اسفند 99 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی: سین سینها و سینک ( 1993)

Adjustment Inventory for School Students (Sinha & Singh , 1993)

انسان موجودی اجتماعی است و برای او زندگی در جمع امری ضروری و حیاتی می باشد، لازمه ی زندگی اجتماعی، آموختن و به کار بستن رفتارهای سازگاری با جمع است . وجود تعارض ، ناسازگاری و خشونت هایی که زندگی مطلوب و امنیت اجتماعی را مختل می کند، یکی از مشکلات جوامع امروزی است . در سازگاری و مشکلات نوجوانان و جوانان نه تنها خانواده ، مدرسه ، جامعه و یا گروه همسال بلکه الگوی مشخص خصیصه ها، مهارت ها،انگیزه ها ،نیز بر احتمال سازگاری افراد موثر است ودر تحلیل رفتار ناسازگار کودکان ونوجوانان بایداززاویه ای متفاوت نگریسته شود وعوامل اجتماعی وروانشناختی که به تقویت هویت انسانی واجتماعی فرد می پردازد، مورد بررسی قرارگیرد،از جمله این عوامل ،مثبت اندیشی وخودپذیری می باشند.
به نظرروانشناسان یکی از عوامل روانشناختی موثردرسازگاری اجتماعی وموفقیت افراد،مثبت اندیشی است .مثبت اندیشی،ابزار اولیه برای دست یابی به هر نوع موفقیت است . مثبت اندیشی را می توان «داشتن امید همیشگی به یافتن راه حل » و به تعبیر شایع ، «خوش بینی» نسبت به جهان ، انسان ، و خود برشمرد (فرجی، 1381). بنابراین روانشناسان و متخصصان علوم رفتاری همواره سعی داشته اند با توسعه برنامه های آموزشی گوناگون، سطح سازگاری افراد را در گروه های سنی مختلف افزایش دهند.

این پرسشنامه در دانشگاه شانکار توسط سینها و سینک[1] درسال 1993 ساخته و هنجاریابی شده و دارای 6 گویه است . این آزمون با این هدف ساخته شد تا نوجوانان 14 تا 18 ساله را از جهت سازگاری مطلوب و نامطلوب در سه حوزه عاطفی(هیجانی) ، اجتماعی و آموزشی(تحصیلی) از یکدیگر تشخیص دهد.

همراه 2 مقاله رایگان

 

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

[1]- Sinha & singh

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : سه شنبه 99/12/26 | 4:53 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 پرسشنامه اجتناب شناختی CAQ

Cognitive Avoidance Questionnaire

این پرسشنامه توسط سکستون و داگاس در سال (2004به نقل از داگاس و رابی چاوود، 2007) ساخته شده است. پرسشنامه دارای 25سوال بوده و هدف آن سنجش اجتناب شناختی از ابعاد مختلف ( 5بعد) (واپس زنی افکار نگران کننده[1]، جانشینی افکار مثبت به جای افکار نگران کننده[2]، استفاده از توجه برگردانی برای قطع روند نگرانی (حواس پرتی[3])، اجتناب از موقعیت ها و فعالیت های فعال ساز افکار نگران کننده[4]، تغییر تصاویر ذهنی به افکار کلامی[5]) است.

همراه 4 مقاله رایگان

 

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

[1]- Thought Suppression

[2]- Thought Substitution

[3]- Distraction

[4]- Avoidance of Threatening Stimuli

[5]- Transformation of Images into Thoughts

 

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : سه شنبه 99/12/26 | 7:51 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه ادراک موفقیت (نسخه بزرگسالان)

Perception of Success Questionnaire(POSQ)

یکی از شاخصه های اصلی در بسیاری از نظریه های یادگیری انگیزش است . انگیزش را می تـوان به عنوان شدت و جهت تلاش فرد تعریـف کـرد. روانشناسـان ورزشـی گونـه هـای متعـددی از انگیزش را با مفاهیم خاصی مورد توجه قرار می دهند که عبارت اند از: انگیـزة پیـشرفت، انگیـزة رقابت، انگیزة درونی/ انگیزة بیرونی و ... . از این رو انگیزش، یکی از مهـمتـرین مباحـث حیطـه زیرا بسته به تفاوتهای فردی و رشـته هـای مختلـف ورزشـی نـوعروانشناسی ورزشی است. انگیزش افراد در دستیابی به اهداف از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت. رویکردها و مدل های شناخت اجتماعی انگیزه بر اهمیت نظریات ادراکی و مفهومی در موفقیـت ورزشی و رفتارهای موفق تأکید دارند. در نظریـه هـدف گرایـی عـواملی ماننـد: هـدف گرایـی تواناییهای ادراک شده و رفتار موفق از اهمیت خاصی برخوردارند(فولادیان و همکارانش ،1388) .

افراد تکلیف گرا از اجرایشان رضایت بیشتری دارند، از تمرین بیشتر لذت می برند و به تکلیف علاقه بیشتری نشان می دهند. و افراد خودگرا کمتر ارضا می شوند (مگر اینکه توانایی آنها زیاد باشد)، از ورزش لذت کمتری میبرند و علاقه کمتری به آن نشان می دهند.

پرسشنامه ادراک موفقیت توسط رابرتز، تریژر و بالاگیو در سال 1998 برای دامنه سنی 15 سال به بالا طراحی شده است. این پرسشنامه شامل 12 سؤال است که با مقیاس پنج ارزشی لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم سنجیده می شود. هدف این پرسشنامه سنجش هدف گرایی ورزشی معطوف به تکلیف و معطوف به خود می باشد.

همراه 3 مقاله رایگان

 

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماری

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : دوشنبه 99/12/25 | 7:35 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکردPFAI

ترس از شکست، ساختارها و معانی متفاوتی دارد، به طوری که توافق کمی در میان روانشناسان در مورد آن وجود دارد .امروزه گسترش یک مدل چند بعدی مبنی بر نظریة شناختی _ انگیزشیارتباطی، مشکلات مفهومی و روش شناسی مرتبط با ترس از شکست را کاهش داده است. به نظر می رسد ایجاد مقیاس چندبعدی ارزیابی شناختی _ انگیزشی _ ارتباطی مربوط به ترس از شکست بتواند به این پیشرفت کمک کند. اغلب به نظر می رسد که ترس از شکست تک بعدی است، اما مدل های چندبعدی متعددی برای ترس از شکست پیشنهاد شده اند. از یک نظر این مدل های چندبعدی مفیدند، زیرا مشخص می کنند که چه افرادی ترس از شکست را تجربه می کنند. از نظر شناختی انگیزشی ارتباطی ، ترس از شکست با ارزیابی فرد از عوامل تهدیدکنندة توانایی او برای رسیدن به اهداف مهم خود، زمانی که شکست در عملکرد را تجربه می می کند ارتباط دارد.

پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکرد PFAIتوسط کانروی(2001) جهت تعیین ترس از شکست در افراد ساخته شد. این مقیاس دارای 5زیر مقیاس ترس از تجربه شرم و خجالت((FSE ؛ ترس از کاهش عزت نفس خود( (FDOSE ؛ ترس از داشتن آینده نامعلوم((FHUF ؛ ترس از دست دادن تاثیر اجتماعی
(FLSI) و ترس از ناراحت شدن افراد مهم((FUIOو 41 ماده می باشد.

همراه 2 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماری

 تاریخ : یکشنبه 99/12/24 | 5:59 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه تصور از خدا

تصور از خدا یک متغیر پیچیده روان شناختی است که نیاز به تعریف روشن تر و عملیاتی تری دارد. به نظر می رسد که تصور از خدا یک پدیده چند بعدی یا چند متغیری است که تحت حیطه وسیع تری به نام دین قرار دارد. در روان شناسی سطوح اعتقاد به خدا، بر نگرش افراد به مفاهیم زندگی و رفتارهای متنوعی از انتخاب دوست و شریک زندگی تا مصرف مواد و رشد اختلالات روان شناختی و انحرافات اجتماعی تأثیرگذار می باشد. لارنس سازه مفهوم خدا را به عنوان راهی برای تشخیص بین فهم های متفاوت از خدا عنوان کدرد و معتقد است که مفهوم خدا مفهومی شناختی از خداست. او معتقد است که رشد هر دوی این مفاهیم به طور همزمان اما از طریدق فرآیندهای روانشناختی و بین فردی متفاوتی رخ می دهد (اسپلیکا و همکاران، 2003). پرسشنامه تصور از خدا شامل 27آیتم و سه خرده آزمون است .حضور خدا در زندگی، مراقبت خداوندد و تصور منفی از خداوند . خرده آزمون های حضور خداوند در زندگی و مراقبت خداوند با هم ترکیب شده و مقیاس تصور مثبدت از خددا را تشدکیل داده انددبنابراین در نهایت پرسشنامه از دو مقیاس اصلی تصور مثبت از خدا و تصور منفی از خدا تشکیل شده است.

همراه 2 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : شنبه 99/12/23 | 11:25 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرســشنامــه وضــعیت زناشــویی گلومبــوگ- راســت ( GRIMS)

The Golombok Rust Inventory of Marital State

این پرسـشنامـه کـه بـه بررســـی روابـــط یـــک زوج مـــی پـــردازد، دارای 28مـــاده چهارگزینه ای (مخالف،کاملاً مخالف، موافـق، کـاملاً موافـق) می باشد. گزینه ها بین صفر تا سه نمره گذاری می شوند. از ایـن رو نمره کل بین صفر تا 84در نوسـان اسـت. نمـره بـالا نـشانه وخیم تربودن وضعیت زناشویی است.

همراه 2 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : جمعه 99/12/22 | 10:45 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

مقیاس اضطراب ریاضی((MARS – R

Mathematic Anxiety Rating Scale

در دنیای امروز دیگر ریاضیات برای دانش آموزان و دانشجویان به شکل یک اولویت مهم جهانی درآمده است، چراکه زندگی روزانه ی آنها، از حساب کردن در فروشگاه گرفته تا پرداخت وجوه نقدی، با ریاضیات سروکار پیدا کرده و از فن آوری تا کاربرد آن در صنعت، امور زندگی روزانه ی هر فرد را تحت تأثیر قرار داده است، به گونهای که شایستگی در ریاضیات پیشبینی کننده ی نیرومندی برای موفقیتهای اقتصادی فرد در آینده محسوب می شود. ازجمله دروسی که دانش آموزان و دانشجویان در آن ضعف دارند و به افت تحصیلی آنها می انجامد، درس ریاضیات است. مقیاس تجدید نظر شده اضطراب ریاضی در سال 1982توسط پلیک و پارکر به منظور ارزیابی اضطراب مربوط به شرکت در کلاس های ریاضی و آمار ساخته شده است. این ابزار نسخه ی تجدیدنظر شده ی مقیاس 98عبارتی اضطراب ریاضی است که در سال 1972توسط ریچاردسون و سویین ساخته شده است. نسخه فعلی تأکید بیشتری بر اضطراب مربوط به موقعیتهای خاص )حالتی(، اضطراب کلی )صفتی(، و اضطراب امتحان دارد این نسخه تاکید بیشتری بر اضطراب مربوط به موقعیت های خاص(حالتی)، اضطراب کلی(صفتی) و اضطراب امتحان دارد. این پرسشنامه دارای 24عبارت و دو زیر مقیاس اضطراب یادگیری ریاضی است که (16عبارت اول پرسشنامه) مربوط به فرایند یادگیری ریاضی و ارقام است و ( 8عبارت آخر پرسشنامه) مربوط به زیر مقیاس اضطراب سنجش ریاضی است که میزان اضطراب آزمودنی را در موقعیت ارزیابی ریاضی و آمار می سنجد. آزمودنی باید میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارت آزمون در یک طیف لیکرت 5درجه ای مشخص سازد این آزمون برای دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان مناسب است.

همراه 1 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : جمعه 99/12/22 | 12:17 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس(PAS؛ اسپنس، رپی، مک دونالد و اینگرام، 2001) -فرم والدین

اختلالات اضطرابی اغلب مزمن هستند که عدم درمان آنها میتواند تاثیرات منفی بر رشد و عملکرد کودکان بوجود آورد. اختلالات اضطرابی جزو رایج ترین اختلالات روانی در کودکی هستند که 10تا 27درصد کودکان و نوجوانان را مبتلا می کنند . اختلالات اضطرابی در کودکان پیش دبستانی رایج هستند و نی مرخ همه گیر شناسی آن ها شبیه به نیمرخ همه گیر شناختی کودکان بزرگتر است.

مقیاس اظطراب کودکان پیش دبستانی (PAS؛ اسپنس، رپی، مک دونالد و اینگرام، 2001) که توسط والدین تکمیل می شود، براساس فهرست اختلال های اضطرابی چهارمین نظام تشخیصی و آماری اختلال های روانی تهیه شده و دارای 28 ماده است که نشانه های مرضی اختلال اضطراب جدایی، اضطراب تعمیم یافته، هراس اجتماعی، ترس از آسیب جسمانی (بعنوان یک هراس خاص) و وسواس – بی اختیاری را در کودکان 2 تا 5 سال مورد ارزیابی قرار می دهد. برخلاف دیگر مقیاس های درجه بندی والدین مانند فهرست رفتاری کودک (CBCL؛ آشنباخ و رسکورلا، 2002) و پرسشنامه نقاط قوت و ضعف (SDQ؛ گودمن، 1997) که به ارزیابی اختصاصی اضطراب نمی پردازند و اضطراب کودک را به عنوان بخشی از مشکلات کلی (مانند مشکلات درونی سازی شده که در برگیرنده مشکلات عاطفی و افسردگی نیز می باشد) مورد توجه قرار می دهند (برورن و موریس، 2005) این مقیاس، با تمرکز بر مشکلات اضطرابی، تقریبا بیشتر اختلال های اضطرابی را مورد بررسی قرار می دهد. این پرسشنامه دارای 34 گویه است که فقط 28 ماده آن نمره گذاری می شود.

همراه 3 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : پنج شنبه 99/12/21 | 11:4 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

دانلود رایگان پرسشنامه بررسی اضطراب شینان

اضطراب چیست؟          

اضطراب احساس ناخوشی، نگرانی یا تنشی است که شما در پاسخ به شرایط تهدید کننده یا فشارزا ارائه می دهید . توجه به این نکته لازم است که برخی از افراد بیش از دیگران مضطرب اند .

اضطراب چگونه روی می دهد؟

اضطراب می تواند خفیف یا چنان شدید باشد که شما را به هراس افکند . به طور طبیعی اضطراب گذراست، ولی هر گاه مدت زمان طولانی دوام یابد یا در غیاب فشار روانی یا تهدید روی دهد، آنگاه باید بیماری تلقی شود .

هر گاه اضطراب آن چنان شدید باشد که شخص ترس زیادی را در وجود خود احساس کند، اضطراب به اختلالی روان پزشکی موسوم به اختلال هراس مبدل می شود .

برخی مواد می توانند اضطراب آفرین باشند، از جمله حشیش الکل، کوکایین، کافئین و نیز برخی از آرام بخش ها، آمفتامین ها و سایر داروهایی که بر سیستم اعصاب تأثیر می گذارند .

نشانه های اضطراب کدامند؟

نشانه های اضطراب را می توان به دو بخش طبقه بندی کرد : روان شناختی و جسمانی، نشانه های روان شناختی اضطراب عبارتند از : دلواپسی، تحریک پذیری ، هراس، بی تابی، احساس خطر غریب الوقوع، بی قراری، ترس ، ناتوانی در حفظ آرامش، دشواری در تمرکز، مشکلات خواب و فقدان لذت .

نشانه های جسمانی نیز مشتمل است بر : خشکی دهان، سرخ شدن، تهوع و استفراغ، غش و ضعف، اسهال، یبوست، سرگیجه، تنش عضلانی، تکرر ادرار، تحرک بیش از حد، مشکلات جنسی، لرزش، طپش قلب، افزایش ضربان قلب یا بی نظمی ضربان آن، آه کشیدن، تنفس تند و سریع، تعریق به ویژه در کف دست ها ، تنفس های کوتاه، رنگ پریدگی و احساس خفگی .

این پرسشنامه دارای 35 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان اضطراب در افراد است.

لینک دانلود رایگانتاریخ : پنج شنبه 99/12/21 | 9:29 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه گرایش به خرافات:

 

در گوشه و کنار جهان در لابه لای فرهنگ عامه، عقاید و باورهایی به چشم می خورنـد کـه از نظـر تفکـر مدرن در رده عقاید خرافی طبقه بندی می شوند. علی رغم بار معنایی منفی کـه بـر ایـن دسـته از عقایـد متصور است، بر پایه منطق امروزین، خرافات آن گونه از عقاید و باورهایی هستند که بـه لحـاظ علمـی و تجربی غیر قابل دفاع بوده و می تواند زمینه های تحرک یا توقف جامعه را حـول موضـوعی خـاص فـراهم آورد. به همین ترتیب به لحاظ کارکردهای آشکار و پنهان مثبت و منفی که این دسته از عقاید در جوامع امروزین دارند، بحث و بررسی پیرامون آن ها اهمیت ویژه ای می یابد.

 

تعـدادی از ایـن باورهـا جنبـه محلـی و قومی دارند و در حیطه یک جغرافیای خـاص شناخته می شود و برخـی دیگـر از ایـن نـوع اعتقادات جنبه بین المللی دارند، بـرای مثـال نحـس بـودن عـدد 13کـه تقریبـاً در اکثـر فرهنگ ها و ملل شایع اسـت و بـه نحـو غیـرقابل باوری در بین مـردم اشـاعه پیـدا کـرده است. آنچه مسلم است اینکه بخش عظیمـی از فرهنگ عامـه بـه ایـن مفـاهیم اختـصاص داشته و با شـیوه هـای بنیـادین اندیـشیدن و احــساس کــردن و بــه طــور کلــی بــا نحــوه پاسخگویی انسان ها به محیط پیوند تنگاتنگی پیدا کرده است. نکته حائز اهمیت در مورد خرافات ایـن است که به واسطه ارتباط اینگونه عقایـد بـا صـور زیـرین (زیرسـاخت) احـساسی اقـوام و احــساسی امنیــت وجــودی، چنــان ارزش و اعتباری کسب نموده اند که تقریباً هیچ گونـه باور متضادی را برنمی تابنـد. همـانطـور کـه دیوید هیوم بیان نموده، تمایل به خرافـات را هرگـز نمـی تـوان از بـین بـرد، چـون نکتـه متنــاقض اینجاســت کــه خرافــات بخــش جدایی ناپذیر آن دسته از سازوکارهای انـسان است که بدون آنها آدمی قادر به ادامه حیـات نیست. بنابراین با توجه به اهمیت و کارکردهای آشکار و پنهانی که ایـن قِـسم از فرهنـگ در رشد، تحرک یا توقف جوامع بـشری دارد، بـر پژوهشگران و محققان است که انواع و اقـسام عقایـد خرافـی رایـج در بـین عامـه مـردم را شناسایی کنند و جنبه هـای مثبـت و منفـی این پدیده را مورد بررسی و تجزیـه و تحلیـل قرار دهند.

 

این پرسشنامه دارای 31 گویه است و هدف کلی آن بررسی میزان مقبولیت خرافات و یا اعتقاد افراد به خرافاتهای رایج (در ایران) می باشد. پایایی و روایی این پرسشنامه در هیچ منبعی ذکر نشده است.

 

همراه 1 مقاله رایگان

 

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

 

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

 

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

 

نرم افزار کیفی: Maxquda

 

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

 

 

روش های تماس:

 

Mobile : 09102194672

 

Telegram: @abazizi

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : پنج شنبه 99/12/21 | 8:4 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


 • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
 • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق