شهریور 99 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

نکات لازم در تهیه پرسشنامه

در هنگام تهیه پرسشنامه به نکات زیر توجه فرمائید:

1- عبارات های  پرسشنامه باید ساده، روشن و دقیق باشند؛ زیرا هنگام پاسخگویی به آنها کسی جهت تعریف و توضیح حضور ندارد .

2-  تا حد امکان عبارات پرسشنامه باید به صورت پاسخ بسته نوشته شود و بهتر است تعداد سؤالهای پاسخ باز به حداقل ممکن برسد، امکان دارد پاسخ هایی که به عبارات باز داده می شود ناتمام و بی ربط باشند. ناخوانایی، غلط املایی و تفسیر پاسخ های باز از دیگر مشکلات سؤال های پاسخ باز می باشند.

3-  به صورت اضافی و به خاطر جلوگیری از اشتباه از سؤالات گُزیده استفاده می شود. سؤال های گزیده به پرسشهایی گفته می شوند که گروه معینی از پاسخ دهندگان به آن پاسخ می دهند. برای مثال با مطرح کردن سؤالی درباره وضعیت تأهل در پرسشنامه می توان پاسخ دهندگان متأهل را شناسایی کرد و سپس پرسش های مربوط به فرزند، یا فرزندان، همسر و سایر موارد را مطرح نمود. هر سؤال گزیده به راهنمایی خاص خود نیاز دارد.

4- سؤالهای مربوط به گذشته را در یک محدوده زمانی مشخص مطرح کنید در صورتی که قصد دارید درباره رفتار گذشته افراد اطلاعاتی کسب کنید، زمان مورد نظر را مشخص کنید. برای مثال این سؤال که چند بار مرتکب تخلفات رانندگی شده اید بسیار مهم است. عدم وجود محدوده زمانی مشخص در چنین سؤالهایی موجب می شود که افراد پاسخهای خود را به زمانهای متفاوت نسبت دهند. لذا اطلاعاتی که در اینگونه موارد بدست میآید در بهترین حالات فاقد انسجام خواهند بود و در بدترین شرایط به قدری مبهم اند که نمی توان بر اساس آنها دست به تحلیل زد. در محدوده ای زمانی که چنین سؤال هایی به کار می روند به صورت زیر باید عمل شود که به صورت عبارته ایی همچون: در 5 سال گذشته، در یکسال گذشته، در یک ماه گذشته و یا اینکه اساساً سؤال کرد چه موقع برای اندازه گیری تعداد دفعاتی که رفتار افراد در آن ارتباط انجام شده است، اغلب محدوده زمانی کوتاهتر مناسب است زیرا پاسخده ندگان نمیتوانند وقوع رفتارهای خود را در زمان های طولانی به یاد آورند.

5- برای سؤالهای حساس چارچوب مناسبی فراهم سازید گاهی اوقات پرسشهایی مطرح می شوند که ممکن است مغایر عقیده، باور، نگرش و مکاتب فکری باشند.

6- تعدادی از سؤالهای پرسشنامه را به ویژگی های فردی و جمعیتی اختصاص دهید. این نوع سؤالها که بر ویژگی هایی فردی تأکید دارند در قالب پرسشنامهها مطرح می شود این پرسشها از مواردی به این شرح تشکیل شدهاند: سن، جنس، وضعیت تأهل، قوم و نژاد، تحصیلات، شغل، درآمد و گاهی اوقات مذهب، نوع مالکیت محل مسکونی، ترکیب خانوادگی.

7- سؤال های پرسشنامه باید یکی از جنبه های هدف و یا فرضیه صورتبندی شده را اندازه گیری کند به منظور تهیه وتنظیم پرسشنامه ای مناسب باید هر یک از سؤالهای پرسشنامه هدفی را اندازه گیری کند؛ بهعبارتدیگر سؤال باید به شیوه ای تنظیم شود که به کمک آنها بتوان اطلاعات لازم برای پاسخ دادن به سؤالهای تحقیق یا آزمون فرضیه های صورت بندی شده جمعآ وری کرد.

8-  سؤالهای پرسشنامه را با توجه به موضوع پژوهش در ارتباط با خصوصیت جامعها ی که پرسشنامه در آن اجرا می شود،  تعیین کنید. نظم و ترتیبی که سؤالهای پرسشنامه بر اساس آن طرح میشود متفاوت است. ولی در اینکه جای هر سؤالی کجا باشد اتفاق نظری وجود ندارد. بعضی ترجیح میدهند که نکات مربوط به ویژگیهای فردی و خانوادگی در ابتدای پرسشنامه و سؤال های حساس در آخر آورده شود و برخی عکس این عمل را انجام میدهند در واقع این پژوهشگر است که باید با توجه به بینشی که در مورد موضوع و جامعهی پژوهشی خود دارد جای هر سؤال یا نظم و ترتیب آنها را تعیین نماید.

چنانچه موضوع اهمیت قابل توجهی داشته باشد بهترین شیوه آن است که پرسشهای مربوط به موضوع اصلی را در ابتدابیاوریم تا بالاترین نسبت پاسخدهی بدست آید.

9. صفحه اول پرسشنامه بایست مربوط به نحوه پاسخگویی به سؤالها باشد.

 

همچنین به نکات زیر توجه فرمائید:

توصیه های زیر که بر اساس تجربه و تحقیق بدست آمدهاند در تهیه و تنظیم پرسشنامه به شما کمک می کند:

1-     پرسشنامه را جذاب کنید. یکی از راه های رسیدن به این هدف چاپ پرسشنامه است.

2-     پرسشنامه را صفحه بندی کنید.

3-     سؤالهای پرسشنامه را تا حد ممکن به شکل ساده طرح کنید به نحوی که به پاسخگویی به آنها آسان باشد.

4-    در ابتدا و انتهای پرسشنامه، نام و نامخانوادگی و آدرسی را که پرسشنامه به آنجا فرستاده شود ذکر کنید.

5-     نحوه پاسخگویی به سؤالها را خیلی ساده و با حروف درشت ذکر کنید.

6-    در ابتدای هر نوع سؤال یک مثال مطرح و نحوه پاسخگویی به آن را مشخص کنید.

7-     سؤال های پرسشنامه را بر اساس نظم منطقی مطرح کنید.

8-    در ابتدای پرسشنامه سؤالهایی را مطرح کنید که جالب هستند.

9-     در پرسشنامه هایی که خیلی طولانی هستند سؤالات مهم را در آخر پرسشنامه نیاورید.

10-                        از به کاربردن کلماتی که پاسخدهندگان نسبت به آنها حساس هستند خودداری نمایید.

11-                       در هر سؤال اطلاعات به طور کامل بیان کنید به نحوی که سؤال برای پاسخ دهنده معنی دار باشد.

12-                        طول پرسشنامه بر دقت پاسخگویی تأثیر دارد بنابراین در صورت امکان پرسشنامه را مختصر مطرح کنید به عبارت دیگردر پرسشنامه فقط سؤال هایی را مطرح کنید که در جهت رسیدن به هدفهای پژوهش مورد نیاز هستند.

 در سایت ما انواع پرسشنامه های استاندارد، مبانی نظری و پژوهشی متغیر ها (فصل دوم پایان نامه) و تحلیل های آماری ارائه می شود.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 تاریخ : یکشنبه 99/6/23 | 10:59 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

آزمون های تحلیل دو متغیره داده­ ها 

پایه و اساس این نوع تحلیل ارتباط دادن دو متغیر با یکدیگر و پیدا کردن اثرات آنها بر یکدیگر است.

در تحلیل دو متغیره، از جداول دو بعدی برای طبقه بندی، از نمودارهای پراکندگی و چند ضلعی برای نمایش داده­ها، از آزمونهای همبستگی، مقایسه میانگین­ها و رگرسیون دو متغیره، در بررسی روابط آماری متغیرها استفاده می­شود.

جدول :سطوح سنجش و آزمون آماری

سطح سنجش متغیر ها

آزمون آماری

متغیر مستقل

متغیر وابسته

اسمی

اسمی

خی دو ،فی،وی کرامر،لاندا

اسمی

ترتیبی

خی دو ،فی،وی کرامر،لاندا

اسمی

فاصله ای یا نسبی

تی تست، تحلیل واریانس یک طرفه

ترتیبی

اسمی

خی دو ،فی،وی کرامر،لاندا

ترتیبی

ترتیبی

گاما،تائوکندال،دی سامرز،رو اسپیرمن

ترتیبی

فاصله ای یا نسبی

تائوکندال ،رو اسپیرمن تی تست، تحلیل واریانس یک طرفه

فاصله ای یا نسبی

اسمی

خی دو ،فی،وی کرامر،لاندا

فاصله ای یا نسبی

ترتیبی

گاما،تائوکندال،دی سامرز،رو اسپیرمن

فاصله ای یا نسبی

فاصله ای یا نسبی

پیرسون،رگرسیون

 

 

 در سایت ما انواع پرسشنامه های استاندارد، مبانی نظری و پژوهشی متغیر ها (فصل دوم پایان نامه) و تحلیل های آماری ارائه می شود.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

·         E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 تاریخ : شنبه 99/6/22 | 10:49 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

دانلود رایگان نرم افزار فیلمبرداری از صفحه نمایش ZD Soft Screen Recorder

نرم افزاری جهت ضبط صفحه نمایش با کارایی بالا می باشد که همانند یک دوربین فیلم برداری واقعی تمامی رخداد های صورت گرفته بر روی صفحه نمایش را ثبت می کند. دوربین های واقعی قادر هستند تا موضوعات بسیار زیادی را در جهان پیرامون ثبت کنند همچنین اتفاقات صورت گرفته در صفحه نمایش کامپیوتر را ،اما  ZD Soft Screen Recorder تنها قادر است تا اتفاقات رخ داده در صفحه نمایش کامپیوتر را ثبت کند اما بسیار بهتر از دوربین های فیلم برداری واقعی است.

دانلود نرم افزارتاریخ : جمعه 99/6/21 | 9:26 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 دانلود رایگان پرسشنامه    سنجش رضا?ت شهروندان از گسترش بلندمرتبهسازی شهرها

 کلیک جهت دانلود رایگان آزمون شخصیتی ادواردز

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com


تاریخ : پنج شنبه 99/6/20 | 11:23 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی ( صفاری نیا ، 1389)

رشد روز افزون جوامع به گونهای است که ب?ش از هر زمان د?گری به تشر?ک مساع? و مسؤول?تپذ?ری همه اعضاء جامعه ن?از است. در جوامع? که مس?ر رشد به سرعت ط? شده است، تمام اعضاء جامعه با?د وظ?فه خود را به خوب? انجام دهند تارشد اجتماع? تحقق ?ابد. در برخ? جوامع، افراد نه برای رشد شخص? و نه برای رشد جامعه برنامه ندارند. ا?ن مسأله د??ل ز?ادی دارد که ?ک? از آنها سهلانگاری اجتماع? است. سهلانگاری به عنوان الگوی زندگ? تعر?ف م?شود که از طر?ق رفتار ناکارآمد در موقع?تهای زندگ? مشخص م?شود و منبع آشفتگ? شخص? تلق? م?گردد (فاران، 2004).

سهلانگاری به معنای مشکل داشتن در زم?نه شروع و ?ا تمام کردن کارهاست ?ا به معنای سادهتر، کار امروز را به فردا انداختن است. فرد سهلانگار دائماَ شروع کارها را به آ?نده محول م?کند و آنها را  به تعو?ق م?اندازد .   سهلانگاری هز?نههای ز?ادی به دنبال دارد، به عنوان مثال؛ عدم پرداخت به موقع قبوض، مال?ات و... باعث جر?مه شدن فرد م?شود ?ا سهلانگاری در انجام تکال?ف مدرس ?ا دانشگاه نظ?ر تحو?ل مقاله ?ا تحق?ق، سبب گرفتن نمرات پا??ن در پا?ان سال تحص?ل? م?شود و ?ا عدم انجام آزما?شهای دورهای در زنان و مردان باعث بروز سرطانها و ?ا حم?ت قلب? م?گردد. در تمام? موارد ذکر شده، افراد سهلانگار به صورت هدفمند انجام عمل? ضروری را تا آخر?ن لحظه به تأخ?ر م?اندازند (صفاری نیا ؛ آقایوسفی و  مصطفائی، 1393).

ا?ن پرسشنامه توسط صفارین?ا (1389) و بر اساس نظر?ههای مرتبط با سهلانگاری طراح? شده است. ا?ن پرسشنامه که از نوع مداد ـ کاغذی و خود گزارش ده? است، مشتمل بر 23 گو?ه م?باشد که 11 گو?ه آن نشانهدهنده ب?تفاوت? و 12 گو?ه د?گر نشاندهنده توجه به خود است. نمرهگذاری گو?هها براساس مق?اس ل?کرت پنج درجهای انجام م?شود.

همراه  2 مقاله رایگان  

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 تاریخ : پنج شنبه 99/6/20 | 9:54 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

مقیاس سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ( منتظری و همکاران ،1393)

امروزه نقــش فــرد بــه عنــوان عامــل مرکــزی در مدیریــت ســامت خــود مــورد تاکیــد می باشــد. واژه هایــی چــون مرکزیــت قــرار دادن بیمــار، شــیوه زندگــی، اعمــال بیمــار و توانمدســازی همگــی بــر ایــن موضــوع تاکیــد دارنــد کــه فــرد نقــش حیاتی تــری نســبت بــه ارائــه کننــده خدمــات ســامت ردکنتــرل ســامتی خــود دارد. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه فــرد بایســتی بــه عنــوان یــک مطلــع در تصمیم گیری هــای بهداشــتی درمانــی خــود شــرکت کنـد. اصطلاح سواد سلامت (بهداشتی) به مفهوم یک مهارت شناختی و به عنوان مسأله‌ای مهم و تأثیرگذار در نظام مراقبت سلامت نخستین بار در سال 1974 در یک پانل آموزشی در مورد آموزش بهداشت، مطرح شد. از آن زمان تاکنون این مفهوم در موارد متعددی توسط محققان حوزه‌های سوادآموزی و سلامت، توسط محققان مورد بحث قرار گرفته و تعاریف گوناگونی برای آن ارایه شده است. به طور معمول سواد سلامت را به عنوان طیف گسترده‌ای از دانش و مهارت در زمینه کسب، پردازش، فهم و به کارگیری اطلاعات سلامت تعریف می‌کنند. اهمیت سواد سلامت در تأثیر بر نتایج سلامتی بیماران به خوبی شناخته شده است و نقش مهمی در تصمیم‌گیری افراد در مورد نیازهای حوزه سلامت خود ایفا می‌‌نماید.  

 این مقیاس توسط منتظری و همکارانش( 1393)طراحی و اعتبار سنجی شده و 33 عبارت دارد که 5 بعد سواد سلامت جمعیت شهری ایران را اندازه می گیرد.

همراه  3 مقاله رایگان  

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.
 • نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos
 • نرم افزار کیفی: Maxquda
 • تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

 • Mobile : 09102194672
 • Telegram: @abazizi
 • E-mail: abazizi1392@gmail.com
 •  

 

 

 

 تاریخ : چهارشنبه 99/6/19 | 1:0 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

 

پاسخ منفی پنج ثانیه‌ای: لطف‌های کوچک، دام‌های بزرگ! 

 

یک نفر از شما درخواست یک لطف کوچک کرده است. چقدر پیش می‌آید که بدون ذره‌ای تامل بله بگویید؟ چقدر پیش می‌آید که جواب رد بدهید؟ چقدر پیش می‌آید که بعداً به خاطر آن بله خودتان را سرزنش کنید و چقدر پیش می‌آید که از نه گفتن پشیمان شوید؟

 

وقتی که چند سال قبل آمار خودم را در پاسخ به این سوال‌ها جمع می‌زدم، متوجه شدم که خیلی زیاد پیش می‌آید که پاسخی مثبت بدهم. کارهای کوچکی که غالباً هم زمان بیشتری از تصور اولیه‌ام صرف آنها می‌کردم، ولی آخر به نتایجی می رسیدم که به شکلی محسوس، کم‌فایده‌تر از انتظارم بود. نیّتم این بود که به طرف مقابلم لطفی کرده باشم اما دست آخر به خودم لطمه می‌زدم.

 

 این "مرضِ راضی کردن" از کجا می‌آید؟

 

در دهه پنجاه میلادی زیست‌شناسان سعی کردند تا متوجه شوند که چرا حیواناتی که حتی باهم رابطه خونی ندارند با یکدیگر همکاری می‌کنند. مثلاً چرا شامپانزه ها گوشت خود را با شامپانزه‌های دیگر قسمت می کنند؟

 

وقتی صحبت از حیواناتی باشد که باهم رابطه خونی دارند پاسخ مشخص است: بخش زیادی از ژن‌هایشان با هم مشترک است. این تعامل به حفظ این خزانه‌ی ژنی مشترک کمک می‌کند، حتی اگر به آن معنی باشد که برخی افرادِ خاص متضرر شوند، حتی اگر به معنی از دست رفتن جان‌شان باشد. اما چرا حیواناتی که با یکدیگر رابطه خونی ندارند باید این ریسک را بپذیرند؟

جواب آن در ریاضیات و به طور مشخص در نظریه‌ی بازی‌ها نهفته است.

 

 استراتژی معامله به مثل

 

رابرت اکسلراد، دانشمند علوم سیاسی آمریکایی، اسم "معامله به مثل" را روی آن گذاشته است. یک استراتژی ساده که از چنین دستورالعمل هایی تشکیل شده است: در ابتدا با حریفت همکاری کن، بعد در ادامه‌ی بازی رفتار حریفت را تقلید کن. پس اگر بعد از اولین حرکتم، حریفم با من همکاری کند، من هم همکاری خواهم کرد. اما اگر حریف همکاری نکند و از من سوء استفاده کند دیگر با او همکاری نخواهم کرد.

 

عمل متقابل فقط در بین حیواناتی رخ می‌دهد که دارای حافظه بلندمدت هستند. یک شامپانزه تنها در صورتی می‌تواند با موفقیت این استراتژی را به کار بگیرد که بتواند به خاطر بیاورد آیا یک عضو دیگر گروه قبلاً با او غذایش را قسمت کرده یا نه. تنها معدودی از گونه‌های بسیار پیشرفته‌ی جانوری هستند که قابلیت به خاطرسپاری دارند. البته این تفکر استراتژیک در شامپانزه‌ها به صورت خودآگاه نیست بلکه تکامل، این رفتار را در آنها نهادینه کرده است. از آنجا که ما انسان‌ها صرفاً یک گونه‌ی بسیار پیشرفته از حیوانات هستیم، این میل به عمل متقابل در ما هم وجود دارد.

 

استراتژی معامله به مثل، همان چیزی است که اقتصاد جهانی را سرپا نگه داشته است. ما هر روز با ده‌ها نفر که با آنها نسبتی نداریم و خیلی‌هایشان آن طرف دنیا هستند همکاری می‌کنیم و از این کار سود زیادی برده ایم.

 

 اما مراقب باشید!

 

عمل متقابل، خطرات بالقوه خودش را دارد. اگر کسی کار خوبی در حق‌تان بکند، احساس وظیفه می‌کنید که مثلاً با انجام یک لطف در حقش آن را جبران کنید. به این ترتیب شما اجازه می دهید که زمام‌تان دست دیگران بیفتد. به علاوه، یک خطر دیگر و بسیار بزرگتر در کمین شماست: استراتژی معامله به مثل با اولین حرکت شروع می شود؛ با یک اعتماد بدون پیش زمینه یک بله‌ی خودجوش در همان گام اول.

 

از قضا در بسیاری از موارد این دقیقا همان چیزی است که بعدها حسرتش را می‌خوریم. به محض اینکه این بله‌ی خودجوش از دهان ما بیرون می‌پرد، عادت داریم که برایش توجیه بتراشیم. سعی می‌کنیم دلایل محکمی برای انجام دادن آن کار پیدا کنیم، ولی به زمانی که برای انجام آن نیاز داریم بی‌توجه هستیم. ما برای دلیل‌های‌مان بیشتر از زمان ارزش قائل‌ایم و این یک خطا در فرایند استدلال است؛ چرا که تعداد دلایل نامحدود است ولی زمان، بی‌تردید محدودیت دارد.

 

 نتیجه‌گیری

 

از زمانی که متوجه شدم این موافقت خودجوش، یک واکنش ریشه‌دار زیستی است، از پاسخ منفی 5 ثانیه‌ای "چارلی مانگر" به عنوان یک ضد تاکتیک استفاده کرده‌ام: "اگر در 90 درصد موارد هم نه بگویید، چیز زیادی را از دست نداده‌اید." اگر کسی از من درخواست لطفی بکند قبل از اینکه تصمیم خود را بگیرم، دقیقا 5 ثانیه روی آن تامل می‌کنم و اکثراً جوابم منفی است. ترجیح می‌دهم که به طور منظم بیشتر درخواست‌ها را رد کنم و محبوبیتم را به خطر بیندازم تا اینکه روش معکوس را در پیش بگیرم.

 

دو هزار سال قبل، سنکا، فیلسوف رومی نوشت: "همه آنهایی که شما را به خودشان فرا‌می‌خوانند، شما را از خودتان باز می دارند!" پس به پاسخ منفی 5 ثانیه‌ای یک فرصت آزمایشی بدهید. این یکی از بهترین قاعده‌های سرانگشتی برای زندگی خوب است.

هنر خوب زندگی کردن - رولف دوبلی

 

در این سایت انواع پرسشنامه های آماری و مبانی نظری و پژوهشی متغیر ها (فصل دوم) ارائه می شود. جهت دسترسی به آن ها روی لینک  های زیر کلیک نمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای مشاهده لیست مبانی نظری و پژوهشی متغیر ها (فصل دوم)  لطفا همین جا کلیک فرمایید.

 

 

داده های آماری شما را با قیمت مناسب و با نرم افزارهای آماری زیر  انجام می دهیم.

رم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 تاریخ : یکشنبه 99/6/16 | 6:4 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

س?اهه سنجش اثربخش? ?ادگ?ری دانشگاه?  ( CLEI )  

پژوهشگران برخ? جنبههای مح?ط ?ادگ?ری و عاملهای روانشناخت? که بر عملکرد و رشد دانشجو?ان تاث?رگذار هستند را مورد توجه قرار دادهاند. راسل و پتری(1992) در پژوهش? کاربردی ح?طهها و عوامل? که برای سنجش نظاممند نقاط قوت و ضعف دانشجو?ان ن?از بود را در قالب ?ک مدل ارائه کردند. هدف آنان ا?ن بود که بتواند ?ک سنجش کامل برای ابعاد متغ?رهای اثربخش بر ?ادگ?ری دانشجو?ان ا?جاد کنند که در امور مشاوره ای قابل استفاده باشد و بتوان از آن برای بهبود وضع?ت دانشجو?ان بهره برد. در ا?ن راستا، آنها بر عوامل? تمرکز کردند که ?ک مشاور راهنمای تحص?ل? توانا?? تغ??ر و بهبود آنها را داشت. راسل و پتری (1992)  سه دستهی کل? از عوامل? که بر ?ادگ?ری دانشجو?ان اثرگذار است را شناسا?? کردند. ا?ن عوامل شامل عامل تحصیلی ، عامل اجتماع?/مح?ط? و عامل شخص?ت?  بود. در مدل راسل و پتری، عامل تحص?ل? شامل استعداد و توانا?? تحص?ل?، مهارتهای مطالعه اضطراب امتحان، انگ?زش تحص?ل?، خودکارآمدی، اهداف پ?شرفت و انتظارات و اسنادهای تحص?ل? بود ( مشتاقی، 1392).  

س?اهه سنجش اثربخش? ?ادگ?ری دانشگاه?( CLEI )   ابزاری جد?د جهت تع??ن متغ?رهای فردی تاث?رگذار بر موفق?ت تحص?ل? دانشجو?ان است که بر اساس رو?کردهای تجرب? حول ?ک مدل مفهوم? که توسط کیم (2008)  ساخته شده است و نسخهی سوم ابزار ( CLEI )    شامل 50 گو?ه بود ( مشتاقی، 1392).  نسخه سوم این پرسشنامه در ایران توسط مشتاقی (1392) ترجمه و اعتبار سنجی و گویه های آن به 43 کاهش داده شده است که در اینجا از این نسخه بهره گرفته شده است.  

همراه  1 مقاله رایگان  

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 تاریخ : جمعه 99/6/14 | 6:2 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

1- تعریف فرضیه های آماری H0و H1 : چنانچه فرضیه پژوهشی یا هدف مرز (=) مشخصی داشته باشد، Ho نشان دهنده ادعا خواهد بود، در غیر این صورت نقیض آن در Ho قرار خواهد گرفت. فرض Ho و H1مکمل هم اند. پس Ho گاهی بیان کننده ادعا و گاهی نقیض ادعا خواهد بود.
2- تعیین توزیع نمونه گیری آماره و نوع آماره آزمون : نمونه گیری به شرایط تخمین پارامتر مورد ادعا بستگی دارد.
3- تعیین سطح زیر منحی Ho  و  H1  و محاسبه مقدار بحرانی:
به مقدار α بستگی دارد. یک یا دوطرفه   بودن  آزمون بر سطح زیر منحی فرضیه های آمار تأثیر مستقیم دارد.
4- تصمیم گیری: در این مرحله مقدار آماره آزمون محاسبه شده در مرحله دوم با مقدار بحرانی مرحله سوم مقایسه می شود. چنانچه آماره آزمون در ناحیه پذیرش H0 قرار گیرد. می گوییم که رد سطح اطمینان مورد نظر، دلیل کافی برای پذیرش  H0 دارد. در غیر این صورت فرض H0 رد و H1 در سطح خطای α پذیرفته می شود. پس از تأیید یا رد Ho  تحلیل گر باید به طور مشخص بیان کند که آیا فرضیه پژوهشی پذیرفته یا رد شده است. ( محقق هیچ وقت نباید ادعای اثبات یا عدم اثبات فرضیه پژوهشی یا فرضیه های آماری را  داشته باشد ، فقط باید بنویسد که فرضیه پژوهشی پذیرفته یا رد شده است. ) .

<!--more-->

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

    نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

    نرم افزار کیفی: Maxquda

    تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

    Mobile : 09102194672

    Telegram: @abazizi

    E-mail: abazizi1392@gmail.com

 تاریخ : پنج شنبه 99/6/13 | 11:43 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب جدید تر مطالب قدیمی تر


 • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
 • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق