خرداد 98 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

21- در اصول حاکم بر انتخاب راهبردها ی یاددهی –یادگیری به چه مواردی باید توجه شود ؟ 
الف – جامعه ، خود یادگیرنده ،خانواده             ب – فقط جامعه                  ج – خانواده             د – ب و ج

22- راهبردهای آموزشی کدامند ؟ 
الف – آموزش مستقسم و غیر مستقیم                     ب – آموزش رسمی و غیر رسمی 
ج – تعاملی و تجربی                                      د – الف و ج

23- کدام گزینه نادرست است ؟ 
الف – معلم در وضع مطلوب مربی،اسوه و تسهیل کننده یادگیری است .  
ب – فراگیر در وضع مطلوب فعال،تربیت جو و مشارکت پذیر است .
ج- مدرسه در وضع موجود محل کسب تجربه های تربیتی محله وکانون تربیتی محله است . 
د – خانواده در وضع موجود تامین بخشی از منابع مالی را بر عهده دارد .

24- در فلسفه ی تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران ، کدام گزینه از مبانی هستی شناسی می باشد ؟ 
الف - خداوند مبدا، مالک ،مدبر و رب همه ی جهان
ب - دگرگونی و حرکت مداوم جهان طبیعت
ج – الف و ب
 د -  عدالت اساسی ترین ارزش اجتماعی

25- اهداف کلان آموزش و پرورش کدام است ؟ 
الف – تربیت انسانی موحد                                 ب – ارتقای نظام تعلیم و تربیت 
ج – افزایش مشارکت همگانی                              د – همه ی موارد

26- ..........  برآیند مجموعه ای از بینش ها، باورها،گرایش ها، اعمال و صفات آدمی است.
الف– اخلاق                              ب – تربیت                   ج – هویت                د – همه ی موارد

27- برنامه درسی ملی پاسخ کدام پرسش فلسفه ی تعلیم و تربیت را می دهد ؟ 
الف – چیستی تعلیم و تربیت            ب – چگونگی تعلیم و تربیت       ج – چرایی تعلیم و تربیت        د – همه ی موارد

28- مهم ترین بخش برنامه ی درسی کدام است ؟ 
الف – محتوا                     ب – اجرا                           ج – اهداف                    د – ارزشیابی

29- مدیر لازم است چه مهارت هایی داشته باشد تا بتواند سبک های یادگیری را به کار گیرد ؟
الف – استفاده از روش های مختلف رهبری               ب- تشخیص نیازهای افراد تحت مدیریتی 
ج – توافق با افراد زیر دست                                د – همه ی موارد

30- کدام گزینه نادرست است ؟ 
الف – نظام آفرینش به طبیعت خلاصه نمی شود . 
ب – جهان طبیعت و همه ی واقعیت های آن محدود ، پایان پذیر و فنا شدنی نیستند .
ج – نظام آفرینش فعل و آیت خداوند است .
د – نظام آفرینش دارای مراتب شهود و غیب است .

31- "کشف جهان به عنوان فعل خداوند ، خود آگاهی ، فرهنگ و هویت " صلاحیت ها و یادگیری های مشترک کدام عنصر از عناصر پنچگانه 
می باشند ؟ 
الف – علم                           ب – ایمان و باور                    ج – تفکر و تعقل                     د – اخلاق

www.rava20.ir

سوالات برنامه درسی ملی دوره ابتدایی بخش 2

32- این که "علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد" جزء کدام یک از مبانی فلسفی – علمی است ؟ 
الف – مبانی معرفت شناختی      ب – مبانی دین شناختی          ج – مبانی هستی شناختی         د - مبانی ارزش شناختی

33- این که "برنامه ی درسی ملی به دنبال ایجاد رابطه ی تعاملی با جامعه و استعلای فردی و اجتماعی است " جزء کدام مبانی از مبانی فلسفی – علمی است ؟
  الف – مبانی معرفت شناختی    ب – مبانی جامعه شناختی   ج – مبانی روان شناختی     د – مبانی دین شناختی

34- در مورد آسیب شناسی ساختار موجود (1+3+3+5) کدام مورد از معایب این ساختار است  ؟ 
الف - ناکارآمدی دوره پیش دانشگاهی و ازبین رفتن فلسفه ی وجودی آن
ب- ضعف کارایی دوره راهنمایی تحصیلی در تحقق اهداف دوره 
ج -عدم تناسب با مراحل رشد و یادگیری و ویژگی ها و شرایط سنی و روانی دانش آموزان
د – همه ی موارد

35- کدام یک از گزینه های زیر از پیش فرض های راهبردی یاددهی – یادگیری تلقی نسبت به معلم و مربی نیست ؟ 
الف -  الگو و اسوه اخلاقی ، معنوی و علمی متربی است . 
ب – برنامه ریز درسی و تربیتی است . 
ج – رهبر آموزشی و تربیتی است .
د –یک پژوهشگر آموزشی و پرورشی است .

36- کدام گزینه از اصول تولید مواد و رسانه های یادگیری می باشد ؟ 
الف – بومی گرایی            ب – خلاقیت و نو آوری            ج – چند منظوره بودن            د – همه ی موارد

 تاریخ : دوشنبه 98/3/27 | 9:21 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

سوالات برنامه درسی ملی دوره ابتدایی

1دو گام اساسی در تحول کدامند ؟

الف – نقشه ی تحول و تطبیق           ب – نقشه ی تحول ، هماهنگی عوامل     
ج- نقشه ی تحول فلسفه ی تربیت                                    د – الف و ج
2-منظور از اهداف غایی در تربیت کدامند ؟
    الف – قرب الهی               ب-  حیات طیبه             ج – خداشناسی            د- الف و ب

3- تفکر و تعقل ، ایمان ، علم ، عمل و اخلاق پنج عنصر ....... هستند. 
   الف – اهداف غایی             ب – اهداف کلی        ج – اهداف اهداف تفصیلی        د اهداف جزئی

4-کدام گزینه از اصول حاکم بر برنامه ی درسی و تربیت است ؟ 
الف – اصل توجه به تفاوت ها                       ب – اصل خود یادگیری مادام العمر                                
ج – اصل مشارکت و تعامل                           د – همه ی موارد

5-در مرکز نمودار دایره ای اهداف کدام یک از عناصر پنجگانه قرار می گیرد ؟  
الف – تفکر و تعقل           ب – ایمان و باور            ج – اخلاق            د – علم          

6-سندی است که نقشه ی کلان برنامه ی درسی و چارچوب نظام برنامهریزی درسی کشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین و تبیین می نماید.
الف – تحول بنیادین        ب – برنامه ی درسی ملی            ج – نظام آموزش و پرورش        د – الف و ج

7-کدام گزینه «روح حاکم» بر همه ی عناصر برنامه و «جهتگیری کلی» آن برنامه را نشان میدهد ؟
الف - اصول برنامه ی درسی ملی                                              ب- محتوای برنامه ی درسی ملی 
ج – رویکرد برنامه ی درسی ملی                                                    د- مبنای برنامه ی درسی ملی     

8- کدام گزینه از اهداف تولید برنامه درسی ملی نمی باشد ؟
الف - تعیین اصول، سیاست
ها و فرایند طراحی و تدوین برنامه درسی
ب- تعیین منطق، جهت
گیریها و ابعاد تعداد محدودی از حوزههای یادگیری 
ج - تعیین اصول، سیاست
ها و فرایند اجرای برنامه درسی
د- تعیین اصول و سیاست
های ناظر بر مواد و منابع آموزشی

9-تحولی عمیق وریشه ای همه جانبه ،نظام مند ،آینده پژوهانه مبتنی بر آموزه های وحیانی ومعارف اسلامی کدام است ؟
 
الف – نظام آموزش و پرورش      ب – برنامه ی درسی ملی       ج – تحول بنیادین      د – سند ملی

10- فرایند تعلیم و تربیت شامل کدام موارد است ؟ 
الف – اعتقادی و عبادی          ب- نظری و عملی      ج- اجتماعی و عملی        د – سیاسی و نظری

11- کدام یک از موارد ریر انسان را به گناه فرا می خواند ؟ 
الف – نفس لوامه             ب- نفس مطمئنه               ج – نفس اماره            ج – همه ی موارد

12- کدام گزینه ازمنابع اسناد قانونی بالادستی نمی باشد ؟
الف - سند چشم انداز بیست ساله کشور
ب -  سیاست های کلی تحول نظام آموزشی مصوب مجمع تشخیص مصلحت
ج - نقشه جامع علمی کشور
د - اسناد و یافته های علمی و پژوهشی موجود

13- فعالیت هایی که ترجیحاَ خارج از کلاس و مدرسه انجام می گیرد فعالیت های ................. می نامند . 
الف – رسمی و غیر رسمی    ب – رسمی کلاسی        ج – رسمی غیر کلاسی        د – همه ی موارد

14- از رویکردهای تغییر و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کدام گزینه درست است ؟
الف – پویا                ب- بالنده                 ج – تعالی بخش          د – همه ی موارد

15- کدام یک به معنای قدرت تجزیه و تحلیل است ؟ 
الف – تعلیم                      ب – حکمت                      ج – تعقل                   د – علم

16- زمان تربیت دو نوع است ......... و ........
الف – رسمی ، غیر رسمی       ب – کلاسی ،غیر کلاسی      ج – کلاسی ، رسمی    د – غیررسمی ،غیر کلاسی

17- بجز علوم و ریاضی چند حوزه ی دیگر یادگیری داریم ؟ 
الف – 8                                  ب – 9                        ج – 10                    د – 11

18- مهارت های عملی برای اداره ی زندگی کدام است ؟ 
الف – عمل                    ب – کار و فناوری                        ج – علم                        د – همه ی موارد

19- کدام گزینه از عوامل و ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش می باشد ؟
الف - ضعف در پاسخگویی به نیازهای انقلاب اسلامی
 در سطح ملی و جهانی
ب - کهنگی و عدم به روزآوری ساختارها ،روندها و فرایندها
ج - پایین بودن نرخ بهره وری و اثر بخشی
د – همه ی موارد

20- کدام یک از گزینه های زیراز الزامات اجرایی تحول بنیادین در آموزش و پرورش نمی باشد ؟ 
الف - تدوین برنامه های میان مدت و دراز مدت (پنج ساله- یکساله)
ب – عدم گسترش فرهنگ تحول خواهی
ج - تربیت نیروهای کارآمد و باورمند به تحول
د - تأمین، امکانات ومنابع موردنیاز

21- در اصول حاکم بر انتخاب راهبردها ی یاددهی –یادگیری به چه مواردی باید توجه شود ؟ 
الف – جامعه ، خود یادگیرنده ،خانواده             ب – فقط جامعه                  ج – خانواده             د – ب و ج

22- راهبردهای آموزشی کدامند ؟ 
الف – آموزش مستقسم و غیر مستقیم                     ب – آموزش رسمی و غیر رسمی 
ج – تعاملی و تجربی                                      د – الف و ج

23- کدام گزینه نادرست است ؟ 
الف – معلم در وضع مطلوب مربی،اسوه و تسهیل کننده یادگیری است .  
ب – فراگیر در وضع مطلوب فعال،تربیت جو و مشارکت پذیر است .
ج- مدرسه در وضع موجود محل کسب تجربه های تربیتی محله وکانون تربیتی محله
 است . 
د – خانواده در وضع موجود تامین بخشی از منابع مالی
 را بر عهده دارد .

24- در فلسفه ی تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران ، کدام گزینه از مبانی هستی شناسی می باشد ؟ 
الف - خداوند مبدا، مالک ،مدبر و رب همه ی جهان
ب - 
دگرگونی و حرکت مداوم جهان طبیعت
ج – 
الف و ب
 د -  عدالت اساسی ترین ارزش اجتماعی

25- اهداف کلان آموزش و پرورش کدام است ؟ 
الف – تربیت انسانی موحد                                 ب – ارتقای نظام تعلیم و تربیت 
ج – افزایش مشارکت همگانی                              د – همه ی موارد

26- ..........  برآیند مجموعه ای از بینش ها، باورها،گرایش ها، اعمال و صفات آدمی است.
الف– اخلاق                              ب – تربیت                   ج – هویت                د – همه ی موارد

27- برنامه درسی ملی پاسخ کدام پرسش فلسفه ی تعلیم و تربیت را می دهد ؟ 
الف – چیستی تعلیم و تربیت            ب – چگونگی تعلیم و تربیت       ج – چرایی تعلیم و تربیت        د – همه ی موارد

28- مهم ترین بخش برنامه ی درسی کدام است ؟ 
الف – محتوا                     ب – اجرا                           ج – اهداف                    د – ارزشیابی

29- مدیر لازم است چه مهارت هایی داشته باشد تا بتواند سبک های یادگیری را به کار گیرد ؟
الف – استفاده از روش های مختلف رهبری               ب- تشخیص نیازهای افراد تحت مدیریتی 
ج – توافق با افراد زیر دست                                د – همه ی موارد

30- کدام گزینه نادرست است ؟ 
الف – نظام آفرینش به طبیعت خلاصه نمی شود . 
ب – جهان طبیعت و همه ی واقعیت های آن محدود ، پایان پذیر و فنا شدنی نیستند .
ج – نظام آفرینش فعل و آیت خداوند است .
د – نظام آفرینش دارای مراتب شهود و غیب است .

31- "کشف جهان به عنوان فعل خداوند ، خود آگاهی ، فرهنگ و هویت " صلاحیت ها و یادگیری های مشترک کدام عنصر از عناصر پنچگانه 
می باشند ؟ 
الف – علم                           ب – ایمان و باور                    ج – تفکر و تعقل                     د – اخلاق

32- این که "علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد" جزء کدام یک از مبانی فلسفی – علمی است ؟ 
الف – مبانی معرفت شناختی      ب – مبانی دین شناختی          ج – مبانی هستی شناختی         د - مبانی ارزش شناختی

33- این که "برنامه ی درسی ملی به دنبال ایجاد رابطه ی تعاملی با جامعه و استعلای فردی و اجتماعی است " جزء کدام مبانی از مبانی فلسفی – علمی است ؟
  الف – مبانی معرفت شناختی    ب – مبانی جامعه شناختی   ج – مبانی روان شناختی     د – مبانی دین شناختی

34- در مورد آسیب شناسی ساختار موجود (1+3+3+5) کدام مورد از معایب این ساختار است  ؟ 
الف - ناکارآمدی دوره پیش دانشگاهی و ازبین رفتن فلسفه ی وجودی آن
ب- ضعف کارایی دوره راهنمایی تحصیلی در تحقق اهداف دوره 
ج -عدم تناسب با مراحل رشد و یادگیری و ویژگی ها و شرایط سنی و روانی دانش آموزان
د – همه ی موارد

35- کدام یک از گزینه های زیر از پیش فرض های راهبردی یاددهی – یادگیری تلقی نسبت به معلم و مربی نیست ؟ 
الف -  الگو و اسوه اخلاقی ، معنوی و علمی متربی است . 
ب – برنامه ریز درسی و تربیتی است . 
ج – رهبر آموزشی و تربیتی است .
د –یک پژوهشگر آموزشی و پرورشی است .

36- کدام گزینه از اصول تولید مواد و رسانه های یادگیری می باشد ؟ 
الف – بومی گرایی            ب – خلاقیت و نو آوری            ج – چند منظوره بودن            د – همه ی موارد

 

1دو گام اساسی در تحول کدامند ؟

الف – نقشه ی تحول و تطبیق           ب – نقشه ی تحول ، هماهنگی عوامل     
ج- نقشه ی تحول فلسفه ی تربیت                                    د – الف و ج
2-منظور از اهداف غایی در تربیت کدامند ؟
    الف – قرب الهی               ب-  حیات طیبه             ج – خداشناسی            د- الف و ب

3- تفکر و تعقل ، ایمان ، علم ، عمل و اخلاق پنج عنصر ....... هستند. 
   الف – اهداف غایی             ب – اهداف کلی        ج – اهداف اهداف تفصیلی        د اهداف جزئی

4-کدام گزینه از اصول حاکم بر برنامه ی درسی و تربیت است ؟ 
الف – اصل توجه به تفاوت ها                       ب – اصل خود یادگیری مادام العمر                                
ج – اصل مشارکت و تعامل                           د – همه ی موارد

5-در مرکز نمودار دایره ای اهداف کدام یک از عناصر پنجگانه قرار می گیرد ؟  
الف – تفکر و تعقل           ب – ایمان و باور            ج – اخلاق            د – علم          

6-سندی است که نقشه ی کلان برنامه ی درسی و چارچوب نظام برنامهریزی درسی کشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین و تبیین می نماید.
الف – تحول بنیادین        ب – برنامه ی درسی ملی            ج – نظام آموزش و پرورش        د – الف و ج

7-کدام گزینه «روح حاکم» بر همه ی عناصر برنامه و «جهتگیری کلی» آن برنامه را نشان میدهد ؟
الف - اصول برنامه ی درسی ملی                                              ب- محتوای برنامه ی درسی ملی 
ج – رویکرد برنامه ی درسی ملی                                                    د- مبنای برنامه ی درسی ملی     

8- کدام گزینه از اهداف تولید برنامه درسی ملی نمی باشد ؟
الف - تعیین اصول، سیاست
ها و فرایند طراحی و تدوین برنامه درسی
ب- تعیین منطق، جهت
گیریها و ابعاد تعداد محدودی از حوزههای یادگیری 
ج - تعیین اصول، سیاست
ها و فرایند اجرای برنامه درسی
د- تعیین اصول و سیاست
های ناظر بر مواد و منابع آموزشی

9-تحولی عمیق وریشه ای همه جانبه ،نظام مند ،آینده پژوهانه مبتنی بر آموزه های وحیانی ومعارف اسلامی کدام است ؟
 
الف – نظام آموزش و پرورش      ب – برنامه ی درسی ملی       ج – تحول بنیادین      د – سند ملی

10- فرایند تعلیم و تربیت شامل کدام موارد است ؟ 
الف – اعتقادی و عبادی          ب- نظری و عملی      ج- اجتماعی و عملی        د – سیاسی و نظری

11- کدام یک از موارد ریر انسان را به گناه فرا می خواند ؟ 
الف – نفس لوامه             ب- نفس مطمئنه               ج – نفس اماره            ج – همه ی موارد

12- کدام گزینه ازمنابع اسناد قانونی بالادستی نمی باشد ؟
الف - سند چشم انداز بیست ساله کشور
ب -  سیاست های کلی تحول نظام آموزشی مصوب مجمع تشخیص مصلحت
ج - نقشه جامع علمی کشور
د - اسناد و یافته های علمی و پژوهشی موجود

13- فعالیت هایی که ترجیحاَ خارج از کلاس و مدرسه انجام می گیرد فعالیت های ................. می نامند . 
الف – رسمی و غیر رسمی    ب – رسمی کلاسی        ج – رسمی غیر کلاسی        د – همه ی موارد

14- از رویکردهای تغییر و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کدام گزینه درست است ؟
الف – پویا                ب- بالنده                 ج – تعالی بخش          د – همه ی موارد

15- کدام یک به معنای قدرت تجزیه و تحلیل است ؟ 
الف – تعلیم                      ب – حکمت                      ج – تعقل                   د – علم

16- زمان تربیت دو نوع است ......... و ........
الف – رسمی ، غیر رسمی       ب – کلاسی ،غیر کلاسی      ج – کلاسی ، رسمی    د – غیررسمی ،غیر کلاسی

17- بجز علوم و ریاضی چند حوزه ی دیگر یادگیری داریم ؟ 
الف – 8                                  ب – 9                        ج – 10                    د – 11

18- مهارت های عملی برای اداره ی زندگی کدام است ؟ 
الف – عمل                    ب – کار و فناوری                        ج – علم                        د – همه ی موارد

19- کدام گزینه از عوامل و ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش می باشد ؟
الف - ضعف در پاسخگویی به نیازهای انقلاب اسلامی
 در سطح ملی و جهانی
ب - کهنگی و عدم به روزآوری ساختارها ،روندها و فرایندها
ج - پایین بودن نرخ بهره وری و اثر بخشی
د – همه ی موارد

20- کدام یک از گزینه های زیراز الزامات اجرایی تحول بنیادین در آموزش و پرورش نمی باشد ؟ 
الف - تدوین برنامه های میان مدت و دراز مدت (پنج ساله- یکساله)
ب – عدم گسترش فرهنگ تحول خواهی
ج - تربیت نیروهای کارآمد و باورمند به تحول
د - تأمین، امکانات ومنابع موردنیاز

 

 تاریخ : دوشنبه 98/3/27 | 9:20 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

برای خودت زندگی کن نه برای انتظارات دیگران

آیا گاهی اوقات احساس می کنید زندگی تان را دوست ندارید؟ یا مثل این که چیزی را گم کرده اید؟

به این دلیل است که برای دیگران زندگی می کنید. به دیگران اجازه می دهید روی تصمیمات تان تاثیر بگذارند و سعی می کنید انتظارات آن ها را برآورده کنید.

فشار اجتماعی فریب دهنده است. بدون این که متوجه باشیم قربانی می شویم. قبل از این که بفهمیم کنترل زندگی مان را از دست می دهیم و حسرت زندگی دیگران را می خوریم. مرغ همسایه غاز است و زندگی خودمان کامل نیست.

برای این که اشتیاق به زندگی دلخواه مان را بدست بیاوریم باید مالکیت تصمیم هایمان را بازیابی کنیم.

توهم دیگران

راضی کردن دیگران مثل گرفتن یک هدف متحرک است زیرا انتظارات دیگران دائم در حال تغییر است.

وقتی همیشه سعی کنیم دیگران را راضی نگه داریم نه تنها آن ها بلکه خودمان را هم نمی توانیم راضی کنیم. انتظارات در واقع وهم و خیال هستند. به همین خاطر است که بیشتر مردم آن زندگی که می خواهند را ندارند و همیشه احساس نا امیدی می کنند.

وقتی توقع می کنیم واقعیت را نمی بینیم. انتظارات آزار دهنده هستند. حتی وقتی همه چیز بر طبق مراد پیش می رود باز هم نمی توانیم از اتفاقات قابل پیش بینی لذتی ببریم. حتی وقتی به چیزی که آرزویش را داشتیم می رسیم باز هم نمی توانیم خوشحال باشیم. مشکل انتظارات این است که با توقعاتمان اخت می گیریم و اگر یکی از آن ها به وقوع نپیوندد زندگی را غیرمنصفانه می بینیم در نهایت کمبود سورپرایز در زندگی باعث می شود تجربیات زندگی برایمان هیچ لذت و شگفتی نداشته باشد.

چرا مردم از شما توقع دارند که متفاوت عمل کنید

بسیاری از مردم وقتی نتیجه و عاقبت چیزی کمتر از انتظارشان باشد رنجیده و خشمگین می شوند حتی اگر انتظاراتشان غیر معقولانه باشد.

نا امیدی فاصله بین آن چیزی است که مردم از شما انتظار دارند و چیزی که در واقع هستید.

برای از بین بردن این فاصله باید ارتباطتان را با انتظارات مردم دوباره تنظیم کنید. انتظارات یک ارتباط اجتماعی بوجود می آورند. این یک توافق ضمنی است بین شما و دیگران. اگر مخالفت نکنید مردم فکر می کنند که مشکلی با آن ندارید.

یا حرف بزنید یا اجازه دهید دیگران به زندگی شما تجاوز کنند. اگر مقاومت نکنید نه تنها مجوز موافقت تان را صادر کرده اید بلکه این کار تبدیل به یک تمرین اجتماعی می شود و همین روال را در مقابل همه آدم ها تکرار می کنید. وقتی به دیگران اجازه دهید زندگی تان را تعیین کنند خودتان هم می خواهید همین کار را با آن ها انجام دهید.

اولین گام برای این که اجازه ندهید دیگران تعیین کننده زندگی تان باشند انتظار نداشتن است.

هیچکس بهتر از خودتان شما را نمی شناسد و هیچکس به غیر از خودتان نمی تواند تعیین کند که چگونه باید زندگی کنید.

ابتدا از خودتان مراقبت کنید

اولین گام برای این که از انتظارات خلاص شوید این است که با خودتان مهربان باشید. برای مراقبت از دیگران باید ابتدا مراقب خودتان باشید. اگر زندگی خودتان را دوست نداشته باشید نمی توانید دیگران را هم دوست داشته باشید. وقتی خودمان را دوست داشته باشیم و بپذیریم دیگر هیچ جایی برای انتظارات دیگران باقی نمی گذاریم.

 

مهربانی با خود مثل اکسیژن تازه برای ذهن است.

طرز فکرتان را تایید کنید

نمی توانید دیدگاه دیگران را نسبت به خودتان کنترل کنید اما می توانید انتخاب کنید که چگونه با خودتان صحبت کنید. حرف های درونی هم می توانند کمک کننده باشند و هم آسیب دهنده. پس در انتخاب کلمات آگاه باشید. انتظارات تان می توانند شما را در یک جعبه حبس کنند شما تنها کسی هستید که می توانید خودتان را آزاد و رها کنید. با خودتان مهربان باشید مکالمات درونی تان باید حرف خودتان باشد و نباید با افکار دیگران شکل بگیرد.

حد و مرز تعیین کنید

محدودیت برای مردم لازم است زیرا آن ها تمایل دارند که افکارشان را تحمیل کنند. حرف بزنید و به آن ها اجازه ندهید برای شما تعیین کنند که چه کسی باشید و چه کاری انجام دهید. برای مردم حد و مرز تعیین کنید. نیاز نیست برای این کار خشونت به خرج دهید فقط حد و مرزشان را به آن ها بفهمانید ممکن است آن ها ناخواسته برای شما تعیین تکلیف کنند.

خودتان و دیگران را رها کنید

وقتی خودتان را از انتظارات آزاد می کنید در واقع همین کار را برای دیگران هم انجام داده اید. زمانی آزاد هستید که همانظور که دوست دارید زندگی کنید زیرا فشار راضی کردن دیگران را ندارید و از طرف دیگر خواسته های خودتان را به دیگران تحمیل نمی کنید.

پذیرفتن واقعیت کمی سخت است اما مهم ترین و اصلی ترین قدم برای رسیدن به آرامش است. تنها زمانی که آرامش داشته باشیم می توانیم بهترین باشیم.

اگر بخواهیم لحظه لحظه زندگی مان یک نقطه عطف است. انتخاب با شماست زندگی را دوست داشته باشید نقص ها را بپذیرید و امیدوار بهترین ها باشید.تاریخ : پنج شنبه 98/3/16 | 10:22 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرتاریخ : سه شنبه 98/3/14 | 9:8 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

عید فطر 98 مبارکتاریخ : سه شنبه 98/3/14 | 1:25 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

روش دلفی و انواع آن

یکی از روش های کسب دانش گروهی مورد استفاده، تکنیک دلفی است  که فرایندی است که دارای ساختار پیش بینی و کمک به تصمیم گیری در طی راندهای پیمایشی، جمع آوری اطلاعات و در نهایت، اجماع گروهی است در حالی که اکثر پیمایش ها سعی در پاسخ به سؤال چه هست؟ دارند، دلفی به سؤال چه می تواند/ چه باید باشد؟ پاسخ می دهد. با توجه به اینکه امروزه تکنیک دلفی در تحقیقات آینده پژوهی به شدت مورد توجه و استفاده قرار می گیرد، این مقاله، به تفصیل این تکنیک را از نظر تاریخچه، تعریف، انواع، اهداف و کاربردها، شرایط کاربرد، اجزای اصلی، فرایند، مزایا و محدودیت ها و پیشنهاداتی برای بکار گیری بهتر روش، شرح می دهد.

www.rava20.ir

 

با توجه به اهمیت و کاربردهای مختلف، انواع گوناگونی از دلفی قابل تمیز است. حتی برخی، گروه های کانونی را نیز در زمره انواع دلفی تلقی می کنند یعنی بر این عقیده اند که میزگردها و جلسان طوفان فکری نیز، به نوعی، دلفی به حساب می آید اما به نظر این نظریات با دلفی هم خوانی ندارد.

وودنبرگ انواع دلفی را به سه گروه تقسیم می کند:

دلفی سنتی – این نوع دلفی که همان روش استفاده شده توسط ابداع گنندگان آن است دو کاربرد دارد: پیش بینی و برآورد شاخص های نا شناخته. از این روش برای تعیین توافق صاحب نظران درباره پیش رفت های آینده در زمینه علم و فن آوری نیز استفاده می شود.

دلفی سیاسی – این نوع دلفی در پی رسیدن به توافق نیست، بلکه در پی رسیدن به مهم ترین دیدگاه های مخالف در زمینه یک موضوع سیاسی روز است. هدف اصلی این نوع دلفی دست یابی به طیف مواضع و دیدگاه های موجود در اجتماع است.

www.rava20.ir

دلفی تصمیم گیری- این دلفی برای دست یابی به تصمیمات مشترک گروهی از افراد متفاوت در مورد مسئله خاص به کار می آید. معمولا موضوع تصمیم گیری پیچیده، چند بعدی و فرآیند ارتباط ساختاری یک گروه متخصص در حل صحیح و ریشه ای آن موثر است.

 تاریخ : جمعه 98/3/10 | 3:21 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

روش پنیر سوئیسی چیست؟!


?? احتمال دارد شما ترجیح بدهید قبل از انجام یک تکلیف، شرایط خاصی مهیا باشد. گاهی این شرایط آنقدر خاص و در عین حال غیر ضروری هستند، که عملا انجام کار را تا مدت‌ها عقب میاندازند. مثلا تصمیم می‌گیرید که یک پروژه را تا وقتی همه‌ی کارهای در حال انجامتان تمام نشده، شروع نکنید. یا حتما شنبه صبح، به آن بپردازید. این در حالی است که ممکن است شما هیچ وقت زمانتان آنقدر آزاد نشود و یا تا چند هفته، صبح شنبه کار ضروری‌تری برایتان پیش بیاید.

www.rava20.ir

?? اصل پنیر سوئیسی در مدیریت زمان بدین معناست که حتی اگر وقت کمی دارید آن را صرف کارهای جزئی و کم‌اهمیت نکنید، بلکه به انجام بخشی ( ولو کوچک ) از کار مهمتان بپردازید. (پنیر سوئیسی : پنیر زرد رنگی است که داخلش حفره هایی است.)

?? در این روش سوراخی درکار ایجاد می‌کنید درست مانند سوراخی که در یک نقطه پنیر سوئیسی وجود دارد. یعنی 5 تا 10 دقیقه روی پروژه‌ای کار می‌کنید. درواقع مهم این است که شما آن پروژه را کم کم شروع کنید تا در زمان و شرایط مناسبی که مد نظرتان هست، آن را ادامه دهید و به اتمام برسانید.

 

?? فرض کنیم نیم ساعت به پایان وقت اداری مانده و دو کار داریم که از نظر اولویت بندی کار اولویت اول مهمتر است ولی بیش از نیم ساعت وقت می طلبد، لذا براساس این اصل کار اولویت دوم را انجام نمی‌دهیم و همین نیم ساعت را به کار اولویت اول می‌پردازیم ، که هر از مدتی این کار کردن حالت حفره‌ای است که در مجموع ، کار به اتمام می‌رسد.تاریخ : چهارشنبه 98/3/8 | 7:35 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

روش جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات در یک پژوهش علمی از حساسیت زیادی برخوردار است و برای آن که نتایج به دست آمده قابل اعتماد و نتیجه گیری باشد باید کلیه اطلاعات به طور مرتب و سیستماتیک جمع آوری شوند . برای جمع آوری اطلاعات از روشهای متعددی استفاده می شود که انتخاب هر روش با توجه به شرایط و نوع اطلاعات مورد نظر صورت می گیرد . در یک پیش نویس طرح تحقیقاتی جزئیات روشهای جمع آوری اطلاعات و همچنین وسایل و ابزارهای مورد استفاده و میزان اعتبار هر کدام و چگونگی اعمال کنترل بر روی هر یک از روشها باید ذکر گردد . به طور کلی روشهای جمع آوری اطلاعات شامل مشاهده ، مصاحبه استفاده از اطلاعات موجود است .

مشاهده : عبارت است از کاربرد تکنیکهایی که می تواند از یک مشاهده عینی ساده تا روشهایی نیازمند به مهارتهای ویژه مثل معاینه بالینی یا کاربرد دستگاههای پیچیده رادیولوژی ، بیوشیمیایی و میکروبیولوژی را شامل شود .

www.rava20.ir

مصاحبه و پرسشنامه کتبی ( چهره به چهره ) : روشهای جمع آوری اطلاعات است که در آن مصاحبه شوندگان به صورت فردی یا گروهی به طور شفاهی مورد پرسش قرار می گیرند در استفاده از پرسشنامه کتبی که توسط پاسخگو پر می شود سئوالات به صورت مکتوب ارائه شده و پاسخ دهنده باید به صورت نوشته جواب دهد .

استفاده از اطلاعات موجود مانند گزارشهای درمانی یا سایر پرونده های بیمارستانی و .. استفاده از این مدارک بایستی یقین حاصل شود که اطلاعات موجود دارای اعتبار است . از آن جا که این اطلاعات معمولاً توسط تعدادی از پزشکان و کارکنان که احتمالاً تعاریف تفاوتی را در پبت اطلاعات بکار می برند ، تهیه شده است باید به تعاریف مورد استفاده توجه خاصی داشت . امکان بروز خطا در هنگام استخراج اطلاعات از مدارک نیز وجود دارد . بعضی از دست نوشته ها ناخواناست و یا لازم است که پیگیری شوند . برخی از اطلاعات مورد نیاز نیز در پرونده ها موجود نیست و یا ناقص ثبت شده است . در مقابل مزیتی که استفاده از داده های موجود دارد ، ارزان بودن آن است .

معمولاً برای جمع آوری هر نوع اطلاعات ، راههای مختلفی وجود دارد مثلاً اطلاعات مربوط به شیوع بیماری فشار خون ممکن است از راه اندازه گیری فشار خون ( مشاهده ) ، یا سئوال از افراد در مورد اینکه آیا هرگز پزشکی به آنها گفته است که مبتلا به پر فشاری خون هستند ( مصاحبه ) و یا از راه مراجعه به پرونده پزشکی ( اطلاعات موجود ) بدست آورد . بر حسب روشی که انتخاب می شود ، دقت اطلاعات حاصله متفاوت خواهد بود . دقت کار را بایستی با میزان عملی بودن آن متعادل نمائیم و روشی را انتخاب نمائیم که حداکثر دقت را تامین نماید .

در انتخاب یک روش برای جمع آوری اطلاعات نکات زیر را در نظر داشته باشید :

نیاز به پرسنل ، مهارتها ، زمان ، وسایل کار و سایر تسهیلات در مقابل آنچه که موجود است .

قابل قبول بودن شیوه کار برای افراد تحت مطالعه از جمله عدم ایجاد ناراحتی ، نگرانی و عوارض ناخواسته .

این احتمال که روش مورد استفاده در مورد تقریباً تمامی افراد ، اطلاعات مورد نیاز را بدست آورد .

اگر احیاناً افراد زیادی پاسخ به یک سئوال را ندارند خود سئوال مناسب نیست .

برای جلوگیری از اشتباه در کاربرد اصطلاحات ، تفاوتهای بین روشهای جمع آوری داده ها به ابزار مربوط به این کار ذیلاً آورده شده است .

در روش مشاهده : ابزار می تواند چشم ، قلم و کاغذ ، ساعت ، ترازو ، میکروسکوپ و ..باشد .

در روش مصاحبه و پرسشنامه: ابزار می تواند برنامه مصاحبه ، ضبط صوت ، پرسشنامه باشد .

در روش استفاده از اطلاعات موجود ، ابزار می تواند چک لیست ، فرم ثبت اطلاعات باشد .

در مورد نحوه طراحی مصاحبه و پرسشنامه های کتبی در کتب مربوطه به تفصیل بحث شده است .

 

جدول : مزایا و معایب روشهای مختلف جمع آوری داده ها

روش

مزایا

معایب

استفاده از اطلاعات موجود

- ارزان : برای اینکه داده ها از پیش آماده است .

- آزمایش روندهای گذشته را ممکن می سازد .

- داده ها همیشه براحتی در دسترس نیستند .

- ملاحظات اخلاقی ممکن است پیش آید .

- اطلاعات ممکن است ناقص و غیر دقیق باشد .

مشاهده

- جزئیات موضوع بررسی میشود .

- تورش مشاهده ( پژوهشگر ممکن است تنها به نکاتی که به نظرش جالب می آید توجه کند .)

- وجود مشکلات اخلاقی ( مسائل شخصی و محرمانه )

- نیاز به آموزش کامل دستیاران

 

- می توان در مورد نکاتی که در پرسشنامه ذکر نشده کسب اطلاع کرد .

- حضور پرسشگر می تواند در پدیده مورد مشاهده تاثیر بگذارد .

مصاحبه

- برای بی سوادان مناسب است .

- روشن نمودن سئوالات امکان پذیر است .

- در مقایسه با پرسشنامه کتبی درصد پاسخ بیشتری بدست می آید .

- حضور مصاحبه کننده می تواند در پاسخ مصاحبه شونده تاثیر بگذارد .

- ثبت وقایع ممکن است در مقایسه با روش مشاهده ناقص باشد .

اجرای پرسشنامه کتبی

- هزینه کمتری دارد .

- برای بی سوادان قابل استفاده نیست .

 

- به علت ناشناس ماندن پاسخ دهنده پاسخها با صداقت بیشتری داده می شود .

- درصد پاسخهایی که می رسد پایین است .

- سئوال را ممکن است درست نفهمد .

www.rava20.ir

فرم ثبت اطلاعات : وسیله ای است که توسط محقق طراحی می شود تا اطلاعات مورد نیاز پروژه در آن ثبت شود . در تحقیقات پزشکی استفاده از فرم اطلاعاتی شاید متداول تر از پرسشنامه و مصاحبه باشد . در این فرم ، اطلاعات مربوط به هر فرد آزمودنی ، که ممکن است حاصل مشاهده و معاینه او و یا استخراج شده از پرونده و یا جواب آزمایشهای پاراکلینیک وی باشد در یک یا چند فرم اطلاعاتی وارد می شود  . در مواقعیکه تعداد متغیرها محدود است می توان اطلاعات نزدیک به 20 یا 25 نفر را در یک برگ از فرم اطلاعاتی وارد کرد . چرا که در هر سطر از فرم اطلاعاتی می توان اطلاعات یک فرد را وارد کرد .

 

 تاریخ : چهارشنبه 98/3/8 | 7:4 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 - نمونه گیری                                                                                          

جامعه هدف : جامعه ا ی است که محقق مایل است نتایج رابه آن تعمیم دهد .

جامعه مورد مطالعه : جامعه  ای است که نمونه از آن انتخاب شده است این جامعه لازم است در طرح پیشنهادی به طور واضح تعریف شود .

نمونه گیری : یعنی انتخاب تعدادی از افراد از یک جامعه مشخص و تعریف شده علت نمونه گیری آن است که اولاً مطالعه در کل جامعه بسیار پر هزینه و اتلاف کننده زمان است . ضمن اینکه در بسیاری از موارد نمی توا ند جامعه را به طور دقیق تعیین نمود ( به عنوان مثال : جامعه دقیق بیماران مبتلا به بیماریهای کرونر قلبی را نمی توان تعیین کرد) . ثانیاً اگر نمونه به اندازه کافی بزرگ و نماینده جامعه مورد مطالعه باشد می توان اطلاعاتی در مورد جامعه بدهد که مورد اعتماد و اطمینان باشد .

هر نمونه بایستی واجد دو خصوصیت باشد ، نخست آنکه اندازه یا حجم منطقی داشته باشد و دوم اینکه مصرف یا نماینده جمعیتی باشد که از آن بدست آمده است .


نقش تفسیر آماری عبارت است از صدور مجوز برای تعمیم نتایج حاصل از نمونه به جمعیت نمونه برداری شده در رابطه با تعمیم نتایج از جامعه مورد مطالعه به جامعه هدف باید به این پرسش پاسخ داد که آیا جامعه نمونه برداری شده نماینده جامعه هدف می باشد یا خیر ؟ در این مورد یک جامعه ( یا نمونه ) در صورتی نماینده جمعیت هدف است که توزیع خصوصیات یا ویژگیهای مهم آن جامعه با توزیع آن صفات در جامعه هدف یکسان باشد . قضاوت یکسانی در این توزیع بیشتر یک امر بالینی است تا آماری.


 

روشهای نمونه گیری ، دو روش عمده برای نمونه گیری استفاده می ود که هر یک از آنها نیز روشهای خاص خود را دارد :

1 . نمونه گیری احتمالی ( Probability Sampling)

2 . نمونه گیری غیر احتمالی ( Nonprobability Sampling)

1) نمونه گیری احتمالی : چنانچه هدف محقق اندازه گیری متغیرها در نمونه و تعمیم آن به جامعه باشد مانند مطالعه ای که هدف آن تعیین میزان شیوع پوسیدگی دندان در جامعه است ، این هدف با نمونه گیری غیر احتمالی تامین نمی شود و بایستی از روشهای نمونه گیری احتمالی استفاده شود .

در نمونه گیری احتمالی ، انتخاب افراد و واحدهای مطالعه به صورت تصادفی است تا اطمینان حاصل شود که انتخاب بر اساس شانس است و نیز شانس مساوی برای انتخاب شدن هر یک از واحدهای نمونه وجود دارد .

نمونه گیری احتمالی شامل چند روش نمونه گیری است که عبارت است از :

- نمونه گیری تصادفی ساده ( Simple Random Sampling)

- نمونه گیری تصادفی سیستماتیک ( Systematic Random Sampling)

- نمونه گیری طبقه ای ( Stratified Sampling)

- نمونه گیری خوشه ای ( Cluster Sampling)

- نمونه گیری چند مرحله ای ( Multistage Sampling)

نمونه گیری تصادفی ساده : دراین روش نمونه گیری واحدهای مورد انتخاب دارای شانس مساوی برای انتخاب شدن هستند . در این جا قوانین احتمال است که معین می کند کدام واحدها یا افراد از جمعیت مادر انتخاب خواهد شد . انتخاب یا از طریق قرعه کشی است و یا از طریق استفاده از جدول اعداد تصادفی . در روش قرعه کشی ابتدا کلیه واحدها یا افراد شماره بندی شده و یا اسامی آنها تهیه می شود و سپس به قید قرعه از بین آنها تعداد لازم برای نمونه انتخاب می شود .

در روش اعداد تصادفی می توان از جدول اعداد تصادفی و یا از کامپیوتر استفاده کرد . در روش استفاده از جدول اعداد تصادفی با توجه به حجم نمونه اعداد را انتخاب می کنیم مثلاً اگر حجم نمونه دو رقمی است . ابتدا یک عدد دو رقمی را به صورت کاملاً تصادفی مثلاً با قرار دادن نوک مداد انتخاب کرده و سپس جلو رفته و اعداد دو رقمی را انتخاب می کنیم تا جایی که به تعداد مورد نیاز انتخاب کرده باشیم .

نمونه گیری تصادفی سیستماتیک ( منظم ) : در این روش تعداد نمونه مورد نیاز ( n) ، از کل جامعه آماری (N) انتخاب می گردد . ابتدا فاصله نمونه گیری ( K) را به صورت زیر محاسبه می کنیم :

تعداد اعضای جامعه مورد مطالعه = K

      تعداد اعضای نمونه

سپس بین عدد 1 تا K یک عدد به طور تصادفی انتخاب میکنیم و بعد واحدها یا افراد بعدی را با فاصله K از عدد مذکور انتخاب می نماییم . در این روش حتماً تهیه لیست از جامعه مورد مطالعه قبل از همه لازم است .

به طور مثال اگر بخواهیم از بین 1000 بیمار 100 نفر را با استفاده از این روش انتخاب کنیم . ابتدا لیست هزار نفره تهیه می کنیم . سپس فاصله نمونه گیری را محاسبه می کنیم :

در مرحله بعدی یک نفر از بین 1 تا 10 را به طور تصادفی انتخاب می کنیم . اگر به طور مثال شماره 5 انتخاب شده باشد ، نفرات بعدی با فاصله ده تایی انتخاب می شوند : شماره های 15 ، 25 ، 35 ، 45 ، 55 و ... به ترتیب انتخاب خواهند شد .

نمونه گیری طبقه ای : در این روش نمونه گیری برای اجتناب از اشکالاتی که ممکن است در روش قبلی با آن مواجه شویم ، افراد جامعه آماری را بسته به خصوصیاتی که آنها را از یکدیگر متمایز می سازد به طبقات مختلف تقسیم می کنیم . سپس به تعداد مورد نیاز و متناسب با جمعیت هر یک از طبقات افراد نمونه را انتخاب می کنیم . انتخاب افراد می تواند هم به روش تصادفی باشد و هم به روش تصادفی سیستماتیک .

به طور مثال از یک جامعه آماری 10000 نفری که 15 درصد آن دانشجو ، 20 درصد کارمند اداری ، 30 درصد کارگر و 35 درصد کشاورز هستند می خواهیم 400 نفر نمونه انتخاب کنیم . در مرحله اول تعداد مورد نیاز را در هر یک از این طبقات بر حسب درصدهای فوق معین می کنیم که به شرح زیر است :

تعداد افراد نمونه از بین دانشجویان 60=15/0 ×400

تعداد افراد نمونه از بین کارمندان 80 = 2/0 × 400

تعداد افراد نمونه از بین کارگران 120 = 30/0 × 400

تعداد افراد نمونه از بین کشاورزان 140=35/0 × 400


 

مجموع افراد انتخاب شده از طبقات 400 نفر خواهد بود ( 400 = 140 + 120 + 80 + 60 ) در مرحله دوم از هر یک از طبقات جمعیت و با استفاده از روش تصادفی ساده یا سیستماتیک افراد نمونه را انتخاب می کنیم .

مزیت بزرگ این نمونه گیری بر نمونه گیریهای قبلی در این است که نسبت طبقات در بین افراد نمونه با نسبت طبقات در جامعه آماری تطابق دارد و شرایط یکسان بودن شانس انتخاب برای کل افراد جامعه تحقق پیدا می کند .

توجه: در جمعیتهای ناهمگن یا نامتجانس که توزیع جمعیت در گروهها و طبقات مختلف متفاوت است ، از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده می شود .

نمونه گیری خوشه ای : در این روش نمونه گیری ، یک نمونه تصادفی از گروهها یا خوشه هایی از افراد و نه واحدهای منفرد گرفته می شود به عبارت دیگر واحدهای نمونه گیری خوشه هایی هستند نظیر خانواده ها ، مدارس ، بیمارستان ها ، بلوکهای شهری ، دهکده ها و غیره . در این جا فهرستی از خوشه ها تهیه کرده و به روش تصادفی از بین آنها نمونه را انتخاب می کنیم سپس افرادی را که در هر یک از خوشه ها قرار دارند مطالعه می کنیم .

برای مثال اگر بخواهیم از بین دانش آموزان دبستانهای دخترانه تهران نمونه ای برای بررسی بهداشت دهان و دندان انتخاب کنیم . ابتدا لیست تمام مدارس ابتدایی دخترانه تهران را تهیه کرده و سپس به صورت تصادفی چند مدرسه را از بین آنها انتخاب و دانش آموزان را معاین می کنیم . تعداد خوشه های صرفه جویی در وقت و هزینه و جلوگیری از پراکنده بودن نمونه های انتخاب شده در سطح شهر یا منطقه است .

نمونه گیری چند مرحله ای : در این روش نمونه گیری ، ابتدا از بین خوشه های جمعیت مورد مطالعه به صورت تصادفی نمونه را انتخاب می کنیم . سپس از افراد هر خوشه نیز به صورت تصادفی تعدادی را انتخاب می نماییم ، که در این صورت نمونه گیری حالت دو مرحله ای پیدا می کند . چنانچه در داخل خوشه های انتخاب شده ( مثل شهرستانها و پروژه های ملی ) ، خوشه های دیگری ( مثل روستاها ) را انتخاب کنیم و داخل هر روستای منتخب شده به طور تصادفی افرادی را انتخاب کنیم ، نمونه گیری حالت سه مرحله ای پیدا می کند .

2- نمونه گیری غیر احتمالی

زمانی که در انتخاب نمونه هیچگونه روش تصادفی به کار گرفته نشود ، نمونه گیری حالت غیر احتمالی به خود می گیرد که بر دو نوع است : نمونه گیری آسان و نمونه گیری سهمیه ای .

نمونه گیری آسان : نمونه گیری آسان ( Convenient Sampling) روشی از نمونه گیری است که برای سهولت و آسانی کار از افراد و واحدهایی در نمونه مورد مطالعه استفاده می گردد که در زمان مطالعه در دسترس هستند . برای مثال انتخاب تمام مراجعه کنندگان به یک درمانگاه تا سقف تعداد مورد نیاز ، نمونه گیری از نوع آسان است . فرق این روش با سرشماری آن است که در این روش از یک جامعه مورد مطالعه تعداد محدودی برای نمونه گیری انتخاب می شود ولی در روش سرشماری همه افراد جامعه مورد مطالعه تحت بررسی قرار می گیرند .

نمونه گیری سهمیه ای : نمونه گیری سهمیه ای ( Quota Sampling) روشی از نمونه گیری غیر احتمالی است که در آن برای هر یک از طبقات با زیر گروههای جامعه مورد مطالعه سهمیه ای در نظر گرفته می شود . روش انتخاب به صورت غیر احتمالی و از بین افراد در واحدهای در دسترس است ، اما متناسب با تعداد هر یک از طبقات با گروههای تشکیل دهنده جامعه آماری برای مثال پژوهشگری می خواهد در مورد آگاهیهای بهداشتی مردم در یک محله از شهر تحقیق کند . تعداد مورد نیاز او اگر به طور مثال 1000 نفر باشد ، این افراد را متناسب با تعداد افراد بی سواد و باسواد از بین افراد در دسترس انتخاب می کند . مثلاً اگر جمعیت محله 10000 نفر باشد که 8000 نفر آنها باسواد و 2000 نفرشان بی سواد باشند ، ترکیب نمونه انتخاب شده شامل 800 نفر باسواد و 200 نفر بی سواد در دسترس پژوهشگر خواهد بود .

حجم نمونه Sample size

تقریباً تمامی محققان در ابتدای مطالعه با این سئوال که چند نفر را باید وارد مطالعه کننده روبرو هستند . یکی از باورهای شایع این است که هر قدر اندازه نمونه مورد مطالعه بزرگ تر باشد ، تحقیق بهتر خواهد بود . این باور الزاماً صحیح نمی باشد . به طور کلی به جای انتخاب نمونه ای با حجم مازاد بر نیاز ، بهتر است به گردآوری صحیح تر و دقیق تر داده ها بپردازیم . کم بودن حجم نمونه نیز همیشه دلیل بر عدم انجام مطالعه نیست .

محاسبه حجم نمونه برای انجام مطالعه فرایندی نیازمند تفکر است و تنها با استفاده از فرمولهای آماری حل نمی شود ، اگر چه که استفاده از فرمولها در محاسبه حجم نمونه لازم است ولی این کار نیازمند توجه به نکات متعددی است که به اهم آنها در زیر اشاره شده است .

محاسبه حجم نمونه مستلزم ارائه مقادیر پارامترهایی نظیر میانگین ، واریانس ، نسبت مورد مقایسه ، سطح اطمینان ، توان و دقت و .. بر حسب اهداف ، نوع مطالعه ، پراکندگی داده ها ، نوع متغیرهای مورد بررسی ، منابع و .. می باشد .

چنانچه مدارکی دقیق از این مقادیر در دسترس نباشد می توان از اطلاعات مقالات مشابه و یا از نتایج مطالعه مقدماتی ( Pilot Study ) استفاده کرد .

هر قدر پراکندگی داده ها بیشتر باشد ،برای حصول به دقت مورد نظر ، به تعداد بیشتری از افراد نیاز داریم .

هر گاه هدف نشان دادن اختلاف معنی دار بین دو گروه است، هر چه این اختلاف بیشتر باشد حجم نمونه لازم برای نشان دادن آن کمتر خواهد بود در مرحله بعد حجم نمونه بستگی دارد به این که ما بخواهیم معنی دار بودن نتیجه را با چه احتمالی پیدا نماییم هر اندازه حجم نمونه بزرگ تری انتخاب شود ، احتمال یافتن اختلاف معنی دار بیشتر است .

در مواقعی که تعداد اهداف و متغیرهای مطالعه خیلی زیاد است ، که هر کدام از آنها حجم نمونه خاص خود را نیاز دارند ، راه حلهای متفاوتی را می توان در نظر گرفت ، که به دو مورد از آنها اشاره می کنیم : 

1- ساده ترین راه حل این است که بزرگ ترین حجم نمونه را انتخاب کنیم .

2- راه دوم آن است که بر اساس هدفی که از بقیه اهمیت بیشتری دارد ، حجم نمونه را محاسبه کنیم .

به طور کلی برای تعیین حجم نمونه باید مراحل زیر طی شود :

اهداف را به دقت مشخص کنید بدانید که هدف مورد نظر تحلیلی است یا توصیفی و برای رسیدن به آن چه متغیرهایی باید اندازه گیری شود .

ترتیب اهمیت خود را مشخص کنید .

برای اهداف مورد نظر مقادیر واریانس ، حدود اطمینان ، توان ، دقت و .. قابل قبول را تعیین نمایید .

با در نظر گرفتن امکانات موجود حجم نمونه را مشخص کنید .

از محاسبه حجم نمونه ، نحوه محاسبه و توجیه آن باید در طرح پیشنهادی قید گردد .

 تاریخ : چهارشنبه 98/3/8 | 6:49 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق