایزلی (1985 ) در رفتار انسان معمای عمدهای را میبینید. او  می گوید " انسان " شکل دهنده اشیاست نه قربانی آنها.

برقراری و حفظ روابط با جنس مقابل جنبه ای از سازگاری است که سهم عمده ای در زندگی ما دارد. و روابط متقابل که با دیگران داریم از جمله فرزندان، دوستان، شریک زندگی، و پدر و مادر در چگونگی درک خودتان، نقش مردانه یا زنان های که می پذیریم و آن گونه که هستیم تأثیر بسیار عمده ای دارد  .

بسیاری از مطالعات نشان داده است که ازدواجهای سنین پایین تر بیشتر دچار سوء تفاهمات و خطر شکست است تا ازدواج های سنین بالاتر.

از نظر دکتر پراپنس شکست در ازدواج معمولاً به چهار دلیل است. او این چهار دلیل را به ترتیب زیر بیان میکند :

1-  ناسازگاری جنسی .

-2 اختلاف عقیده در مورد گذران اوقات فراغت.

-3 مشکلات مالی.

-4 اختلالات ذهنی، جسمی و عاطفی.

توجه داشته باشید که امور جنسی در اول این فهرست قرار دارد با کمال تعجب مشکلات مالی در رد? سوم قرار می گیرد. کلی? مراجع طلاق بر ضرورت اساسی توافق جنسی توافق دارند. مثلاً قاضی هافمن مردی که دو هزار مورد از این غمنامه های زناشوئی را ثبت کرده است اعلام می کند که 9 مورد از ده مورد طلاق به سبب مشکلات جنسی است " روانشناس مشهور جی. بی . واتسون می گوید " امور جنسی مهمترین موضوع زندگی است. این پدیدهای است که در شکست زندگی مردان و زنان بیشترین اثر را دارد."

دکتر باتر فیلد  می گوید، من در تجارب اولی? خودم بعنوان یک کشیش دانستم که بسیاری از زوجها که ازدواج می کنند.

علیرغم عشق و نیت خوب شرکای بیسواد ازدواجشان را عوض میکنند. در ادامه می گوید " ازدواجهای خوشبخت کمترتحت تأثیر تصادف هستند این ازدواجها هوشمندانه و سنجیده طراحی میشوند ." دکتر باترفیلد می گوید" امور جنسی فقط یکی از موارد ارضاء در زندگی زناشوئی است؛ اما تا این رابطه درست نباشد. هیچ چیز دیگری درست نخواهد بود ."

این فهرست مرکب از دو شکل است الف - برای شوهران  و ب-  برای زنان و هر یک مرکب از 10 سؤال است.

این پرسشنامه در استفاده با شش حرفه موفق بوده است.1-  معلمان مدرسه2- مدرسان دانشگاهی  3-  پزشکان 4- حقوقدانان 5- بازرگانان 6-  کارمندان . این پرسشنامه قابل کاربرد با هر دو جنس است.

همراه  7 مقاله رایگان

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 تاریخ : سه شنبه 99/8/13 | 3:59 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ (1999)

اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی را می توان پدیده‌ای رایج در زندگی‌های امروزی دانست. شاید خود شما نیز به این نوع اعتیاد دچار باشید یا آن را در یک یا چند نفر از اطرافیانتان سراغ داشته باشید. بر خلاف آن چیزی که اکثر افراد فکر می کنند، اعتیاد به اینترنت از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا توانایی فرد در انجام کارهای روزانه را کاهش می دهد و باعث می شود تا زمان زیادی را در طول روز از دست بدهد. اعتیاد به اینترنت قابل درمان است، ولی ابتدا قبل از اقدام باید به درستی تشخیص داده شود ، یکی از راه های این تشخیص استفاده از اینترنت است.  

تست اعتیاد به اینترنت یکی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است که توسط کیمبرلی یانگ (1999) طراحی  شده است.  

همراه  2 مقاله رایگان

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 تاریخ : جمعه 99/8/9 | 9:50 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


 • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
 • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق