اردیبهشت 99 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) از 19 گویه و 6 خرده مقیاس نظام پرداخت (3 سوال)، نوع شغل (4 سوال)، فرصت های پیشرفت (3 سوال)، جو سازمانی (2 سوال)، سبک رهبری (4 سوال) و شرایط فیزیکی (3 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش رضایت شغلی بکار می رود.

همراه با 4 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 تاریخ : سه شنبه 99/2/9 | 12:27 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه رشد و تکامل پسآسیبی (تدسچی و کالهون ، 1996)

Posttraumatic Growth Inventory

در هر دوره از چر خه ی  زندگی، فرد درگیر روابط ویژه ای با دشگران است که این روابط می تواند سلامت فردی و اجتماعی او را ارتقاء بخشد یا باعث ایجاد آسیب در فرد شود.  در مورد شکست های قبل از زناشویی دو دیدگاه عمده وجود دارد: برخی این شکست ها را دشواری هایی می دانند که فرد نیازمند است به آن غلبه کند و برخی آن ها را سازمان دهنده های بالقوه ی رشد و تغییر شخصی تلقی میکنند . مطالعات انجام شده در حوزه ی درماندگی بعد از شکست، نشاندهنده ی این است که شکست رابطه،پیامدهای منفی نظیر احساس سردرگمی، غم و گناه ، احساس ناامیدی، صدمه و افسردگی و درماندگی عاطفی   را به دنبال دارد( رجبی، نادری و خجسته مهر  ،1392).

این پرسشنامه توسط تدسچی و کال هون[1] در سال 1996  با هدف اندازه گیری میزان دستاوردهای شخصی بعد از رویداد آسیب زا تهیه شد و دارای 21  پرسش و 5 خرده مقیاس مربوط به دیگران  (7ماده)،  فرصت های جدید ( 5 ماده )، قدرت شخصی ( 4 ماده ) ، درک ارزش زندگی ( 3 ماده )  و تغییر معنوی ( 2 ماده )  است.

همراه با 4 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 [1]- Tedeschi, R. G., & Calhiun, L. G.تاریخ : جمعه 99/2/5 | 5:57 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مجموعه کلیپ های انگیزشی و موفقیت

مشاهده مجموعهتاریخ : پنج شنبه 99/2/4 | 10:47 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
تاریخ : پنج شنبه 99/2/4 | 10:6 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس ذهنیت طرحواره ای یانگ  (2008 (

طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خود آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل می گیرند و در مسیر زندگی تداوم می یابند . همانگونه که از این تعریف می توان فهمید، طرحواره ها شامل رفتار افراد نمی شوند، بلکه رفتار بخشی از پاسخ های مقابله ای است که از طرحواره ها نشات می گیرد ( حمیدپور و آندوز، 2014 ). بعبارت دیگر، طرحواره های اولیه باورهایی هستندکه افراددربارةخود،دیگران ومحیط دارند،وبه طورمعمول از ارضا نشدن نیازهای اولیه به خصوصنیازهای عاطفی در دوران کودکی سرچشمه می گیرند ( ژانگ و هه، 2010 ) .  در واقع طرحواره های ناسازگاراولیه درطول زندگی ثابت وپا برجاهستندواساس ساخت های شناختی فردراتشکیل می دهند .این طرحواره هابه شخص کمک می کنندتاتجارب خودراراجع به جهان پیرامون سازمان دهندواطلاعات دریافتی راپردازش کنند. (تیم ، 2010 (.

این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که 124 عبارت دارد و آزمودنی باید در یکمقیاس لیکرت 6درجهای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات را مشخص سازد.

همراه با 3 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 تاریخ : پنج شنبه 99/2/4 | 3:31 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

آزمون دلبستگی به والدین و همسالان   ( IPPA )

Inventory of Parents and Peer Attachment-Revised

نظام دلبستگی به منزله یک نظام انگیزشی در مواجهه با استرس ها فعال میشود و در فرآیند مقابله با استرس مشارکت می کند. در این زمینه بالبی ( 1983 ) معتقد است که نحوه مقابله افراد با شرایط تهدیدآمیز و استرسزا حاصل فعال شدن سیستم دلبستگی آنان است. به همین دلیل نظریه دلبستگی را میتوان به عنوان چهارچوبی جامع برای توضیح تفاوتهای فردی افراد در سازگاری و از جمله تابآوری آنان در نظر گرفت(راهپیما و شیخ الاسلامی،1395) .

پرسشنامه دلبستگی والدین و همسالان  (IPPA) توسط آرمسدن و گرینبرگ[1]  1987  جهت اندازه گیری ادراکنوجوانان از ابعاد شناختی / عاطفی مثبت و منفی با والدین و دوستان صمیمی طراحی شد ه و  دارای 75  سوال و 3 بخش به شرح زیر است:

25 سوال  برای مادر ، 25 سوال  برای پدر و 25 سوال  برای نوجوانان این پرسشنامه از در مورد ارتباط با افراد مهم در زندگی تان یعنی مادر پدر و دوستان نزدیک تان سوال  می پرسد. این ابزار مقیاس های جداگانه ای برای سنجش دلبستگی به مادر ، پدر و دوستان نزدیک دارد.

همراه با 5  مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 [1] - rmesden & Greenbergتاریخ : دوشنبه 99/2/1 | 1:13 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب جدید تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق