دی 98 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در این فیلم جول اوستین: در مورد انتخاب  ترس یا ایمان به ما می گویدو اینکه انتخاب ایمان به جای ترس چه مشکلاتی را برای ما حل می کند.

تماشای این فیلمتاریخ : دوشنبه 98/10/30 | 10:30 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

بهترین روش یادگیری یک زبان این است که در موقعیت آن قرار بگیریم و به صورت ناخودآگاه آن را یادبگیریم. تماشای فیلم و کارتون به زبان اصلی یکی از این موقعیت هاست که به یادگیری یک زبان کمک زیادی می کند. ما در سایت روا 20 و کانال آپارات آموزه 20 این سیاست را دنبال می کنیم. در این ویدئو زبان انگلیسی از طریق کارتون با زبان اصلی native و زیر نویس فارسی آموزش داده می شود. این قسمت 37است. کانال آپاران آموزه 20 ( https://www.aparat.com/amoozeh20) و وب سایت: www.rava20.ir را دنبال نمائید.


مشاهده قسمت 37تاریخ : شنبه 98/10/28 | 10:55 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

هوشمعنویعبدالله زاده   SIQ- Spiritual Intelligence

اینپرسشنامهدارای29 مادهاستکههرعبارتآندریکطیفلیکرت5گزینه ایازکاملاً مخالفمتاکاملاًموافقمنمره گذاریمی شود. همچنیناینپرسشنامهدارایدوزیرمقیاساستکهعبارتندازدرکوارتباطبا سرچشمههستیوزندگیمعنوییااتکابههستیدرونی.

همراه با 3مقاله رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : شنبه 98/10/28 | 6:6 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

بهترین روش یادگیری یک زبان این است که در موقعیت آن قرار بگیریم و به صورت ناخودآگاه آن را یادبگیریم. تماشای فیلم و کارتون به زبان اصلی یکی از این موقعیت هاست که به یادگیری یک زبان کمک زیادی می کند. ما در سایت روا 20 و کانال آپارات آموزه 20 این سیاست را دنبال می کنیم. در این ویدئو زبان انگلیسی از طریق کارتون با زبان اصلی native و زیر نویس فارسی آموزش داده می شود. این قسمت 36 است. کانال آپاران آموزه 20 ( https://www.aparat.com/amoozeh20) و وب سایت: www.rava20.ir را دنبال نمائید.

مشاهده قسمت 36تاریخ : شنبه 98/10/28 | 10:20 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

بهترین روش یادگیری یک زبان این است که در موقعیت آن قرار بگیریم و به صورت ناخودآگاه آن را یادبگیریم. تماشای فیلم و کارتون به زبان اصلی یکی از این موقعیت هاست که به یادگیری یک زبان کمک زیادی می کند. ما در سایت روا 20 و کانال آپارات آموزه 20 این سیاست را دنبال می کنیم. در این ویدئو زبان انگلیسی از طریق کارتون با زبان اصلی native و زیر نویس فارسی آموزش داده می شود. این قسمت 35 است. کانال آپاران آموزه 20 ( https://www.aparat.com/amoozeh20) و وب سایت: www.rava20.ir را دنبال نمائید.

مشاهده قسمت 35تاریخ : شنبه 98/10/28 | 10:13 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس رشد اجتماعی الیس وایتزمن

EllisWitsman Social Development scale

بیشکیکیازجنبههایارزشمند رشدانسان،فرآینداجتماعیشدناوست. ذاتیبودن زندگیجمعیدرانسان،ضرورتتماسبادیگرانرابه عنوانامریگریزناپذیرجلوهگرمیسازد. رشداجتماعی، دارندهارتباطسالمومنطبقباموقعیتدرافراداست. کودکانیکهمهارتاجتماعیکافیکسبکردهانددر ایجادارتباطباهمسالانویادگیریدرمحیطآموزشی موفقترازکودکانیهستندکهفاقداینمهارتمیباشند.

برایتعیینرشداجتماعینوجوانانازاین پرسشنامهاستفادهشد. آلیسوایتزمندرسال 1990 اینآزمونراطراحیکردکهبرایتعیینرشداجتماعی نوجوانان 13 تا 18 سالهازآناستفادهمیشود. پرسشنام? رشداجتماعیآلیسوایتزمندارایششزیرمقیاساست کهعبارتانداز: همکاری،خوشخلقیوسازگاری،احترام به دیگران/مسئولیتپذیری،امیدواری،خوشبینی،صبرو بردباریاست.  این پرسشنامه 27 سوال دارد.

همراه با 4مقاله رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : جمعه 98/10/27 | 9:19 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس رشد اجتماعی الیس وایتزمن

EllisWitsman Social Development scale

بیشکیکیازجنبههایارزشمند رشدانسان،فرآینداجتماعیشدناوست. ذاتیبودن زندگیجمعیدرانسان،ضرورتتماسبادیگرانرابه عنوانامریگریزناپذیرجلوهگرمیسازد. رشداجتماعی، دارندهارتباطسالمومنطبقباموقعیتدرافراداست. کودکانیکهمهارتاجتماعیکافیکسبکردهانددر ایجادارتباطباهمسالانویادگیریدرمحیطآموزشی موفقترازکودکانیهستندکهفاقداینمهارتمیباشند.

برایتعیینرشداجتماعینوجوانانازاین پرسشنامهاستفادهشد. آلیسوایتزمندرسال 1990 اینآزمونراطراحیکردکهبرایتعیینرشداجتماعی نوجوانان 13 تا 18 سالهازآناستفادهمیشود. پرسشنام? رشداجتماعیآلیسوایتزمندارایششزیرمقیاساست کهعبارتانداز: همکاری،خوشخلقیوسازگاری،احترام به دیگران/مسئولیتپذیری،امیدواری،خوشبینی،صبرو بردباریاست.  این پرسشنامه 27 سوال دارد.

همراه با 4مقاله رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : جمعه 98/10/27 | 9:19 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

بهترین روش یادگیری یک زبان این است که در موقعیت آن قرار بگیریم و به صورت ناخودآگاه آن را یادبگیریم. تماشای فیلم و کارتون به زبان اصلی یکی از این موقعیت هاست که به یادگیری یک زبان کمک زیادی می کند. ما در سایت روا 20 و کانال آپارات آموزه 20 این سیاست را دنبال می کنیم. در این ویدئو زبان انگلیسی از طریق کارتون با زبان اصلی native و زیر نویس فارسی آموزش داده می شود. این قسمت 34 است. کانال آپاران آموزه 20 ( https://www.aparat.com/amoozeh20) و وب سایت: www.rava20.ir را دنبال نمائید.

مشاهده قسمت 34تاریخ : پنج شنبه 98/10/26 | 9:19 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

بهترین روش یادگیری یک زبان این است که در موقعیت آن قرار بگیریم و به صورت ناخودآگاه آن را یادبگیریم. تماشای فیلم و کارتون به زبان اصلی یکی از این موقعیت هاست که به یادگیری یک زبان کمک زیادی می کند. ما در سایت روا 20 و کانال آپارات آموزه 20 این سیاست را دنبال می کنیم. در این ویدئو زبان انگلیسی از طریق کارتون با زبان اصلی native و زیر نویس فارسی آموزش داده می شود. این قسمت 33 است. کانال آپاران آموزه 20 ( https://www.aparat.com/amoozeh20) و وب سایت: www.rava20.ir را دنبال نمائید.

مشاهده فیلم 33تاریخ : پنج شنبه 98/10/26 | 9:2 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

بهترین روش یادگیری یک زبان این است که در موقعیت آن قرار بگیریم و به صورت ناخودآگاه آن را یادبگیریم. تماشای فیلم و کارتون به زبان اصلی یکی از این موقعیت هاست که به یادگیری یک زبان کمک زیادی می کند. ما در سایت روا 20 و کانال آپارات آموزه 20 این سیاست را دنبال می کنیم. در این ویدئو زبان انگلیسی از طریق کارتون با زبان اصلی native و زیر نویس فارسی آموزش داده می شود. این قسمت 32 است. کانال آپاران آموزه 20 ( https://www.aparat.com/amoozeh20) و وب سایت: www.rava20.ir را دنبال نمائید.

مشاهده فیلم 32تاریخ : پنج شنبه 98/10/26 | 8:48 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق