شهریور 96 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

ابتدا نیاز دارید که این مشخصات  را در یک فایل اکسل ذخیره گردد ، سپس در یک فایل ورد این فرم را طراحی می کنید در فایل ورد از تب   MAILINGS قسمت Start Mail Merge از منوی کشویی ابزار Step by Step Mail Merge Wizard رو انتخاب کنید پنجره ای در سمت چپ با نام Mail Merge باز می شود سپس از پایین پنجره بخش Step1of6روی Next: Starting document کلیک کنید سپس روی Next:select recipients مجدد کلیک کنید در مرحله سه در بالای پنجره زیر Use an existing list روی Browseکلیک کنید سپس پنجره ای باز می شود به مسیری که فایل اکسل را ذخیره کرده اید رفته و انتخاب و open را بزنید پنجره ای به نام Select Table باز می شود که حاوی اسامی شیت های اکسل است ، شیت حاوی اطلاعات را انتخاب و OK را بزنید پنجره ای به نام Mail Merge Recipients باز می شود آنرا OK کنید حال در مرحله step 3 of 6 هستید روی next:write your letter کلیک کنید در مرحله بعد بالای پنجره رویMore items کلیک کنید پنجره ای به نام insert merge fields باز می شود که حاوی تیتر اطلاعات شماست حال آنرا بسته در فرم طراحی شده هر قسمتی که باید اطلاعات وارد شود انتخاب کرده سپس پنجره مذکور را مجدد باز کنید و تیتر مورد نظر را انتخاب و insert بزنید و مجدد بسته و برای هر قسمت از فرم که باید پر شود این عمل را تکرار کنید حال به مرحله 5 بروید و سپس 6 بروید در زیر قسمت merge روی print کلیک کنید اگر روی پنجره باز شده OK کنید فرم مذکور به تعدا افرادی که مدنظر دارید پرینت می شود.

 در کانال تلگرامی ما عضو شوید.  کانال تلگرام 

 

 

 تاریخ : جمعه 96/6/31 | 8:45 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

چگونه به راحتی در نرم افزار اکسل بارکد ایجاد کنیم!

بارکد عبارت است از انتقال داده ها از طریق امواج نوری. آنها مجموعه ای از خطوط میله ای موازی با عرضهای گوناگون (پهن و نازک)هستندکه اندازه هر خط معنا و مفهوم خاصی برای دستگاه بارکدخوان دارد.در حقیقت دستگاه بارکدخوان ماشینی است که اطلاعات را به شکل بصری بر روی صفحه نمایش می دهد .

فواید بارکد:  

1- مصون بودن از خطاپذیری2- دسته بندی دقیق اطلاعات

3- سرعت بالا به همراه صحت  کامل

4-  دسترسی آسان به اطلاعات واقعی و حقیق

ساخت بارکد در ایکسل بسیار آسان است. مراحل ایجاد بارکد در ایکسل به شرح زیر می باشد.

برای این کار باید فونت fre3of9x را روی سیستم خود داشته باشید. از طریق لینک زیر می توانید این فونت را دانلود و در سیستم خود مکان: C/windows/fonts  نصب کنید.

دانلود فونت fre3of9x

 

در ادامه در هر سلولی که داده هایش را می خواهید بارکد گردد از این فونت استفاده نمائید.

در کانال تلگرامی ما عضو شوید           .  کانال تلگرام 

 

 

 

 تاریخ : جمعه 96/6/31 | 7:31 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله (کریمی و  سالاری فر ،1380)

این پرسشنامه شامل 17 سوال است که به صورت مصاحبه طرح می شود و سه طبقه دانش فراشناختی حل مسئله (طبقه شخص، تکلیف و راهبرد) را مورد ارزیابی قرار می دهد.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام تاریخ : جمعه 96/6/31 | 12:28 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستا

مطابق ارزیابیهایانجامگرفته،آمادگیکشورهاجهتدستیابیبهقابلیتهایفناوری اطلاعاتوارتباطاتوتاثیراتمثبتآنتاحدزیادیبهشرایطمحیطی،فنی،انسانی، اجتماعی،اقتصادیوجغرافیاییجوامعوابستهمیباشد (World Bank, 2005). بنابراینمیتوان گفت،وجودزمینههایفردی،اقتصادی،اجتماعیومحیطیمیتواندروندتوسعهفناوریهای ارتباطیواطلاعاتیرادرنواحیروستاییتسهیلبخشد (فراهانی و همکاران، 1391).

فناوریاطلاعاتوارتباطاتمجموعهایازسختافزار،نرمافزاروفکرمیباشدکهگردش وبهرهبرداریازاطلاعاتراامکانپذیرمیسازد (pahjola, 2002, 21). مفهومفناوریاطلاعات وارتباطاتازتعاملسهبخشرایانه،اطلاعاتوارتباطاتمخابراتیحاصلمیشود (Alexandru,2006,2). فناوریاطلاعاتوارتباطات،بدونشکتحولات گسترده ای را در تمامی عرصههایاجتماعیواقتصادیبشریتبهدنبالداشتهوتأثیرآن بر جوامع بشری به گونه ای است کهجهانامروزبهسرعتدرحالتبدیلشدنبهیکجامعهاطلاعاتی است، جامعه ای کهدرآنداناییومیزاندسترسیواستفادهمفیدازدانش،داراینقشمحوریوتعیین کنندهاست (فراهانی و همکاران، 1391).

هدفپرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از ابعاد مختلف (فردی، اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی) است و از 37 گویه و 4 خرده مقیاس فردی (10 سوال)، اقتصادی (10 سوال)، اجتماعی (10 سوال) و زیرساختی (7 سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا  بکار می رود.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستا

 

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

 

کانال تلگرام تاریخ : شنبه 96/6/11 | 8:58 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه هوش معنوی سهرابی و ناصری(1388)

مسأله هوش به عنوان یک ویژگی اساسی که تفاوتفردی را در بین انسانها موجب میشود از ابتدای تاریخمکتوب زندگیانسان مورد توجه بوده است. اما آغازمطالعه هوش، غالبا بر جنبههای شناختی آن نظیرحافظه، حل مسأله و تفکر تأ کید شده، در حالی کهامروزه نه تنها جنب ههای غیر شناختی هوش یعنیتوانایی عاطفی، هیجانی، شخصی و اجتماعی موردتوجه قرار م یگیرد؛ بلکه در پیش بینی توانایی فردبرای موفقیت و سازگاری در زندگی نیز مورد اهمیتواقع شده است)ونگ و لاو ، 2003).

پس از گسترش مفهوم هوش به سایر مقولهها،ظرفیتها، تواناییهای انسان و به خصوص مطرحشدنهوش هیجانی در روانشناسی، سازه جدیدی بهعنوان هوش معنوی مطرح شد. ایمونز هوشمعنوی را مجموعهای از تواناییها برای بهر هگیریاز منابع دینی و معنوی میداند.هوش معنویسازههای هوش و معنویت را در یک سازه ترکیبنموده است. درحالیک‌ه معنویت جستجویی براییافتن عناصر مقدس،معنایابی،هوشیاری بالا و تعالیاست، هوش معنوی شامل توانایی برای استفادهاز چنین موضوعات است که میتواند کارکرد وسازگاری فرد را پیشبینی کرده و منجر به تولیداتو نتایج ارزشمندی گردد(ناظمی و همکاران، 1392).

پرسشنامه 97 سوالی هوش معنوی سهرابی وناصری در سال 1388ساخته شد واز 4 عاملخودآگاهی متعالی، تجارب معنوی، شکیبایی و بخششتشکیل شده است.

به همراه 2مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است .

دانلود پرسشنامه هوش معنوی سهرابی و ناصری

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

 

کانال تلگرام تاریخ : پنج شنبه 96/6/2 | 7:3 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

توانمندسازی الگویی از عدم تمرکز می باشد که نیازمند تفویض اختیار در تصمیم گیری های اصولی به کارکنان رده پایین است (2003.( Rue & Byars, توانمندسازی علاوه بر اختیار افراد باید تعلیمات لازم و اطلاعات کافی نیز داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی تصمیم های اتخاذ شده خود باشند ((Tubbs & moss,2000. هم چنین توانمندسازی، به معنای ترزیق نیرو در کارکنان است. سازمان باید احساس نیروی شخصی کارمند را تقویت کند ( 2005,  Geisler).  اکثر مدیران توانمندسازی را رویکردی مکانیکی می دانند که هدف آن قدرتمند کردن کارکنان است و تفویض اختیار به زیر دستان از راهبرد های آن می باشد در حالی که محققان و صاحب نظران فراتر از اقدامات و راهبردهای مدیریتی، توانمندسازی (روانشناختی) را رویکردی ارگانیکی می دانند که هدف آن افزایش انگیزش درونی کارکنان است و از راهبرد های آن افزایش احساس شایستگی، خود سامانی، مؤثر بودن در شغل، معنی داری شغل و احساس اعتماد به دیگران می باشد (عبدالهی و نوه ابراهیم، 1385).

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، خودمختاری، تأثیرگذاری، معنیدار بودن و اعتماد) می باشد.

به همراه 4مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود  پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام تاریخ : چهارشنبه 96/6/1 | 11:21 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق