فروردین 0 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه رضایت مراجع (لارسن و همکاران، 1979)

Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8)- Larsen‚ Attkisson‚ Hargreaves‚ & Nguyen‚ 1979

متغیری که بر اثربخشی مداخله می تواند تاثیر بگذارد و روند درمان را کارآمدتر سازد رضایت مراجع از درمان و درمانگر است و عوامل موثر بر رضایت بیمار از یک درمانگر شامل محدود نبودن به همدلی درمانگر، صمیمیت، صداقت، توجه مثبت نامشروط، احترام و تعهد، مراقبت نیست و عواملی مانند انتظارات بیمار از نحوه ارائه خدمات، میزان ارائه خدمات، زمان انتظار برای قرار ملاقات و به طور کلی بهبود بیمار نیز می تواند به عنوان عناصری طبقه بندی شود که در روش و فرایند درمان و رضایت از درمان نقش دارند(باباخانی و همکاران،1398)

این پرسشنامه که برای سنجش میزان رضایت مراجع از خدماتی که طی درمان دریافت کرده ، توسط لارسن طرحریزی شد ه و دارای 8 سئوال است .پرسشنامه رضایت مراجع یک بعدی است و یک برآورد همگن از رضایت کلی مراجع از خدمات بالینی بدست می دهد.

همراه 6 مقاله رایگان

برای دریافت این پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد   تحلیل آماریتاریخ : دوشنبه 100/1/30 | 7:5 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

مقیاس هویت ورزشی برور (AIMS)

یکی از زمینه های علوم ورزشی که در سال های اخیر موجب ارتقای کیفیت اجرای ورزشکاران و برتری آنها در رقابتها شده، علم روانشناسی ورزشاستیکی از مواردی که در پژوهش های داخلی کمتر به آن پرداخته شده یا به آن توجه نشده است، موضوع هویت ورزشی است. هویت ورزشی به عنوان میزان درجة وابستگی به ورزش یاد می شود. هویت ورزشی از چهار زیرمقیاس هویت شخصی ، هویت اجتماعی ، انحصارگرایی و هیجان پذیری منفی تشکیل شده است( جهاندیده و همتی، 1390).

مقیاس هویت ورزشی در سال 1993 توسط برور و همکاران به منظور سنجش هویت ورزشی ورزشکاران ساخته شده است. این آزمون یک ابزار خودگزارشی 10 عبارتی است که آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 7 درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات آن را مشخص سازد.

همراه 4 مقاله رایگان

برای دریافت این پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد   تحلیل آماریتاریخ : یکشنبه 100/1/29 | 3:50 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

امروزه سازمان ها به مدیران اثر بخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود که رشد و توسعه همه جانبه است، دست یابند و موفقیت سازمان در تحقق اهداف، در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای مؤثر رهبری اوست. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث به وجودآمدن روحیه و انگیزه قوی در کارکنان می شود و میزان رضایت آنها را در شغل و حرفه خود افزایش میدهد. با توجه به اینکه در عصر حاضر مدیریت به شدت زیادتری مورد تأکید است. این حقیقت روز به روز نمایان تر میگردد که موفقیت سازمان ها بستگی کامل به استفاده صحیح و کاربرد مؤثر نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد.

این پرسشنامه توسط حسنی (1375) طراحی و اعتبار سنجی شده و دارا ی 32 سوال 2 گزینه ای است. و سبک مدیریت مدیران را از دیدگاه کارکنان مورد سنجش قرار می دهد. این پرسشنامه دو سبک رابطه مدار و ضابطه مدار را مورد بررسی قرار می دهد.

همراه 3 مقاله رایگان

برای دریافت این پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد   تحلیل آماریتاریخ : پنج شنبه 100/1/26 | 2:7 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی بوفارد و همکاران (1998)

Academic Goal Orientation

انگیزه پدیده ای است ذاتی که تحت تاثیر چهار عامل موقعیت (محیط و محـرکهـای بیرونـی(،
مزاج (حالت و وضعیت درونی ارگانیزم)، هدف (هدف رفتار، منظور و گرایش) و ابـزار (ابـزار
دستیابی به هدف) قرار دارد. انسان ها برای دستیابی به اهداف، نیازها و غرایز خـود انگیـزش
لازم را کسب میکنند. در خصوص دانش آموزان، انگیزه ی پیشرفت تحصیلی از اهمیت خاصی
برخوردار است. با این انگیزه، افراد تحرک لازم را برای به پایـان رسـاندن موفقیـت آمیـز یـک
تکلیف، رسیدن به هدف یا دستیابی به درجهی معینی از شایستگی در کار خود دنبال می کنند
تا سرانجام بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسـب کننـد (یوسـفی و
همکاران، 1388).

پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی توسط بوفارد و همکاران (1998)و با استفاده از سایر مقیاس هـا (ایمـز و آرچـر[1]، 1998؛ پینتریچ و دیگروت، 1990) ساخته شده است. تهیه شد و نوع هدفی که فرد در موقعیت های تحیصلی برای خود بر می گزیند را ارزیابی می کند. و دارای گویه 20می باشد.

همراه 4 مقاله رایگان

برای دریافت این پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

[1]- Archer

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : چهارشنبه 100/1/25 | 9:25 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

انواع متغیر ها

 تاریخ : یکشنبه 100/1/22 | 11:25 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه ی بهزیستی تحصیلی (تومینین-سوینی و همکاران ،2012)

برای سالیان متوالی اعتقاد بر این بود که حضور عواطف در فرایند تحصیل مختل کننده
است. بر این اساس، تحولات آموزشی هم که در نظام های آموزشی پی ریزی می شد،
اغلب یک جانبه و تنها در حوزه ی تحصیلی صرف رخ می داد؛ به طوریکه بر کارکردهای
تحصیلی فراگیران تأثیر نامطلوب می گذاشت و با کاهش علاقه ی تحصیلی، کندی پیشرفت
تحصیلی و افزایش استرس ها همراه می شد. وجود این نقیصه، به آسیب در رابطه ی فراگیرنده- مدرسه انجامیده بود و باید برای ترمیم آن چ ارهای اندیشیده می شد. بر این اساس، بهسازی رابطه ی فراگیرنده (فرد)- مدرسه (بافت) مورد توجّه جدی متخصصان آموزش وپرورش قرار گرفت و اعلام شد بازسازی و پیونددهی عمیق کارکردهای تحصیلی و عاطفی، قلب این رابطه است(مرادی و همکاران،1395).  

  تومینین-سوینی و همکاران (2012)، پرسشنامه ی بهزیستی تحصیلی را با الگوگیری از شاخصه های روانشناسی بهزیستی مرتبط با بافت مدرسه گسترش دادند. این پرسشنامه از نوع خودسنجی است که میزان موافقت یا عدم موافقت پاسخ دهنده را با سی ویک گویه که درباره ی عقاید وی هستند، در طیف لیکرت مورد سؤال قرار می دهد. پرسشنامه ی مذکور شامل 31 عبارت است که ابعاد ارزش مدرسه ، فرسودگی نسبت به مدرسه ، رضایتمندی تحصیلی و درآمیزی با کار مدرسه را مورد سنجش قرار می دهد.

همراه 1 مقاله رایگان

برای دریافت این پرسشنامه  اینجا کلیک کنید.

 

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : شنبه 100/1/21 | 9:29 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

پرسشنامه سبک زندگی ((LSQ (لعلی و همکاران، 1391)

Lifestyle Questionnaire

سبک زندگی شیوه ای نسبتاً ثابت است که فرد برای رسیدن به اهداف خود به کار می برد یعنی راهی است برای رسیدن به اهداف زندگی. این سبک حاصل دوران کودکی فرد است؛ به عبارت دیگر، سبک زندگی بعد عینی و کمیت پذیر شخصیت افراد است. به همین علت، نظریه «سبک زندگی» آدلر، نظریه «شخصیت» او نیز محسوب م یشود. اولین بار، آلفرد آدلر (1922 ) سبک زندگی را مطرح کرد و این مفهوم را بعدها پیروان او گسترش دادند. او شناخت فرد را مستلزم شناخت سازمان ادراکی و شناخت سبک زندگی او می دانست و معتقد بود سبک زندگی به ایمان و اعتقاداتی اطلاق می شود که فرد در روزهای اولیه زندگی خود کسب می کند و یک الگوی ادراکی جهت دار است (شفیع آبادی 1371). پیروان آدلر به تفصیل دربارة سبک زندگی، شکل گیری آن در دوران کودکی، نگرش های اصلیِ دخیل در سبک زندگی، وظایف اصلی زندگی و تعامل آن ها با یکدیگر بحث کردند و آن را در قالب درخت سبک زندگی نشان دادند. آنها همچنین مفاهیم ارزشی، انسان شناختی، و فلسفی را مطرح ساختند و تمام زندگی را به صورت یکپارچه به تصویر کشیدند. سبک زندگی مهمترین عاملی است که هر کس زندگی خود را بر اساس آن تنظیم میکند. بر این اساس، سبک زندگی مجموع? عقاید، طرح ها و نمونه های عادتی رفتار، هوی و هوسها، و شیوه های تبیین شرایط اجتماعی یا شخصی است که نوع خاص واکنش فرد را تعیین می کند (فاچینو و همکاران، 2003).

این پرسـشنامه بـا هـدف ارزیـابی و اندازه گیری سبک زندگی توسط لعلی و همکارانش (1391) ساخته شده و دارای 66 عبارت است که 10عامل یا مولفه زیر را از سبک زندگی اندازه می گیرید.

1-ســلامت جــسمانی، 2- ورزش و تندرســتی، 3- کنتــرل وزن و تغذیــه، 4- پیشگیری از بیماریها، 5- سلامت روانشناختی، 6- سلامت معنوی، 7- سلامت اجتماعی، 8- اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل، 9- پیشگیری از حوادث و 10- سلامت محیطی

همراه 1 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : پنج شنبه 100/1/19 | 12:34 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

مقیاس خود پنداره کودکان : (cscs)

Children’s Self-Concept Scale

خود پنداره به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی انسان، کیفیتی منحصر به نوع آدمی است . در تمدن های باستان دراین باره نظرات و مطالب گسترده ای مطرح شده است. خود پنداره آموختنی است و این موضوع هم برای فرد و هم برای کسانی که مسئول پرورش او در کودکی هستند دارای اهمیت فراوانی می باشد. هیچ فردی با خود پنداره به دنیا نمی آید بلکه خود پنداره به تدریج ظهور و بروز می یابد و درعین حال دارای فرایندی پویا و ساختارمند می باشد .این فرایند از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد که از مهمترین این عوامل می توان به رابطه با دیگران اشاره کرد(مصطفی باش و شاکردولق،1398).

این مقیاس جهت سنجش میزان خود پنداره کودکان و نوجوانان طرح ریزی شده است و در جهت نگرش احساس فرد نسبت به خودش خلاصه می شود. این مقیاس جهت کمک به تفسیرهای کلینیکی، شش دسته مقیاس را شامل می شود که عبارتند از رفتار؛ وضعیت مدرسه و وضعیت شناختی و ذهنی؛ ظاهر و ویژگیهای فیزیکی؛ اضطراب؛ محبوبیت؛ شادی و رضایت مندی. تمام خوشه ها در جهت خود پنداره مثبت، نمره گذاری میشوند؛ به طوریکه نمره بالا در مقیاس کل و هرکدام از خوشه ها نشان دهنده سطح بالای خود پنداره است . این پرسشنامه شامل 80 سؤال است. سؤالات این مقیاس هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی و در بعد خود سنجی نمره گذاری شده است. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده خود سنجی مثبت و نمره پایین نشان دهنده خود سنجی منفی است.هر عبارت پرسشنامه به صورت دو بخشی بلی یا خیر طرح ریزی شده است.

همراه 2 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : دوشنبه 100/1/16 | 11:20 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسش‌نامه رفتار رانندگان اتوبوس

بر اساس نتایج مطالعات، عوامل انسانی در 93% تصادفات دخیل بوده‌اند در حالی‌که عوامل محیطی و وسایل نقلیه به ترتیب علت 34% و 13% تصادفات هستند . بنابراین اکثر تصادفات می‌تواند به طور مستقیم به عوامل انسانی نسبت داده شوند . مهارت (عملکرد رانندگی) و شیوه رانندگی (رفتار) می‌توانند به عنوان دو جزء اصلی عوامل انسانی در رانندگی لحاظ گردند. در حالی‌که مهارت‌های رانندگی به پردازش اطلاعات و مهارت‌های حرکتی مرتبط هستند (مثل خطاها)، شیوه رانندگی توسط انگیزش، نگرش و ویژگی‌های شخصیتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد (مثل تخلفات). در عمل مهارت‌ها و شیوه رانندگی می‌تواند در تعامل با یکدیگر بر احتمال خطاها و در نتیجه خطر تصادفات تأثیر ‌بگذارند ( ورمزیار و همکاران،1393).

این پرسشنامه دارای 15 گویه است و توسط ورمزیار و همکاران(1393) روایی و پایایی و تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی آن انجام شده است.

همراه 9 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : جمعه 100/1/13 | 10:52 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسش‌نامه رفتار رانندگان اتوبوس

بر اساس نتایج مطالعات، عوامل انسانی در 93% تصادفات دخیل بوده‌اند در حالی‌که عوامل محیطی و وسایل نقلیه به ترتیب علت 34% و 13% تصادفات هستند . بنابراین اکثر تصادفات می‌تواند به طور مستقیم به عوامل انسانی نسبت داده شوند . مهارت (عملکرد رانندگی) و شیوه رانندگی (رفتار) می‌توانند به عنوان دو جزء اصلی عوامل انسانی در رانندگی لحاظ گردند. در حالی‌که مهارت‌های رانندگی به پردازش اطلاعات و مهارت‌های حرکتی مرتبط هستند (مثل خطاها)، شیوه رانندگی توسط انگیزش، نگرش و ویژگی‌های شخصیتی تحت تأثیر قرار می‌گیرد (مثل تخلفات). در عمل مهارت‌ها و شیوه رانندگی می‌تواند در تعامل با یکدیگر بر احتمال خطاها و در نتیجه خطر تصادفات تأثیر ‌بگذارند ( ورمزیار و همکاران،1393).

این پرسشنامه دارای 15 گویه است و توسط ورمزیار و همکاران(1393) روایی و پایایی و تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی آن انجام شده است.

همراه 9 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد تحلیل آماریتاریخ : جمعه 100/1/13 | 10:52 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


 • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
 • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق