تیر 96 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ازمون حافظه وکسلرفرم الف   

جنبه هــای گوناگــون حافظــه در زندگی روزانه ی ما اهمیت فراوانی دارند. بیش تر یادگیری های ما از طریق شنیدن تحقق می پذیــرد و عــلاوه بــر آن، حافظــه ی معنایــی و به ویــژه تداعی هــای کلامی در نزد مــا جای خاصی دارنــد. از طرف دیگر، بسیار دیده می شود که نزد برخی افــراد، حافظــه ی بینایی کم تر از ســایر جنبه هــای حافظــه صدمــه می بیند، به گونــه ای که آن ها نام اماکن و اشــخاص را ســخت تر از چهره ی دوستان یا وضعپدیده هــا به خاطر می آورنــد. در پاره ای از گزارش های بالینی، روان پزشــکان یامؤسســات ذی نفع، از جملــه مدارس، ازروان شناســان انتظار دارنــد که قضاوت جامع تری از وضع حافظه ی مراجع خودارائه کنند و در صورت امکان، وجود نقص ابعــاد مختلف حافظــه ی فرد را به کمیتگزارش کند (بهرامی، 1377). مقیاس های WMS-IIIیک مجموعه آزمون مرکب است که به طور انفرادی اجرا می شود و برای درک بهتر بخش های مختلف حافظه ی بیمار طراحی شده است .آزمون حافظه وکسلردامنه ای کلی از کارکردهای حافظه را به دست می دهد کهبراساس نظریه های موجود حافظه طراحی شده و به عنوان نهمین آزمون متداول وپر کاربرد روان شناسان بالینی شناخته شده است (کامارا و همکاران، 2000). این آزمون برای اجرا در دامنه سنی 16-89 سال طراحی شده و مدت زمان  اجرای آن 15 20 دقیقه می باشد.ازمون حافظه وکسلرفرم الف 10 - صفحه -  همراه 1مقاله هنجاریابی و 4 فایل صوتی راهنما

 

دانلودازمون حافظه وکسلرفرم الف

  

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.تاریخ : سه شنبه 96/4/6 | 9:43 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 5 عامل بازدارنده در مسیر موفقیت:

 1. ترس

همه ما می ترسیم،  اما افراد موفق تفاوت شان در این است که به جای فکر کردن به ترس ها،به آنچه میخواهند تمرکز میکنند.

 2. توجه به ارزیابی دیگران

اگر قرار باشد فقط نگاه مان به نظرات دیگران باشد در همان جایی که هستیم می مانیم.

افراد موفق مشورت میکنند اما در تصمیم گیری قائل به خود هستند.

 3. اقدام نکردن

گاهی ما بیشتر در فکرهایمان قدم برمیداریم، باید با موقعیت ها مواجه شد و به جای غرق شدن در فکرها قدم برداشت.

 4. نتیجه گرایی

هدف داشته باشیم اما وقتی قدم برداشتیم نتیجه را رها کنیم،  توجه زیادی به نتیجه ذهن ما را ترسو می کند.

 5. عدم خودباوری

باور نداشتن خویشتن یعنی سرد کردن انگیزه قدم برداشتن

مهم نیست که عالی باشیم،  مهم اینست که در مسیر تعالی خویش قدم برداریم و در این مسیر دیدن داشته ها و توانایی ها به ما جان می دهد.

 

www.rava20.irتاریخ : شنبه 96/4/3 | 7:0 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه اعتماداجتماعی[1]

یکی از عوامل موثر و مهم در انسجام و یک پارچگی جامعه، وجود اعتماد بین افراد و گروه های مختلف اجتماع است. اعتماداجتماعیازجملهمفاهیمیاستکهدرچنددههاخیرباچشم اندازخاصیمطرحشدهاست،بهطوریکهاندیشمندان  متعددیازجملهاوچی،اعتماداجتماعیراکلیدموفقیتسازمانیدانسته اندودرتأییدآناوسلانر[2]،ازآنبهعنوانتسهیل گر روابطانسانییادکردهاست ) عباس زاده، .(1383بهعبارتیاعتماداجتماعیبهمثابهیکمفهومیاکنش اجتماعیدرتعاملمستقیمبامفاهیمیارفتارهایاجتماعیدیگراست. اعتماد اجتماعی اولین جزء سرمایه اجتماعی است که به نوع ارتباط بین افراد مربوط می شود. تأکید بر اعتماد در مقایسه با دیگر انواع ارتباط، در ادبیات سرمایه اجتماعی نقش بر جسته ای دارد ( زارع شاه آبادی و نوریان نجف، 1390).

بهطورکلیدرقلمروروانشناسی،زندگیبااعتمادآغازمی شودکهبسترمهرورزیوموجباترشدوانسجامآنرافراهممی آورد.  درروانشناسی،اعتمادیعنیباورواتکاءبهکسیکهبراساسآنچهازاوانتظارمیرود،عملمی کند. روانکاونامداراریکاریکسون، اعتمادرامبنایاساسیهرگونهرابطهشخصیمی داندوشکل گیریورشداعتمادرایکیازعواملاصلیدرانطباقوسازگاریو ایجادشخصیتسالمبهشمارمی آورد )کیلوکاوانا، 1996).

پرسشنامهاعتماداجتماعیتوسطصفاری نیاوشریف (1392) براساسنظریهجانسون)1993) کهمشتملبرپنجشاخص صداقت،صراحت،تمایلاتهمکاری جویانه،اطمینانواعتمادکردنمی باشد،طراحیشده و دارای 25 گویه  است.

به همراه 7 مقاله مرتبط رایگان

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامهاعتماداجتماعی

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.

 [1]- Social trust

[2]- Uslanerتاریخ : شنبه 96/4/3 | 6:25 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

اگر نمی‌توانید پرواز کنید،بدوید!

اگر نمی‌توانید بدوید،راه بروید!

اگر نمی‌توانید راه بروید،سینه‌خیز بروید!

هرکاری که انجام می‌دهید باید رو به جلو باشید!

مارتین لوتر کینگ

 

 تاریخ : پنج شنبه 96/4/1 | 8:46 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب جدید تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق