شهریور 98 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامهاجتناب وهمجوشیبراینوجوانان AFQ-Y - گریکو و همکاران (2008)-

گریکو و همکاران (2008) این پرسش‌نامه را ساخته‌اند ، ین پرسش‌نامه خودگزارشی 8 ماده دارد و فرایند آمیختگی شناختی را در نوجوانان و جوانان ارزیابی می‌کند. گویه های این آزمون بر روی مقیاس لیکرت ‌پنج‌درجه‌ای درجه‌بندی می‌شود.

به همراه2 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : جمعه 98/6/8 | 8:32 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامهاجتنابوآمیختگی )گریگووهمکاران، 2005 )

Avoidance and Fusion Questionnaire

دوره نوجوانی و جوانی دوره گذر از یک مرحله به مرحله دیگر است. در این دوره تغییرات زیادی اتفاق می‌افتد که احتمال ابتلا به مشکلات روان‌شناختی را افزایش می‌دهد. اختلال‌های اضطرابی و افسردگی جزء رایج‌ترین نشانگان روان‌شناختی هستند که افراد در تمام سنین به آن مبتلا می‌شوند، اما در سنین نوجوانی و جوانی این مسئله بیشتر اتفاق می‌افتد (بیدرمن، فاراوان، مایک و للون، 1995).

گریکو و همکاران (2008) این پرسش‌نامه را ساخته‌اند که  یک پرسشنامه  خودگزارشیمشتملبر 17گویهاستکهانعطاف ناپذیریروان شناختیراارزیابیمی کند. کهمشخصهآنآمیختگیشناختیوبی اثریرفتاریدر حضوررویدادهایشخصیاستکهمنفیارزیا بیمی شوند (طیبی نایینیو همکارن، 1396).

به همراه6 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : جمعه 98/6/8 | 8:16 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامهانعطافپذیریروانشناختی (اجتناب تجربی ) بوند و همکاران (2011)

Experiential Avoidance

درسالهایاخیرتوجهزیادیبهاجتنابتجربی بهعنوانعاملآسیبشناختیانواع گوناگوناختلالهایروانیشدهاست(بیقلن،هیرزوپیسترولو، 2008. ). اجتنابتجربیبه تلاشهایفردبرایاجتنابازتجاربآشفته سازدرونیگفتهمیشود(هیزو همکاران 2004 ). اینتجاربدرونی،افکار،عواطف،خاطرات،احساساتبدنیودیگر رخدادهایدرونیرادربرمیگیرد(استیون،هیز،استروسحالوویلسون، 2012).  اجتناب تجربیزمانیرخمیدهدکهافرادتمایلیندارندچنینرخدادهایدرونیراتجربهکنند. درنتیجه،تلاشمیکنندهرطورشدهازاینتجاربفرارکردهیاآنهارابهگونه ای کنترلکنند. اجتنابتجربیدرمقابلپذیرشقرارمی گیردکهبهمعنایتمایلفردبه پذیرشافکار،هیجانهاوتظاهراترفتاریبدونتلاشبرایپرهیزازآنهاست. عملکرد اجتنابتجربی،کنترلیاکمینهکردنتأثیرتجاربآزارندهاستومیتواندآرامشفوریو کوتاهمدتایجادکندکهبهشکلمنفیرفتارراتقویتمی کند. هرچند،چنینبرخوردیبا تجاربدرونی،بهدلیلاینکهباعملکردروزانهودستیابیبهاهدافزندگیشخص تداخلپیدامیکند،دردرازمدتاثرمنفیدارد(هیز،ویلسون،گیفورد،فولت،ستروسال،.( 1996 ؛وایفرتوهمکاران، 2009، به نقل از ایمانی، 1395).

این پرسشنامه اصلاحیه پرسشنامه پذیرش عمل 2 که دارای 10 عبارت هست،  است. پرسشنامهپذیرشوعملبهگونهایگستردهدرمطالعاتگوناگوناستفادهشدهاست، ولیدارایدومحدودیتعمدهاست(چاولاواوستافین، 2007 ).  نخستاینکهدرمطالعاتگوناگوناز همسانیدرونیقابلقبولیبرخوردارنبودهاستودوماینکهساختارعاملیآندر مطالعاتگوناگونمتفاوتبودهاست. برایمثالفرم 9 پرسشیآننشاندهندهیکعامل است (هیزوهمکاران، 2004 ) درحالیکهفرم 16 پرسشیآننشاندهندهدوعامل است (بوندوبوس، 2013). . بنابراین،بوندوهمکاران( 2011 ) برایرفعمحدودیت های پرسشنامهپذیرشوعمل،ویرایشدوماینپرسشنامه(AAQ_II)راکهمتشکلاز 10پرسشبودوسهپرسش(1، 6، 10 )  آنبهگونهمعکوسنمرهگذاریمیشد،تدوینکردند.

تحلیلعاملاولیهدوعاملراآشکارکردکهعاملدوممربوطبهسهپرسشبودکهبه گونهمعکوسنمرهگزاریمیشدند . بخاطرهمسانیدرونیپایینعاملدوم،بوندو همکاران( 2011)اینسهگویهراازآزموننهاییحذفکردندوآزموننهاییمتشکلاز هفتگویهشد.

به همراه1 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : پنج شنبه 98/6/7 | 12:51 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

فوری و مهم //

نتایج رشته های دارای شرایط خاص در ازمون سراسری سال 98 از جمله تربیت معلم اعلام شد.