فروردین 96 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درمان بیماری ها و مشکلات جسمی با مواد طبیعی  و گیاهان

همه می دانیم که عوارض داروهای شیمیایی بسیار است و در حقیقت بیماری های ناشی از درمان بیماری های دیگر از اصل بیماری بیشتر مردم را آزار می دهد. به گفته متخصصان دارو و درمان های جدید چهارمین علت مرگ و میر در جهان است.  این در حالی است که مصرف داروهای طبیعی اگر فایده ای نداشته باشند، ضرری هم ندارند.  در این کتاب الکترونیکی سعی کرده ایم با نظر سنجی و جمع آوری نظر دانشمندان طب سنتی با مواد و گیاهان طبیعی برای درمان بیماری ها پیشنهاد هایی ارائه بدهیم. انشاء ا...   همه ی بیماران شفا یابند.

بیماری هایی که در این کتاب به آن ها پرداخته شده است به شرح ذیل می باشد:

فهرست مطالب

ü     ادرار (مشکلات ادراری)

ü    بیماری های استخوان و ماهیچه و مفاصل

ü    استرس

ü    اسهال

ü    آرامش_اعصاب

آسم

ü    انگل

ü    پوست و مو

ü    تب

ü    جنسی

ü    چاقی و لاغری

ü     بیماری های چشم

ü    خستگی مفرط

ü    خواب

ü    خون

ü    بیماری های دهان و دندان

ü    سردرد و سر گیجه

ü    سرطان

سرما خوردگی

ü    سکسکه

ü    سم زدایی

ü    شیر مادر

ü    قاعدگی

ü    قلب

ü    کبد چرب

ü    کلیه

ü    کمر درد

ü    گرفتگی بینی

ü    گرفتگی صدا

ü    گلو درد

ü    بیماری و درد های گوش

ü    لکنت زبان

ü    مسمومیت

ü    معده

ü    نیش زدگی

ü    وبا

ü    واریس

ü    یبوست

 

دانلود 20 صفحه اول به صورت رایگان

 

خرید و دانلود نسخه کاملتاریخ : سه شنبه 96/1/22 | 8:14 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

کتاب مواد و گیاهان دارویی

هر دردی درمانی دارد، که اگر دارو به درستی انتخاب شده باشد، به اذن خدا بیمار شفا می یابد « پیامبر اعظم ص»

« دوای ما غذای ما و غذای ما دوای ماست» ابوعلی سینا

عوارض داروهای شیمیایی بسیار است و در حقیقت بیماری های ناشی از درمان بیماری های دیگر از اصل بیماری بیشتر مردم را آزار می دهد. بیش از نود درصد از بیس یا پایه ی دارو های شیمیایی الکلیه?     (دکتر باطنی). به قول استاد موسوی : دارو و درمان های جدید چهارمین علت مرگ و میر در جهان است.  این در حالی است که مصرف داروهای طبیعی اگر فایده ای نداشته باشند، ضرری هم ندارند.  مثلاً طبق مستندات و اعترافات دانشمندان و پزشکان غربی کمترین دارو مانند استامینوفن و آسپیرین خود زمینه ساز سرطان ها و سیروز های کبدی هستند. آسپیرین که برای رقیق کردن خون بکار می رود، در واقع خود باعث خشکی مویرگ ها شده و موجب سکته می شوند. علاوه بر این استامینوفن و آسپیرین و برخی از داروهای مشهور و رایج شیمیایی از مهم ترین داروهایی است که برای کبد سمیت مستقیم دارد. این در حالی است که به جای استامینوفن  برای رقیق کردن خون دهها داروی خانگی در اختیار  ماست.  مثلاً هر شب بجای آسپیرین یک عدد گوجه خام میل کنیم . یا می توان یک فنجان دم کرده چای قرمز یا ترکیب آبغوره و رب انار به نسبت 3  تا آبغوره و2 تا رب انار رقیق شده با آب، یا جوشانده گل گاوزبان و سنبل الطیب و لیموی عمانی یا دم کرده آویشن و ده ها مورد ساده اما بدون عوارض و با فوائد بسیار زیاد را جایگزین آن قرص های شیمیایی مضر نمود ( به همین سادگی!).   با مصرف خودسرانه و بی رویه داروهای شیمیایی به تدریج بدن ما به آن عادت می کند و دارو اثر خود را از دست می دهد و در نهایت دچار بیماری های روانی مثل افسردگی خواهیم شد و در حلقه داروهای شیمیایی که سرانجامی جز پدیدار شدن انواع بیماری ها و کوتاه شدن عمر ندارد گرفتار خواهیم شد. پس باید چه کار کنیم: اول باید خود را اصلاح کنیم و قدم اول  اصلاح تغذیه است. بدون اصلاح مزاج واصلاح تغذیه،درمان امکان پذیر نخواهد بود. ما طی دو سال تلاش مستمر، در این مجموعه سعی کرده ایم نظر اساتید طب سنتی را در مورد بیماری ها جمع آوری کنیم و به تفکیک مواد و گیاهان  آن ها را ارائه دهیم، همچنین تا حد امکان مضرات و روش استفاده از مواد ذکر شده است.  سعی ما بر اصل سادگی موضوع و قابل فهم بودن برای همه حتی افراد کم سواد بوده است و  شده   موادی که معرفی می شود اولاً موثر و ثانیاً قابل دسترس در خانه و دست کم در  عطاری محل باشد. امید است قدمی را در راه اصلاح رفتار درمانی مردم عزیز کشور و بهبود بیماری عزیزانمان برداشته باشیم.

 

 کتابمواد و گیاهان دارویی ( در این کتاب گیاهان و مواد دارویی به صورت مرتب به ترتیب حروف الفبا  در قالب فرمت pdf و 480 صفحه با زبانی ساده و قابل فهم برای همه ارائه شده است.  با یک کلیک بر روی اسم گیاه به ویژگیهای مختلف درمانی آن دست پیدا خواهید نمود. 

.

دانلود 20 صفحه اول به صورت رایگان : دانلود کتاب مواد و گیاهان دارویی

دانلود کل کتاب

 

 تاریخ : سه شنبه 96/1/22 | 3:57 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (TPS )[1]

تعللورزیشاملتاخیرعمدیدرکارهاییاستکهفردقصدانجامآنرادارد،درحالیکهازپیامدهای، منفیآناطلاعداردودراکثرموقعیتهابهنارضایتیازعملکردمنجرمیشود(استیل، 2007).تعللورزییابهآیندهموکولنمودنکارهاآنقدرمتداولاستکهشایدبتوانآنراازتمایلاتذاتیانسانبرشمرد. اگرچهتعللورزیهمیشهمسئلهسازنیست،امادراغلبمواردمیتواندازطریقممانعتازپیشرفتوعدمدسترسیبهاهداف،پیامدهاینامطلوبوجبرانناپذیریداشتهباشدویکیازانواعشایعتعللورزی،تعللورزیتحصیلیدربیندانشآموزانمیباشد ( فتحی و همکاران، 1394).

این مقیاس توسط تاکمن و سکستون[2] در سال 1989 طراحی شده است و نخستین بار در سال 2001 میلادی توسط تاکمن در دانشگاه تورنتو کانادا جهت سنجش میزان تعلل ورزی دانشجویاناجرا و هنجاریابی شد.پس از اجرای پرسش نامه 35 گویه ای بر روی 183 دانش آموز، با استفاده از تحلیل عاملی به 16 گویه کاهش یافت.

به همراه 8 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود  مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1]. The Procrastination Scale

[2]. Sextonتاریخ : شنبه 96/1/12 | 11:13 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه کیفیتزندگیکاری[1] (QWL)والتون

جوامعیکهبهپیشرفت،ترقیوتعالیدستیافته اند،توانسته اندنیرو هاواستعداد هاینهفتهدرافرادراشکوفاسازند. بهویژهآندستهازسازمان هاییکهبهاهمیتونقشمنابعانسانیدربهبودبهره وریپیبرده اند،بهارزشوقدرتنیرویکارمتعهدآگاهییافتهومنابع مهموانرژیفراوانیازمدیریتراصرفایجادمحیطیمی کنندکهکارکنانبتوانندباحداکثرتوانخود،دربهبودعملکردسهیم باشند.  سازمان هایامروزیدرمحیط هایپرتلاطمونامطمئنیفعالیتمی کنندوبرایموفقیتدرچنینشرایطی،استراتژی هایینظیر کوچک سازی،سازماندهیمجددوغیرهرااتخاذمی کنندتابهاینطریقبرچالش هاوعدماطمینان هایموجودفائقآیند.  فرصت های  شغلیچهدرداخلوچهدرخارجسازمان،هموارهیکیازنکاتمحوریبرایسازمان هاییاستکهسرمایهگذاری هایقابلتوجهی درمدیریتمنابعانسانیمی نمایند. برایناساس،کارکناننیزشغلشانرابانظمجدیدیازقوانین،انتظاراتوشرایطاستخدامیتجربه میکنند )گلپرور،1387) کیفیتزندگیکاری،نگرشیاستکهمی کوشدتاکیفیتزندگیافرادشاغلرابهبودبخشدوسعی می کندبهنیاز هایشغلیکهبهنقشیکعاملتولیددرکناردیگرعواملتولیدمانندسرمایهتنزلکردهودچارازخودبیگانگیشده، پاسخدهد)خنیفروهمکاران،(1387  . درواقعبرنامه هایکیفیتزندگیکاریبهحوزه هایمختلفعینیوذهنیکارکنانمی پردازد. والتون[2] 1973 )  ) کیفیتزندگیکاریراعکس العملکاریراعکس العملکارکناندربرابرکار،بهویژهپیامد هایضروریآندرارضاینیاز هایشغلیوسلامتروحیتعریفمی کند؛بااستفادهازاینتعریفکیفیتزندگیکاریبرپیامد هایشخصی،تجربه کاریوچگونگیبهبودکاربهمنظوررفعنیاز هایفردتأکیددارد.  والتون( 1973 ) یکالگوینظریبرایتبیینکیفیتزندگیکاری تنظیمکردهاستکهدارایهشتمؤلفهپرداختمنصفانهوکافی،محیطکارایمنوبهداشتی،تأمینفرصترشدامنیتمداوم، قانونگراییدرسازمان،وابستگیاجتماعیزندگیکاری،فضایکلیزندگی،یکپارچگیوانسجاماجتماعیوتوسعهقابلیت هایانسانیمیباشد (میرکمالی،1383)

پرسشنامهکیفیتزندگیکاریدرسال1973 توسطوالتونتهیهشدهودارای35 سؤالوهشتزیرمقیاسپرداختمنصفانهوکافی،محیطکاریایمنوبهداشتی،تأمینفرصترشدوامنیتمداوم،قانونگراییدرسازمان، وابستگیاجتماعیدرزندگیکاری،فضایکلیزندگی،وحدتوانسجاماجتماعیدرسازمانوتوسعهقابلیت هایانسانی (والتون،.(1973

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود  پرسشنامهکیفیتزندگیکاری

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1]- Quality Of Work Life

[2]- waltonتاریخ : چهارشنبه 96/1/9 | 9:56 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا[1] (ASEX)- فرم زنان

تمایلاتوفعالیت هایجنسیدرانسانجزنیازهای فیزیولوژیکبودهوازمحرکهایاساسیمی باشد،هرچندکهوجودآنبرایزندهماندنضرورینبودهوتهدیدجدیبرایزندگیبهحسابنمی آید (ستار زاده و همکاران، 1385).  براساساصولبهداشتجسمیوروانی،کلیهابعاد سلامتزنبهویژهسلامتجسمی،روانیوحتی اجتماعیمتاثرازعملکردجنسیوروابطبینزوجیناستوازسوییعملکردجنسینیزخودازتغییرات جسمیوروانیدورانزندگیزنبخصوصدورانبارداریتاثیرمیپذیرد(نعمت اله زاده و همکاران، 1389).

پرسشنامه تجارب جنسی  یک مقیاس کوتاه 5 آیتمی است که توسطیکیازاساتیدروانپزشکیدانشگاهآریزونا طراحی گردیده  و عملکرد جنسی به ویژه تمابلات جنسی، برانگیختگی، توانایی رسیدن به ارگاسم و رضایت از ارگاسم در طول هفته آینده را ارزیابی می کند.

به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود  پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1]- Arizona Sexual Experience Scaleتاریخ : جمعه 96/1/4 | 11:24 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه شفقت خود

خود دلسوزی یا شفقت خود از سازه‌های نسبتاً جدید در روانشناسی است که در نتیجه تناقضات موجود در رابطه با متغیرهایی همچون عزت نفس پدید آمد. نف (2003) شفقتخودرابه عنوانسازهای سهمولفهایشاملمهربانیباخود درمقابلقضاوتکردن خود،اشتراکاتانسانی درمقابلانزوا،وبهشیاری درمقابل همانندسازیافراطی تعریفکردهاست( سعیدی و همکاران، 1392).

پژوهشگران عقیده دارند که خود دلسوزی یا شفقت خود به معنی این است که فرد در مواجه با ناکامی‌ها، نقائص و عیب‌هایش آن‌ها را بپذیرد. همچنین این سازه اشاره دارد که خود دلسوزی به معنی نادیده گرفتن عیب‌ها و نقص‌ها نیست و در آن فرد به جای انتقاد از خود به مهربانی نسبت به خود می‌پردازد. در رابطه با سنجش شفقت خود یا خود دلسوزی چند ابزار در دسترس است که در میان آن‌ها پرسشنامه شفقت خود فرم کوتاه (SCS-SF) و همچنین پرسشنامه خود دلسوزی فرم بلند (SCS-LF) بیشتر شناخته شده هستند.

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه  ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود  

پرسشنامه شفقتخود – فرم بلند (تف و همکاران، 2003)

 

پرسشنامهشفقتخود – فرم کوتاه (ریس و همکاران، 2011)

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : چهارشنبه 96/1/2 | 10:52 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه مدیریت تضاد (تعارض) سازمانی[1] پوتنام و ویلسون[2]

تعارض[3] نتیجه طبیعیواجتنابناپذیر ارتباطات انسانی است. یکی از مهم ترین عوامل در  موثر و سازنده بودن مدیریت تعارض بین افراد سبک مدیریت تعارض است که افراد برای حل تعارض استفاده می کنند .داشتن دانش و مهارت مدیریت تعارض امری ضروری به نظر می رسد.مدیریت تعارض در واقع به معنای بکارگیری صحیح روش های حل تعارض در زمان مواجهه با آن ها می باشد .راهبردهای مدیریت تعارض همان پاسخ افراد نسبت به موقعیت های تعارض است که این پاسخ ها در عین حال که استمرار دارد احتمال دارد در موقعیت های مختلف تغییر کنند(حسینی و عظیم زاده ،1392).

به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود  پرسشنامه مدیریت تضاد سازمانی پوتنام و ویلسون

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 [1]- Organizational Communication Conflict

[2]- Putnam & Wilson

[3]- Conflictتاریخ : چهارشنبه 96/1/2 | 10:8 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS-26 )وایزمن و بک

این مقیاس توسط وایزمن و بک (1978) بر مبنای نظریه بک در مورد محتوای ساختار شناختی در افسردگی تهیه شده است. این مقیاس از 4 خرده مقیاس موفقیت – کامل طلبی، نیاز به تأیید دیگران، نیاز به راضی کردن دیگران و آسیب پذیری – ارزشیابی عملکرد می باشد و دارای 26 سوال است.

به همراه 5 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS-26)وایزمن و بک

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.تاریخ : سه شنبه 96/1/1 | 11:24 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق