شهریور 95 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیاس اثر بخشی زندگی( مارشال و ریچارد ) life Effectiveness Questionnaire LEQ

این پرسشنامه توسط نیل[1] مارش[2] و ریچارد[3] (2001) تهیه و تنظیم شده است.پرسشنامه شامل 24 سؤال است و اثربخشی زندگی  را در هشت مهارت:  مدیریت زمان[4]، صلاحیت اجتماعی[5]، انگیزه پیشرفت[6]، انعطاف پذیری شناختی[7]، ، وظیفه رهبری[8]، کنترل هیجانی[9]، ابتکار عمل[10] و اعتماد به نفس[11]  ارزیابی می­کند.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دریافت پرسشنامه مقیاس اثر بخشی زندگی

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

 

 

[1] - Neill

[2] - Marsh

[3] - Richards

[4] - Time Managem

[5] - Social Competence

[6] - Achievement Motiva

[7] - Intellectual Flexibility

[8] - Task Leadership

[9]  - Emotional Control

[10] - Active Initiative

[11] - Self Confidence

 

 تاریخ : سه شنبه 95/6/30 | 2:22 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه رضایت زناشویی فورز و السون

این پرسشنامه توسط فورز و اولسون، در سال 1989طراحی شده که به منظور ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قدرت و پربارسازی روابط زناشویی به کار می رود. نسخه اصلی ازمون دارای 115 سوال دارد که شامل 12خرده مقیاس است. اما آقای السون در سال 2006فرم کوتاهی از این پرسشنامه را تهیه کرد که دارای 35 سوال بود و سپس در سال 1389 توسط آسوده و همکاران زیر نظر پروفسور السون به فارسی ترجمه شد .

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دریافت پرسشنامه  رضایت زناشویی فورز و السون

 

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

 تاریخ : سه شنبه 95/6/30 | 2:9 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه شیوه های  فرزندپروری والدین بامریندParenting style Inventory

این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه «بامریند» از سه الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. فرم اولیه این پرسشنامه دارای 30 ماده است که توسط دیانا بامریند (1973)طراحی وساخته شده است. 10 ماده آن به شیوه آزادگذاری مطلق، 10 ماده به شیوه استبدادی و 10 ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین در امر پرورش فرزند مربوط می شود.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دریافت پرسشنامه شیوه های  فرزندپروری والدینبامریند

 

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

 تاریخ : سه شنبه 95/6/30 | 1:50 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

فهرست نشانه ای هاپکینزHopkins Symptom Checklist

 

فهرست نشانه ای هاپکینز [1] ( HSCL) یک مقیاس ارزیابی نشانه ای مبتنی بر خو گزارش دهی است که چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته است. نسخه ی اولیه آن توسط پارلوف، کلمن و فرانک (1954) با عنوان مقیاس ناراحتی ارائه شد. این ابزار شامل نشانه های برگرفته از فهرست پزشکی کرنل و 12 مقیاس لور (1952) است که از آن در پژوهش های آسیب شناسی روانی، به عنوان مقیاس بهبود، استفاده می شد. این ابزار بعد ها توسط لیپمن، کول ، پارک و ریکلز (1965) و اولن هات، ریکلز، فیشر ، پارک ، لیپمن و مارک(1966) مورد بازنگری قرار گرفت و نام آن به فهرست نشانه مرضی پریشانی ( SCL) تغییر یافت. فهرست اخیر شامل 90 برای ارزشیابی علائم روان شناختی است که اولین بار به منظور نشان دادن جنبه های روان - شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی شده بود(سادات موسوی و قربانی، 1386).

بوالهری و باقری (1374) نسخه فارسی این مقیاس را هنجاریابی کردند. این مقیاس در واقع شکل پیشرفته تر و کوتاه تری از 90  SCL است که برای کاربردهای پژوهشی مناسب تر است (همان منبع).

به همراه 1 مقاله مرتبط به صورت رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

 

[1] - Hopkins Symptom Checklist

دریافت پرسشنامه فهرست نشانه ای هاپکینز

 

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

 تاریخ : سه شنبه 95/6/30 | 1:11 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

جامعه بر ازدواج به عنوان یک رابطه ی دوتایی مهم که در آن رابطه جنسی اتفاق می افتد تاکید می کند و ارتباط جنسی بخش جدایی ناپذیر روابط عاشقانه است و ازدواج در هر فرهنگ شده شناخته ای به اثبات رسیده است. سالمت جنسی موضوع مهمی در روابط زناشویی است و به ثبات ازدواج و پایداری و رضایت زناشویی و جنسی زوجین کمک میکند. سالمت جنسی نیازمند رویکرد مثبت و محترمانه برای سکس و ارتباط جنسی و به همان اندازه نیازمند امکان افزایش تجارب جنسی ایمن و لذت بخش و رهایی از 3 زور و تبعیض و خشونت در روابط زناشویی است. همسرانی که از نظر جنسی در ازدواج بیشتر راضی هستند در کل از ازدواج هم رضایت بیشتری دارند رضایت زناشویی به عنوان درجهای که زوجین از برآورده شدن انتظارات و نیازهای خود و همسرانشان آگاه می شوند تعریف شده است و به طور مستقیم و غیر مستقیم به حفاظت از خانواده و کیفیت بهتر زندگی مرتبط است. در حالیکه نارضایتی از ازدواج به استرس، اضطراب، فروپاشی خانواده منجر خواهد شد  ( قیصری و کریمیان، 1392). پس سنجش و اندازه گیری آن بسیار مهم است.  برای سنجش میزان احقاق جنسی از شاخص احقاق جنسی هالبرت (HISA )استفاده می شود.  این آزمون توسط دیوید هالبرت در سال 1990 برای سنجش میزان احقاق جنسی در زنان تعامل نگر تدوین شد.

به همراه 2 مقاله مرتبط به صورت رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.
تاریخ : یکشنبه 95/6/28 | 10:32 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس تعلل ورزی تصمیم گیری[1] (DPS):

 اهمال کاری پدیده جدیدی نیست؛ویلیـام جیمـز  120 سـال پیش به پیامدهای روان شناختی اهمال کاری اشاره کرده است واســتیل  تــا 800 ســال پــیش ازمــیلاد، منــابع مربــوط بــه اهمالکاری را یافته است. اهمال کاری یک معضـل جهـانی اسـت کـه درهمـه ی فرهنـگ هـا وجـود دارد. بـیش از 20 درصـد افـراد بزرگسال در کارهای روزمره خود، اهمال کاری را تجربه می کنند(میرزایی و همکاران، 1392). دو نـوع اساسـی اهمـال کـاری وجـود دارد؛ اهمـالک ـاری و 1- اهمال کاری تصـمیم گیـری رفتاری  2-  اهمـالکـاری رفتـاری تــأخیر در تکمیـل تکــالیف اصـلی و فرعــی و اهمالکــاری تصمیمگیـری تـأخیر عمـدی در تصـمیم گیـری در برهـه هـای زمانی خاص است (میرزایی و همکاران، 1392).

این مقیاس دارای پنج ماده خود گزارشی است که توسط مان[2] (1982) برای سنجش تعلل ورزی در موقعیت­های تصمیم گیری ساخته شده است.

به همراه 2 مقاله مرتبط به صورت رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[1]. Decisional Procrastination Scale

[2]. Mannتاریخ : سه شنبه 95/6/23 | 7:19 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مهم نیست که انسان چه اندازه می داند، چه چیز کسب کرده و چگونه پرورش یافته، مهم این است که دانسته خود را چگونه بکار می برد، خودش چیست و چه می تواند بکند.تاریخ : شنبه 95/6/20 | 11:21 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

تفاوت فرد مثبت و منفی

فرد مثبت همیشه برنامه دارد، 
فرد منفی همیشه بهانه دارد

فرد مثبت همیشه خود جزئی از جواب هاست، 
فرد منفی همیشه خود بخشی از مشکلات است.

فرد مثبت در کنار هر سنگی سبزه ای می بیند،
فرد منفی در کنار هر سبزه ای سنگی می بیند.

فرد مثبت برای هر مشکلی راهکاری می یابد،
فرد منفی برای هر راهکاری مشکلی می بیند.

فرد مثبت همیشه دوستی ها را زیاد می کند،
فرد منفی دشمنی ها را زیاد می کند.

فرد مثبت می گوید اجازه بده انجام پذیر است،
فرد منفی میگوید نمی توانم انجام پذیر نیست.

فرد مثبت همیشه با صبر مشکلات را حل می کند، 
فرد منفی همیشه با خشم مشکلات راحل میکندتاریخ : پنج شنبه 95/6/4 | 11:7 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق