مرداد 96 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سطوح برنامه درسی از دیدگاه پوزنر

پوزنردر کتاب« تجزیه وتحلیلبرنامهدرسی[1]» پنجنوعبرنامهدرسیرامعرفیمی کند، که عبارتند از: برنامه درسی رسمی ، برنامه درسی اجرایی[2] ، برنامه درسی پنهان ، برنامه درسی پوچ ، برنامه درسی فوق برنامه[3]

در برنامه درسی رسمی، مکتوب یا مستند، فهرست رئوس مطالب، راهنمای برنامه درسی و فهرست هدف ها به دقت تعریف شده است. هدف فراهم ساختن مبنایی برای معلمان جهت برنامه ریزی طرح درس، ارزشیابی از کار یادگیرندگان و کمک به مدیران برای نظارت بر کار معلمان است. برنامه درسی اجرایی یا عملیاتی، برنامه درسی است که عملاً توسط معلم تدریس می شود و همچنین چگونگی انتقال آن به دانش آموزان را در برمی گیرد. این برنامه درسی، شامل دو جنبه است: محتوایی که توسط معلم تدریس می شود و نتایج یادگیری که یادگیرندگان در قبال آن مسئول هستند. جنبه اول نشان دهنده مدت زمانی است که معلم به موضوعات مختلف اختصاص می دهد و برنامه درسی تدریس شده است و جنبه دوم به واسطه امتحاناتی که از یادگیرندگان به عمل می آید، مشخص می شود(برنامه درسی آزمون شده). صرف نظر از میزان انطباق و سازگاری، این دو برنامه ابعاد مختلف برنامه درسی اجرایی هستند. برنامه درسی اجرایی ممکن است به شدت با برنامه درسی رسمی متفاوت باشد زیرا معلمان برنامه درسی رسمی را با توجه به دانش، باورها و نگرش های خود تعبیر و تفسیر می کنند. برنامه درسی پنهان، شامل آموزه هایی است در باره نقش های جنسی، رفتار مناسب، تمایز بین کارها، نقش تصمیم گیرندگان، مشروعیت دانش و غیره. این برنامه درسی عمدتاً مورد تأیید نیروهای رسمی مدرسه نیست اما می تواند تأثیر عمیق تر نسبت به برنامه درسی رسمی بر یادگیرندگان داشته باشد و بیشتر به محدوده هنجارها و ارزش ها مربوط می شود (فتحی، 1386 ، ص 18 ). برنامه درسی پوچ، خنثی یا عقیم، شامل آن دسته موضوعاتی است که تدریس نشده است و نیز هر نوع ملاحظه ای در مورد این که چرا این موضوعات مورد غفلت قرار گرفته است را در برمی گیرد (آیزنر، 1994 ). تفاوت های بین فرهنگی در برنامه درسی پوچ می تواند به معلمان در فهم و آگاهی از این مسئله عمده یاری دهد که چه مفروضاتی زیربنای برنامه درسی مدارس است. برنامه درسی فوق برنامه، شامل کلیه تجربیات برنامه ریزی شده است که از حیطه موضوعات مدرسه خارج است. این نوع برنامه درسی با عنایت به ماهیت داوطلبانه بودن آن و پاسخگو بودن آن در قبال علایق و رغبت های یادگیرندگان، در نقطه مقابل برنامه درسی رسمی قرار می گیرد. اگرچه این برنامه درسی از لحاظ اداری اهمیت کمتری نسبت به برنامه درسی رسمی دارد اما در بسیاری جهات مهم تر و مؤثرتر از آن است (فتحی، 1386 ، ص 19 ).

منابع:

فتحیواجارگاه،کوروش. ( 1386 ). برنامهدرسیبهسویهویت هایجدید: شرحیبرنظریاتمعاصربرنامهدرسی. جلداول،تهران: نشرآییژ.

برای عضویت در کانال تلگرام و دریافت مطالب جالب به لینک زیر مراجعه فرمائید.

کانال تلگرام

 

 

 

 [1]- Analyzing the curriculum

[2]- operational curriculum

[3]- extra curriculumتاریخ : جمعه 96/5/27 | 1:15 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

سطوح برنامهدرسیازدیدگاههافرتی

هافرتی ( 1998 ) ابعاددیگریغیرازبرنامه درسیرسمیرامطرحمی کند.  وی از  سه نوع برنامه رسمی نام می برد. اول برنامه درسی اظهارشده[1] قصد شده [2] ، و به صورترسمیارائهشده [3] ؛ دوم برنامه درسی نانوشته[4] ، و شکل بین فردی یاددهی و یادگیری که در میان و بین معلمان  و فراگیران رخ می دهد و برنامه درسی غیر رسمی[5] است؛ و سوم تأثیراتی که در سطح ساختار و فرهنگ موسسه عمل می کند و برنامه درسی پنهان است. وی برنامه درسی غیررسمی و پنهان را در کنار هم و در مقابل برنامه درسی رسمی قرار می دهد و معتقد است که برنامه درسی غیررسمی و پنهان، نگاهی است به اینکه، بین آن چه به فراگیران یادداده می شود و آنچه آنان فرا می گیرند، تمایز اساسی وجود دارد (هافرتی، 1998 ، ص 404) .

منابع:

Hafferty F.W. (1998). Beyond curriculum reform: confronting medicine"s hidden curriculum. Academic Medicine, 73, 403-407.

برای عضویت در کانال تلگرام و دریافت مطالب جالب به لینک زیر مراجعه فرمائید.

کانال تلگرام

 

 

 [1]- stated

[2]- intended

[3]- formally offered

[4]- unscript

[5]- informalتاریخ : جمعه 96/5/27 | 1:9 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

سطوح برنامهدرسیازدیدگاهشوبرت[1]

به اعتقاد شوبرت ( 2008)  عمده تحقیقات برنامه درسی بر روی برنامه درسی قصد شده انجام شده است اما این تحقیقات منجر به آشکارساختن تأثیرات پنهان و قدرتمند سایر سطوح برنامه درسی گشته است. وی 8 سطح برای برنامه درسی در نظر می گیرد که عبارتند از: برنامه درسی قصد شده[2] ، آموزش داده شده[3] ، تجربه شده[4]، . دربرگرفته شده یا تجسمی[5] ، پنهان، آزمون شده[6]، پوچ یا عقیم و خارج از مدرسه[7].  برنامه درسی قصد شده که دارای اهداف واضح و مشخص است به منظور شکل دادن به ظرفیتهاست و تمرکز اولیه تحقیقات برنامه درسی بوده است. انتقادی که شوبرت ( 2008 ) به برنامه درسی قصد شده دارد این است که، این برنامه درسی آنچه را که دستا ندرکاران آموزشی، و نمایندگان قدرت حاکم بر جامعه تصمیم می گیرند که بایستی

شکل دهنده ذهن توده ها باشد، انتقال و ارتقا می دهد. همانطور که امروزه کماکان برنامه ریزی درسی به طور سنتی توسط دولت یا سازمان های وابسته به آن انجام می گردد (شوبرت، 2008 ، ص 408).

برنامه درسی آموزش داده اغلب از برنامه درسی قصد شده متفاوت است. زمانی که گودلد، کلاین و همکارانشان در سال 1970 به پشت کلاس های درس نگریستند، دریافتند که روش هایی که معلمان سر کلاس درس می دادند نسبت به بسته های تهیه شده و قصد شده از قبل ناهماهنگ بود. تحقیقات نشان داد که چنین ناهماهنگی هایی می تواند به دلیل عدم فهم کامل معلمان از برنامه قصد شده یا ناهماهنگی خلاقانه آنان باشد. برنامه درسی آموزش داده شده زمانی آشکار می شودکه معلمان حرف های خود را با دیگران در میان بگذارند (کانلی[8]، 2008 ، ص 407 ).  برنامه درسی تجربه شده، همانطور که دیوئی، بر تجربه تأکید دارد، بر آنچه که یادگیرندگان در سر کلاس درس تجربه می کنند تعریف می شود. کازول[9] و کمپل[10] در سال 1935 برنامه درسی را به عنوان همه ی آنچه که یادگیرندگان تحت راهنمایی معلمان تجربه میکنند تعریف میکنند. برنامه درسی تجربه شده، توجه را به تفکرات، معانی و احساسات یادگیرندگان همان طور که آنان با برنامه درسی مواجه می شوند، جلب می کند. مواردی از یادگیری را که به عنوان برنامه درسی دربرگرفته شده یا تجسمی، پدیدار می شوند، زیبایی شناختی گردآوری شده از انواع مختلف دانش ها در فهم

متون روزمره است به عبارت دیگر توجه به زیبایی شناختی در اینجا مطرح میگردد (شوبرت، 2008 ، ص 409). برنامه درسی پنهان، چیزیا ست که از ابعاد مختلف زندگی از قبیل نژاد، طبقه اجتماعی، جنسیت، فرهنگ، قومیت، زبان، توانایی، مذهب یا عقیده، مکان، و تکنولوژی، آموخته می شود. برنامه درسی آزمون شده، چیزی است که مورد آزمون قرار می گیرد. در واقع آزمون افراد را از نظر سطح موفقیت طبقه بندی می کند. برخی محققان این ماشین طبقه بندی کننده جامعه را مورد انتقاد قرار می دهند. آزمون، دانش رسمی، بایدهای استانداردشده، و تعارضات را اندازه می گیرد. در نظر گرفتن برنامه درسی در آزمون ها و استانداردهای ایالتی، باعث می شود موضوعاتی که در آزمون ها نیامدهاند به نظر غیر ضروری برسند که باعث می شود نیاز به تحقیق پیرامون ضروری بودن یا ضروری نبودن آن احساس شود، این موضوعات ممکن است همانی باشد که آیزنر ( 1994 ) از آن به عنوان برنامه درسی عقیم یاد می کند. واژه برنامه درسی عقیم اشاره به موضوعاتی دارد که دست کم گرفته شده یا به دلیل در اولویت نبودن و کمبود بودجه حذف شده اند. موضوعاتی مانند هنر، فلسفه، روان شناسی، تعهد، همدلی، وقف کردن خود، روحانیت، مهربانی، و یادگیری مادامالعمر مفاهیم با ارزشی هستند که توسط آزمون های پیشرفت تحصیلی اندازه گیری نمی شوند. برنامه های درسی پنهان، عقیم و آزمون شده، همه نیاز به زمینه برای اجرا و تحقیق دارند که معمولاً در خود مدرسه یا موسسه آموزشی رخ میدهد. این زمینه ها شامل زمینه های فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و غیره است. برنامه درسی خارج از مدرسه، بیرون از مدرسه رخ می دهد و موجبات یادگیری مواردی غیر از آنچه در مدرسه رخ داده است را فراهم می کند. این برنامه درسی معمولاً در فرایندهای زندگی رخ می دهد و شامل مواردی است از قبیل برقراری ارتباط، عشق ورزیدن، تصمیم گیری، والد بودن، خلق کردن و ارزش گذاری کردن. رویکرد دیگری که به این حیطه وسیع تر برنامه درسی توجه دارد، بر برنامه درسی منازل، خانواده ها، گروه های همگنان، رسانه های جمعی و سازمان های غیر از مدرسه تمرکز می کند (شوبرت،

2008 ، ص 410).

منابع:

مهرمحمدی، محمود.(1387).  غفلت زدایی از ابعاد و مؤلفه های برنامه درسی ناگفته (مغفول). سخنرانی ارائه شده در دوّمین نشست ماهیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.

سیلور، جی گالن؛ الکساندر، ویلیام ام. و لوئیس، آرتور.جی. ( 1380 ). برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر. ترجمه غلامرضا خوین ژاد. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).

برای عضویت در کانال تلگرام و دریافت مطالب جالب به لینک زیر مراجعه فرمائید.

کانال تلگرام

 

 

 

 [1]- Schubert

[2]- intended

[3]- taught

[4] -experienced

[5]- embodied

[6]- tested

[7]- outside

[8]- Connelly

[9]- Caswell

[10]- Campbellتاریخ : جمعه 96/5/27 | 12:58 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

سطوح برنامهدرسیازدیدگاهگودلد

گودلد پس از مشاهده صدها کلاس درس، چهار نوع برنامه درسی را تشخیص داد: برنامه درسی رسمی، برنامه درسی دریافتی[1] ، برنامه درسی مشاهده شده[2] و برنامه درسی تجربی[3] . برنامه درسی رسمی همان برنامه ای است که تصمیم گیرندگان آن، افراد، نهادها و سازمان های تصمیم گیرنده ای هستند که فعالیت های آن ها به نوعی به طور مستقیم به حوزه تعلیم و تربیت ارتباط دارد. از جمله تصمیم گیرندگان این سطح عبارتند از: انجمن معلمان، هیأتهای امنا یا شوراهای آموزش و پرورش، ناشران کتابهای درسی. برنامه درسی دریافتی، شامل آنچه معلمان می گویند و یا سعی در انجام آن دارند می شود. برنامه درسی مشاهده شده، آن چیزی است که مشاهده کنندگان، هنگامی که برنامه در کلاس ارائه میشود، می بینند. و برنامه درسی تجربی، معرف برداشت ها و ادراک های دانش آموزان و همچنین پیشرفت های حاصل توسط آنان است به عبارت دیگر برنامه درسی است که فراگیران درک کرده و به آن عکس العمل نشان می دهند (سیلورو همکاران، 1380 ، ص 36 ). اهمیت این سطح در آن است که نشان می دهد در تحلیل نهایی، دانش آموزان تصمیم گیرندگان اصلی عرصه یاددهی-یادگیری یا برنامه درسی بوده، به آن تعین می بخشند (مهرمحمدی، 1387 ). از دید سیلور و همکاران ( 1380 )، بین برنامه درسی طرحریزی شده و برنام هدرسی تجربه شده به وسیله دانش آموزان مغایرت قابل ملاحظه ای مشاهده می شود که آنان شواهد چنین دوگانگی را در وجود یک برنامه درسی پنهان معرفی می نمایند (سیلور و همکاران، 1380 ، ص 64). پیام اصلی مبحث سطوح تصمیم گیری در برنامه درسی و مفاهیم پیشنهاد شده توسط آن این است که یک برنامه درسی واحد بسته به این که از کدام منظر و موضع به آن نگریسته شود، می تواند به صورت پدیده ها یا برنامه های مختلفی تبلور یابد که هریک در جای خود از مشروعیت برخوردار بوده و لذا باید آن ها را شناخت (مهرمحمدی، 1387).

منابع:

مهرمحمدی، محمود.(1387).  غفلت زدایی از ابعاد و مؤلفه های برنامه درسی ناگفته (مغفول). سخنرانی ارائه شده در دوّمین نشست ماهیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.

سیلور، جی گالن؛ الکساندر، ویلیام ام. و لوئیس، آرتور.جی. ( 1380 ). برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر. ترجمه غلامرضا خوین ژاد. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).

برای عضویت در کانال تلگرام و دریافت مطالب جالب به لینک زیر مراجعه فرمائید.

کانال تلگرام

 

 

 

 [1]- perceived curriculum

[2]- observed curriculum

[3]- experimental curriculumتاریخ : جمعه 96/5/27 | 12:16 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

سطوح برنامهدرسیازدیدگاهآیزنر

 

آیزنر معتقد است که مدارس به طور همزمان مبادرت به تدریس سه برنامه درسی می نمایند. این سه برنامه عبارتند از برنامه درسی صریح  (رسمی)، برنامه درسی پنهان (ضمنی) و برنامه درسی پوچ. برنامه درسی صریح حاوی هدف ها، محتوا و روش های آشکار و منتشر شده مورد حمایت نظام آموزشی یا همان برنامه درسی رسمی است. آیزنر توضیح می دهد که آموزش مدرسه ای اهداف مشخص و عمومی را دنبال می کند از قبیل یاد دادن، خواندن، نوشتن، حساب کردن، مطالبی در مورد تاریخ کشور و اهداف دیگر که از طریق برنامه درسی رسمی دنبال می شوند. این هدف ها نه تنها درکتاب های راهنمای برنامه درسی مدارس و مواد مربوط به این برنامه که توسط معلمان باید آماده شوند، آورده می شوند، عموم مردم نیز می دانند که این دوره ها چه اهدافی را دنبال می کنند و دانش آموزان فرصت دستیابی به این هدف ها را حداقل در برخی پایه ها دارند. پس به طور خلاصه برنامه درسی آشکار مجموعه ای از فرصت های آموزشی است که مدارس ارائه می دهند و این مجموعه آنچه را برای مطالعه آماده شده است اعلام می کند. مفهوم دیگری که با فراوانی قابل ملاحظه ای در منابع تخصصی برنامه درسی به چشم می خورد، مفهوم برنامه درسی پنهان است که مجموعه یادگیری های دانش آموز به دلیل قرار گرفتن در معرض فرهنگ یا مجموعه روابط و مناسبات حاکم بر محیط آموزشگاه می باشد. بسیاری از یادگیری ها یا آموخته های دانش آموزان که در برنامه درسی صریح، پیش بینی نشده است حاصل تعامل دانش آموزان با همین فرهنگ است. برنامه درسی پنهان از یادگیری هایی حکایت می کند که در چارچوب اجرای برنامه درسی تصریح شده و به دلیل حضور در بطن و متن فرهنگ حاکم بر نظام آموزشی، دانش آموزان تجربه می کنند. تجربه های یادگیری که بدین وسیله حاصل می شود عمدتاً در قالب مجموعه ای از انتظارها و ارزشها تبلور می یابد و کمتر معطوف به حوزه دانستنی ها یا شناخت، مربوط دانسته شده است. ایجاد یا تقویت روحیه رقابت به جای رفاقت، همکاری و تشریک مساعی در سایه نظام ارزشیابی آموزش حاکم بر مدرسه، ایجاد و تقویت روحیه اطاعت و انقیاد به جای روحیه ابتکار و نوآوری در سایه روش های به کار گرفته شده تدریس، از مصادیقی است که در منابع تخصصی برنامه درسی به عنوان مؤلفه های برنامه درسی پنهان معرفی شده است (مهرمحمدی، 1387).

آیزنر معتقد است مواد درسی مانند ساختار کلاس ارزش هایی را القا می کنند که معلمان و دانش آموزان به آن ها توجه ندارند. در انواع تصاویر و مثال هایی که در کتاب درسی گنجانده می شود، در زبانی که به کار گرفته می شود، در تأکید هایی که بر شخصیت های داستانی قرار می گیرد، این ارزش ها بیان می شوند. این پیام ها اغلب زیاد، ظریف و موشکافانه هستند و شناسایی آنها مستلزم این است که متن مواد درسی به طور دقیق و انتقادی تحلیل شود تا انواع ارزش های اجتماعی که درون این مواد آشکارا بیان نشده اند کشف شوند. از دید آیزنر مدرسه به وسیله مجموعه ای از انتظارات، دانش آموزان را جامعه پذیر می کند. این انتظارات می تواند قدرتمندتر و ماندگارتر از آن انتظاراتی باشد که از روی عمد و با هدف قبلی تدریس شده یا برنامه درسی آشکار برای همه دانش آموزان مدرسه ارائه می دهد (آیزنر،1994 ). برنامه درسی پوچ توجه به آن چیزی دارد که از دستور کار نظام آموزشی و حوزه برنامه درسی صریح حذف شده است. آیزنر در کتاب تصورات تربیتی اظهار می دارد که ما نه تنها به برنامه درسی پنهان و آشکار مدارس توجه می کنیم بلکه باید به آنچه مدارس تدریس نمی کنند نیز توجه داشته باشیم. ایده آیزنر این است که آنچه مدارس تدریس نمی کنند ممکن است به اندازه آنچه تدریس می کنند مهم باشد و او این ارزش را به این دلیل مطرح می کند که عدم اطلاع ناشی از این غفلت، مساوی با خلا یا فقدان این آگاهی ها نیست، بلکه تأثیرات مهمی می تواند بر حق انتخاب فرد بگذارد. پس از دید آیزنر برنامه درسی پوچ چیزی است که مورد غفلت واقع شده و می تواند در سطو ح مختلف اتفاق بیفتد. (در سطح تدوین اهداف، در سطح سازماندهی محتوا و اجرا و.......). آیزنر ذکر می کند که برای شناسایی برنامه درسی پوچ دو بعد اساسی باید مورد توجه قرار گیرد، یکی فرایندهای عقلانی است که مدارس بر آن ها تأکید می کنند یا آنها را نادیده می گیرند. دیگری محتوا یا ابعادی از محتوای موضوعات درسی است که در برنامه های درسی مدارس ارائه می شوند یا حذف می گردند. وی در توضیح برنامه درسی پوچ مثال هایی را عنوان می کند که در برنامه درسی مدارس به آنها توجه نمی شود و می تواند نقشی مهم در زندگی فرد داشته باشد از قبیل حقوق، مردم شناسی، هنر، اقتصاد و سایر موارد مشابه. به گفته آیزنر نتایج برنامه های درسی مدارس هم از ارزش های صریح و عملی و هم ا ز ارزش های پنهان و ضمنی ناشی می شوند (آیزنر، 1994).

منابع:

مهرمحمدی، محمود.(1387).  غفلت زدایی از ابعاد و مؤلفه های برنامه درسی ناگفته (مغفول). سخنرانی ارائه شده در دوّمین نشست ماهیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.

Eisner, E. W.(1994). The educational imagination: on the design and evaluation of school programs. New York: Macmillan publishing co, INC.

 

برای عضویت در کانال تلگرام و دریافت مطالب جالب به لینک زیر مراجعه فرمائید.

کانال تلگرام

 

 

 

 تاریخ : جمعه 96/5/27 | 12:8 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

سطوح برنامه درسی  از دیدگاه کلاین

  فرانسیس کلاین  در کتاب خود با عنوان «یک چارچوب مفهومی برای تصمیم گیری برنامه درسی » الگوی مطالعه ی آموزش مدرسه ای را به عنوان یک راهنمای تحقیقاتی مطرح می کند و در این الگو، سه بعد اساسی شامل سطوح برنامه درسی، عناصر و متغیرهای برنامه درسی، و عوامل کیفی را مطرح می کند(فتحی ، 1386 ، ص 15 ) کلاین 7 سطح از برنامه درسی را نام می برد که عبارتند از:

برنامه ی درسی آرمانی یا آکادمیک

برنامه ی درسی اجتماعی

برنامه ی درسی رسمی

برنامه ی درسی نهادی

برنامه ی درسی آموزشی

برنامه ی درسی اجرایی

و برنامه ی درسی تجربه شده .

§        منظور از برنامه ی درسی آکادمیک یا آرمانی، برنامه درسی است که صاحبنظران علمی آن را مد نظرقرار می دهند و در تصمیم گیری مرتبط با آن ها، ایفاء نقش می نمایند.

 

§        برنامه ی درسی اجتماعی، بیانگر برنامه ای است که جامعه شامل مردم، نمایندگان مردم، مؤسسات و نهادهای اجتماعی و غیره در آن ایفای نقش می کنند.

 

§        برنامه ی درسی رسمی، محدود به نهادها و سازمان های رسمی بوده و مستقیماً درگیر آموزش می باشدنهادهای رسمی مانند، انجمن های معلمان و مدیران می باشد.

 

§        برنامه درسی نهادی، برنامه ی درسی است که در سطح مدرسه پذیرفته شده و به اجرا در می آید و عوامل  مؤثر بر آن نیروهای موجود در سطح مدرسه میباشند.

 

§        برنامه ی درسی آموزشی، چیزی است که معلم بدان امید دارد، ارزش قائل است و می خواهد که به فراگیران خود بیاموزد. این برنامه ی درسی اجرایی تر و مشخص تر است و تصمیم گیری در این سطح اصولاً به عهده ی معلم است.

 

§        برنامه ی درسی اجرایی، حاصل مشاهدات و ثبت و ضبط کلیه ی فرایندهای تعاملی در حین اجرای برنامه درسی در کلاس درس است. آنچه در کلاس درس در عمل اجرا میشود، ارتباط متقابل معلم و فراگیر نشان  دهنده ی برنامه درسی اجرایی است که با توجه به مسائلی که حین آموزش وبه طور ناگهانی می تواند رخ دهد، ممکن است با برنامه درسی آموزشی انطباق کامل نداشته باشد.

 برنامه درسی تجربی، به تجربیات یادگیرندگان از طرح های از پیش تعیین شده و تعامل های حاصل از کلاس درس اشاره می کند. هر دانش آموز بر مبنای علائق، ارزش ها، توانمندی ها و تجارب قبلی خود نسبت به مطالب  ارائه شده عکس العمل نشان می دهد و دست به انتخاب می زند و برنامه درسی منحصر به فرد خود را خواهد داشت .(فتحی، 1386، ص17).

منبع:

فتحیواجارگاه،کوروش. ( 1386 ). برنامهدرسیبهسویهویت هایجدید: شرحیبرنظریاتمعاصربرنامهدرسی. جلداول،تهران: نشرآییژ.

برای عضویت در کانال تلگرام و دریافت مطالب جالب به لینک زیر مراجعه فرمائید.

کانال تلگرام

 

 

 

 تاریخ : جمعه 96/5/27 | 11:58 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مدیریت کردن برای اغلب مدیران تازه‌کاری که مدت زیادی از مدیر شدن‌شان نمی‌گذرد فرآیندی مملو از آزمون و خطاست، بطوریکه افراد، تازه پس از گذشت چند سال از دوران مدیریتشان، می‌آموزند چه کارهایی را باید انجام داد و از چه کارهایی باید خودداری کرد. آنچه در ادامه خواهد آمد مجموعه‌ای از باید‌ها و نبایدهایی است که با جمع‌بندی اصول و پیشنهادهای مشترک برآمده از بررسیهای کارشناسی در این زمینه شکل گرفته است .

باید اول: به‌طور پیوسته با کارکنان ارتباط داشته باشید
در مورد توقعاتتان از آنها و نقاط قوت و ضعف‌شان با آنها سخن بگویید. اینکار می‌تواند به اعتمادسازی بین شما و کارکنانتان کمک شایانی کند.

باید دوم: تفویض اختیار کنید
مدیران تازه‌کار به شدت محافظه‌کار هستند و دوست دارند تمام تصمیمات را خودشان بگیرند . مدیر نباید خود را درگیر مسائل جزئی و پیش پا افتاده کند. در صورتبکه کارمندانتان خودشان تصمیمی را بگیرند، به بهترین شکل ممکن و با بیشترین تعهدپذیری آن را به مرحله اجرا درمی‌آورند.

باید سوم: خودتان و افرادتان را مسوولیت‌پذیر نگه دارید
حتما مسوولیت‌پذیری را به یکی از ارکان اصلی فرهنگ سازمانی‌تان تبدیل کنید و از پذیرش اشتباهاتتان در برابر زیردستان نهراسید.

باید چهارم: تیم‌سازی کنید و به پیشرفت اعضای تیم کمک کنید
حتما به کارکنانتان نشان دهید که به پیشرفت آنها علاقه‌مند هستید و فقط به فکر منافع خود نیستید.

باید پنجم: یک مربی یا مشاور برای خود بگیرید
هر چقدر هم در دوران دانشجویی یا کارمندی توانسته باشید اطلاعات فراوانی در زمینه مدیریت کسب کنید باز هم به یک یا چند راهنما و مشاور نیاز خواهید داشت تا به شما در مسیر دشوار مدیریت کمک کنند.

نباید اول: خود را درگیر مدیریت خرد و پرداختن به جزئیات نکنید
یکی از مهم‌ترین عوامل منفور شدن مدیران نزد کارمندان، دخالت‌های بیش از حد و بی‌مورد مدیران در تمام امور است. کارمندان و کارگران به‌ویژه آنهایی که باسابقه و باتجربه‌تر از بقیه هستند، به شدت نیازمند آزادی عمل هستند.

نباید دوم: با همه افرادتان به یک شکل رفتار نکنید
اگر چه اصل بر این است که مدیر همه کارکنانش را به یک چشم ببیند و با آنها عادلانه رفتار کند، اما این به آن معنا نیست که باید از یک الگوی رفتاری برای برخورد با تمام کارکنان استفاده کرد.

نباید سوم: به هیچ عنوان در اجرای تصمیمی که گرفته‌اید تزلزل نشان ندهید
بدترین چیز برای یک مدیر این است از تصمیمی که گرفته عقب‌نشینی کند . در این حالت اعتماد کارکنان نسبت به چنین مدیری کاملا سلب شده و بعدها نیز کارکنان به دستورات و تصمیمات چنین مدیر متزلزلی گردن نمی‌گذارند.

نباید چهارم: این‌طور وانمود نکنید که همه چیز را می‌دانید
ارتکاب این اشتباه مهلک می‌تواند هر مدیری را از پا درآورد، زیرا دیر یا زود مشخص می‌شود چیزهای بسیاری وجود دارد که مدیر از آنها آگاهی ندارد و این یعنی دروغگو از آب درآمدن مدیر. این ادعای گزاف از سوی مدیر موجب می‌شود کارکنان دیگر نیازی نبینند که مدیر را در جریان واقعیت‌ها قرار دهند، چراکه فکر می‌کنند او از آنها مطلع است.
منبع : Forbes
نویسنده: پاول گراتزهوفر
مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

 

کانال تلگرام ماتاریخ : پنج شنبه 96/5/26 | 11:31 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

آزمون فریدمن  (Friedman Test )

آزمون فریدمن که به آزمون تحلیل واریانس دو طرفه معروف است، همانند آزمون Fمی باشد و زمانی به کار می رود که مقیاس اندازه گیری حداقل در سطح سنجش ترتیبی باشد. چون یکی از پیش فرض های آزمون این است که باید واریانس گروه ها همگن باشد، در حالی که این شرط در مقیاس های رتبه ای کم تر رعایت می شود. از آزمون فریدمن برای رتبه بندی هم استفاده می گردد. 

آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری، معادل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری (درون گروهی است) که از آن برای مقایسه میانگین رتبه ها در بین k متغیر (گروه) استفاده می کنیم. این آزمون در حقیقت تعمیمی از آزمون «علامت» (Sign) است. در این آزمون نسبت به آزمون «علامت» فرضهای کمتری نیاز است. آزمون «فریدمن» (Friedman) برای وضعیت های تجربی معروف تر است، اما در برخی وضعیت ها توان کمتری دارد. مسأله K Related Samples … (K نمونه وابسته) در آزمایشی پیش می آید که برای تشخیص اختلاف در K تیمار احتمالاً، K >2، طرح ریزی شده است.

در آزمون فریدمن فرض H0 مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه ها در بین گروه هاست. رد شدن فرض صفر به این معنی است که در بین گروه ها حداقل دو گروه با هم اختلاف معنا داری دارند. 

شرایط استفاده از آزمون فریدمن:

1 .یک گروه نمونه

 2 .یک متغیر رتبه ای یا فاصله ای یا نسبی با توزیع غیر طبیعی داده‌ها 

انجام آزمون فریدمن در Spss

مسیر انجام آزمون فریدمن در Spss

Analyze/ Nonparametric tests/ k related sample 

پس از انجام دستورات فوق در spss صفحه ای باز می شود که برای اجرای آزمون فریدمن باید گزینه مربوط به آزمون فریدمن را تیک بزنید. سپس، متغیر هایی که می خواهید از نظر میزان تاثیر مقایسه کنید به قسمت Test variableانتقال دهید و سپس گزینه ok را بزنید. برنامه spss در قسمت خروجی  output دو جدول ارائه می دهد.  1- جدول رتبه ها 2- جدول آماره های آزمون

مشاهده فیلم نحوه ی انجام آزمون فریدمن در Spss

 

 تاریخ : پنج شنبه 96/5/26 | 11:4 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنــامه  سازگاری تحصیلی بیکر و سیریاک ( 1984 )

یک فرد زمانی از سازگاری بهره مند است که بتواند میان خود و محیط اجتماعی اش رابطه ی سالم برقرار کند. صاحبنظران اشارهبهاینداردکهسازگاریفرایندیاست کهاززمانتولدهمراهانساناستودردورههایمختلف زندگیبهگونه ایخاصمحققمی شودودرآنفردبرای وفقدادنخودبافشارهایدرونیوملزوماتبیرونیتلاش می کندواینتلاشبه منظورپاسخگوییبهنیازهاو خواسته هایفردرخمی دهد.

درمدرسه،فراگیر ازیکسودرجریانتکمیلهویتیابیدرپیدستیابیبه استقلالوخودمختاریبیشتراستوازسوییدیگربایدبا دوستان،وظایفونقش هایجدیدعجینشود. برایدستیابی بهعملکردآموزشیبهینهوبالندگیدرعرص?تحصیل،لازم استتاسازگاریتحصیلیرخدهدودرغیراینصورت پسرفتوعقب ماندگیبهجایپیشرفتوشکوفاییظهور خواهدکرد(عزیزی نژاد، 1395).سازگاریتحصیلیبیان کنندةمیزانتطابقبامحیطآموزشی،معلم ها ،همکلاسی هاومحتوایدروساست( میکائیلی منیع و همکاران،1394).  سازگاریتحصیلی مشتملاستبرتوانمندیفراگیردرانطباقباشرایطو الزاماتتحصیلونقشه اییکهمدرسهبهعنوانیکنهاد اجتماعیپیشرویآنهاقرارمی دهد،چنانچهفراگیردر اینامرناتوانباشد،ناسازگارنامیدهمیشود.  فقدان سازگاریمیتواندبهترکویاافتتحصیلختمشود؛ بنابراینبراینیلبهپیشرفتتحصیلیوعملکردمناسبوپیشگیریازافتوترکتحصیلی،بررسیوتمرکزبر سازگاریتحصیلیحائزاهمیتاست (کسکین، کسکین و کیرتل[1]، 2016)..


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

پرسشنام? سازگاری تحصیلی یک ابزار خودگزارشدهی است که بیکر و سیریاک ( 1984 ) طراحی کرده اند که مشتمل بر 67 عامل و 4 زیر عامل سازگاری تحصیلی ( 24 گویه)، سازگاری اجتماعی ( 20 گویه)، سازگاری شخصی / هیجانی ( 15 گویه) و دلبستگی به مؤسسه / مدرسه ( 8 گویه) است( عزیزی نژاد،195). در این جا از زیرمقیاس سازگار تحصیلی با 24 گویه استفاده شده است.

به همراه 3مقاله مرتبط رایگان

 این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنــامه  سازگاری تحصیلی بیکر و سیریاک ( 1984 )

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

 

 [1]- Keskin, Keskin & Kirtelتاریخ : سه شنبه 96/5/24 | 10:49 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

چرا در زندگی احساس بی تفاوتی می کنم؟ علت حس بی تفاوتی چیست؟ چگونه آنرا درمان کنم؟

??چرا احساس بی تفاوتی دارم؟
نبود علاقه به انجام کاری، قابل درک است، اما چرا برخی ها، نسبت به نابود شدن زندگی خود بی تفاوت می شوند؟ چرا یک شخص به سادگی حاضر است اجازه دهد که زندگی اش در مقابل چشمانش نابود شود و هیچ کاری برای آن نکند؟

??چرا یک شخص نسبت به انجام کاری که میتواند زندگی اش را متحول کند، بی تفاوت میشود؟

??بی تفاوتی حالتی است که یک شخص، حرکت به سمت اهدافش را متوقف می کند. اگر یک دانش آموز تلاش برای مطالعه را متوقف کند و حس گناه نیز نداشته باشد، گفته می شود که او بی تفاوت است. در این اینجا به شما می گوییم که چرا احساس بی تفاوتی می کنید و به شما کمک خواهیم کرد که به بی تفاوتی خود غلبه کنید.

 

چرا یک فرد، با وجود اینکه به شدت به رسیدن به اهدافش نیاز دارد، نسبت به تلاش کردن بی تفاوت میشود؟

??وجود مشکلاتی در سایر بخش های زندگی 
اگر یکی از بخش های بسیار مهم در زندگی شما دارای مشکلی باشد، ممکن است نسبت به دیگر بخش های زندگی خود که اهمیت کمتری دارند، بی تفاوت شوید. مثلا اگر کار شما، مهمترین بخش زندگی شما بوده باشد و در آن بخش، دچار مشکلات بسیار بزرگی باشید، ممکن است حتی نسبت به خوردن غذا، رسیدن به ظاهر خود و غیره، کاملا بی تفاوت شوید. مثلا هرچند داشتن بدن مناسب برای شما مهم باشد، اما از آنجایی که اولویت اول شما، کارتان بوده است و در آن، نتیجه ی مطلوب را کسب نکرده اید، به سادگی ممکن است نسبت به سایر بخش ها بی تفاوت شوید.

??تردید 
وقتی تردید داشته باشید که انجام عملی، شما را در جهت رسیدن به اهدافتان کمک خواهد کرد یا خیر، حس بی تفاوتی خواهید داشت. فرض کنید که می خواستید ثروتمند شوید و به این منظور، تصمیم گرفتید یک تجارت اینترنتی را آغاز کنید. اگر نسبت به ثروتمند شدن توسط اینترنت، شک داشته باشید، حس بی تفاوتی را تجربه خواهید کرد. در چنین حالتی، هدف اصلی شما، پولدار شدن است اما به روشی که انتخاب کردید، شک دارید. به همین علت، بی تفاوت خواهید شد.

??از دست دادن حس امید

این مورد، رایج ترین دلیل بی تفاوتی است. اکثریت مردم، وقتی امید خود برای رسیدن به هدفی را از دست میدهند، بی تفاوت میشوند. کسی که برای بار بیستم، در کنار گذاشتن سیگار شکست می خورد، نسبت به سیگار کشیدن بی تفاوت می شود. نه به این علت که برایش مهم نیست، بلکه به این علت که امید خود را از دست داده است.

??بی تفاوتی و ترس ها 

اگر اعتماد بنفس و حس ارزشمند بودن در شما پایین باشد و به خود و مهارت هایتان، اعتماد نداشته باشید، ممکن است از انجام هرکاری که ارزش شما را تست می کند، ترسان باشید.

?چگونه حس بی تفاوتی خود را متوقف کنید؟

??برای توقف این حس بی تفاوتی، می توانید سه کار را انجام دهید.

??انعطاف پذیر باشید و سمج باشید وقتی یک روش، جواب نمی دهد، آن را رها کنید و روش دیگری را انتخاب کنید که شما را به هدف برساند. آنقدر تلاش کنید که به آنچه می خواهید برسید.

??خود را از نظر شخصیتی رشد دهید اگر اعتماد به نفس داشته و به مهارت های خود باور داشته باشید، بی تفاوتی کمتری را احساس خواهید کرد. شما باید حس خوبی را به خود، و قدرت مقابله ی خود با مشکلات داشته باشید و این حس، با کار کردن بر روی مهارتهای خود و افزایش اعتماد بنفس، ایجاد خواهد شد.

??با افسردگی مقابله کنید 

ارتباط میان افسردگی و بی تفاوتی چیست؟ افسردگی، وضعیت از دست دادن امید است! اگر امید خود را از دست بدهید احساس بی تفاوتی خواهید کرد. بنابراین کافیست حس امید را دوباره به خود بازگردانید. با این کار خواهید دید که حس بی تفاوتی شما از بین خواهد رفت.

 

@rava2020.ir

www.rava20.ir

 تاریخ : سه شنبه 96/5/24 | 10:25 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق