مرداد 98 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود قرار داد و توافق نامه

یکی از موضوعات حقوقی که مطمئناً در ابعاد مختلف زندگی مخصوصا کسب و کار با آن روبرو و درگیر خواهید بود ، بحث قرارداد ها است.  چون نمی توان کاسب، مدیر یا فرد عادی  فرض کرد که یک بار هم تجربه قرارگرفتن در فضای قراردادی را نداشته باشد. قرارداد یا عقد طبق ماده 183 قانون مدنی عبارت است از اینکه: یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن­ها قرار گیرد. طرف قرارداد ممکن است یک یا چند انسان (شخص حقیقی) یا شرکت­ها و موسسات دولتی و غیر دولتی (شخص حقوقی) باشند. قراردادنویسی امری تخصصی است.  ما در این مجموعه بیش از 250 نوع قرار داد، توافقنامه، برگ پیشنهاد، اجاره نامه، تعهد نامه ، سوگند نامه، مبایعه نامه، و ... را گرد آوری نموده ایم . این فایل ها به صورت فایل ورد می باشند و قابل ویرایش اند و شما می توانید به راحتی با نوشتن نام طرفین این کار تخصصی را به انجام برسانید.

برای مشاهده و دانلود این فایل ها کلیک فرمائید.

مشاهده و دانلود انواع قرار داد و توافق نامهتاریخ : پنج شنبه 98/5/31 | 12:51 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه هویت فردی ( بردبار)

بدون تردید، انسان اعم از زن و مرد، پیش از کسب هویت فردی مستقل که صاحب اراده و حق انتخاب است، نمی‌تواند نقش خود را در ساختار جامعه به خوبی ایفا کند و تأکید بر مسئولیت‌ها و وظایف اجتماعی پیش از آن که هویت فرد شکل گیرد و مورد احترام و صاحب حقوق اعلام شود، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

مجموع تمایلات، عادات، رسوم و طرز تلقی‌های فرد از یک موضوع را هویت فردی گویند(میر محمدی ،1383). هویت هر پدیده ای، بیانگر هیات و ماهیت وجودی ذات آن پدیده است و واژه هویت در یک معنا به ویژگی یکتایی و فردیت هر فرد و در معنایی دیگر به ویژگی همسانی که در آن اشخاص می توانند به یکدیگر پیوسته باشند، دلالت دارد. احساسهویت انسان دارای دو رکن حس تعلق و مجزا بودن است، این که ما درباره خودمان چگونه می اندیشیم نه تنها بر انتخاب ها و رفتارهای ما اثر دارد، بلکه به عنوان نقطه مرجعی در خدمت درک ما از دیگران و تعامل ما با آن ها است. آگاهی به وجودخود و پی بردن به کیستی و هویت خود از خلال ارتباط در جامعه به وجود می آید و هویت اجتماعی دستاوردی عملی استو فهم هویت های اجتماعی فردی و جمعی از طریق به کارگرفتن کنش متقابل دیالکتیکی درونی و بیرونی امکان پذیر است. از جمله عوامل موثر بر شکل گیری هویت می توان به برداشت فرد از خصوصیات شخصیتی خویش، عوامل شناختی، فردی وخانوادگی، نظام آموزشی، اجتماعی فرهنگی اشاره نمود.

بردبار این پرسشنامه را تهیه کرده است و  روایی آن را مورد تأیید قرار داده است. این پرسشنامه دارای 40 عبارت است.

به همراه2 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : چهارشنبه 98/5/30 | 4:26 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه روحیه رقابت – همکاری  (هریج. مارتین، 1976)

تاثیرات رقابت به یکی از مباحث چالش برانگیز علم روانشناسی تبدیل شده است و هریک از ما اصطلاحاتی مانند رقابت سازنده به گوشمان خورده است. ولی آیا رقابت می تواند سازنده باشد؟ رقابت یکی از عوامل مهم از بین برنده اعتماد به نفس است. هرچه بیشتر بخواهیم کودکانمان احساس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند، باید کمتر آنها را در معرض موقعیت هایی که رقابت ایجاد می کنند قرار دهیم. زیرا رقابت اعتماد به نفس را مشروط و وابسته به شرایط معینی می کند. موفقیت فرد وابسته به تعداد افرادی می شود که مغلوب شده اند. پیروزی برای لحظات کوتاهی احساس خوبی به فرد می دهد، ولی نیاز بنیادین به امنیت و شایستگی را رفع نمی کند. از این گذشته، هرچه بیشتر رقابت کنیم، بیشتر به این روند معتاد می شویم. یعنی برای حفظ احساس خوب پیروزی بیش از پیش به رقابت دست می زنیم. این پرسشنامه دارای 28 عبارت می باشد که  استاندارد بوده  و در پژوهش های متعددی پایایی و روایی آن تأیید شده است.

به همراه2 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : سه شنبه 98/5/29 | 7:13 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاساستفادهمشکلسازازهرزه نگاری یا پورنوگرافی )اعتیادبهپورنوگرافی( (PPUPS) کر و همکاران (2014)

Problematic Pornography Use Scale

غریزهجنسییکیازمهمترینغرایزانسانیاستوشکینیستکهیکیازمهمترین دلایلازدواجارضایغرایزجنسیبرمبنایوابستگیهایعاطفیودریکقالبتعریف شدهوقانونمنداست.  

یکی از پیامدهای گسترش اینترنت و ابزارهایی مانند تلفن های هوشمند، افزایش دسترسی به رسانه های صریح جنسی[1] می باشد(Wood,2011).  مطالعات پژوهشی نشان دادند که حدود 42  درصد از استفاده کنندگان اینترنت، پورنوگرافی [2] (هرزه نگاری) را مشاهده می کنند (.(Young,2008   متأسفانهبرخیاززوجهایجوانبهدلیلناآگاهینسبتبهچگونگی اینروابط،مشکلاتاحتمالیدررابطهزناشوییویاباانگیزهایجادتنوعدرروابطخود بهسراغفیلم هایمستهجنوبهاصطلاحپورنوگرافیک میروندبدوناینکهتوجهداشته باشندتماشایاینفیلم هاآسیبهایجدیمتوجهآنهاخواهدساختتاجاییکهروابط طبیعیزناشویینقشخودرادرزندگیمشترکآنهاازدستمی دهدونسبتبهیکدیگر نوعیحالتدلزدگیپیدامی کنندضمناینکهتماشایاینگونهفیلمهاغریزهجنسی رابهشکلغیرطبیعیتحتتاثیرقرارمیدهدکهاینامرمی تواندسببهنجارگریزی های اخلاقیوبیماریهایروحیباشد.

برخیازجامعه شناسانآلمانیادعامیک نندکه عادتبیمارگونه یدیدنعکسیا فیلم هایپورنو بررفتارهاوبرخوردهایجنسیمعتادانپورنو تأثیرمنفیدارد.  تاجایی کهاینبیماران،ازانجامروابطزناشوییعادیوعشق ورزیلذتینمی برند. کاربرانیکه داوطلبانهبرایترکاعتیادخودبهروانکاومراجعهکرده اند،اعترافمی کنندکهدیدن پورنو،بهبخشجدایی ناپذیرارضایجنسیآنانتبدیلشدهاست وآناننمی توانندبر وسوسهونیاز دیدناینتصاویرغلبهکنند. پژوهشگرانآلمانیهمچنینمعتقدندکهاعتیادبهدیدنتصاویرپورنو،سببانزواو دوریفردازاجتماعوکاهشروابطاجتماعیاومی شود (خسروی، 1398).

ابزارهایی گوناگون به منظور بررسی اعتیاد به پورنوگرافی طراحی شدند که یکی از مناسب ترین ابزارها، مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری است. کر و همکاران ( 2014 ) در ابتدا مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری را در 43آیتم بر اساس مقیاس اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1998 )، پرسشنامه اختلال فزو ن خواهی جنسی  ((Reid, Garos, Fong,2012 و مقیاس استفاده از هرزه نگاری سایبری ( Grubbs, Sessoms,Wheeler, Volk, 2010  )طراحی کردند، اما 22 آیتم به دلیل اینکه در چند عامل بارگذاریمی شدند، حذف شدند و 21 آیتم باقی مانده چهار عامل را تشکیل دادند. در ادامه، سه آیتم که بیش ترین بار عاملی را برای هر عامل داشتند حفظ شدند و به این ترتیب، مقیاس به 12 آیتم کاهش پیدا کرد و در نهایت، مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری اعتبار و روایی خوبی را نشان داد.

به همراه1 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 [1] - Sexually Explicit media

[2] - Pornographyتاریخ : سه شنبه 98/5/29 | 12:52 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاساستفادهمشکلسازازهرزه نگاری یا پورنوگرافی )اعتیادبهپورنوگرافی( (PPUPS) کر و همکاران (2014)

Problematic Pornography Use Scale

غریزهجنسییکیازمهمترینغرایزانسانیاستوشکینیستکهیکیازمهمترین دلایلازدواجارضایغرایزجنسیبرمبنایوابستگیهایعاطفیودریکقالبتعریف شدهوقانونمنداست.  

یکی از پیامدهای گسترش اینترنت و ابزارهایی مانند تلفن های هوشمند، افزایش دسترسی به رسانه های صریح جنسی[1] می باشد(Wood,2011).  مطالعات پژوهشی نشان دادند که حدود 42  درصد از استفاده کنندگان اینترنت، پورنوگرافی [2] (هرزه نگاری) را مشاهده می کنند (.(Young,2008   متأسفانهبرخیاززوجهایجوانبهدلیلناآگاهینسبتبهچگونگی اینروابط،مشکلاتاحتمالیدررابطهزناشوییویاباانگیزهایجادتنوعدرروابطخود بهسراغفیلم هایمستهجنوبهاصطلاحپورنوگرافیک میروندبدوناینکهتوجهداشته باشندتماشایاینفیلم هاآسیبهایجدیمتوجهآنهاخواهدساختتاجاییکهروابط طبیعیزناشویینقشخودرادرزندگیمشترکآنهاازدستمی دهدونسبتبهیکدیگر نوعیحالتدلزدگیپیدامی کنندضمناینکهتماشایاینگونهفیلمهاغریزهجنسی رابهشکلغیرطبیعیتحتتاثیرقرارمیدهدکهاینامرمی تواندسببهنجارگریزی های اخلاقیوبیماریهایروحیباشد.

برخیازجامعه شناسانآلمانیادعامیک نندکه عادتبیمارگونه یدیدنعکسیا فیلم هایپورنو بررفتارهاوبرخوردهایجنسیمعتادانپورنو تأثیرمنفیدارد.  تاجایی کهاینبیماران،ازانجامروابطزناشوییعادیوعشق ورزیلذتینمی برند. کاربرانیکه داوطلبانهبرایترکاعتیادخودبهروانکاومراجعهکرده اند،اعترافمی کنندکهدیدن پورنو،بهبخشجدایی ناپذیرارضایجنسیآنانتبدیلشدهاست وآناننمی توانندبر وسوسهونیاز دیدناینتصاویرغلبهکنند. پژوهشگرانآلمانیهمچنینمعتقدندکهاعتیادبهدیدنتصاویرپورنو،سببانزواو دوریفردازاجتماعوکاهشروابطاجتماعیاومی شود (خسروی، 1398).

ابزارهایی گوناگون به منظور بررسی اعتیاد به پورنوگرافی طراحی شدند که یکی از مناسب ترین ابزارها، مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری است. کر و همکاران ( 2014 ) در ابتدا مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری را در 43آیتم بر اساس مقیاس اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1998 )، پرسشنامه اختلال فزو ن خواهی جنسی  ((Reid, Garos, Fong,2012 و مقیاس استفاده از هرزه نگاری سایبری ( Grubbs, Sessoms,Wheeler, Volk, 2010  )طراحی کردند، اما 22 آیتم به دلیل اینکه در چند عامل بارگذاریمی شدند، حذف شدند و 21 آیتم باقی مانده چهار عامل را تشکیل دادند. در ادامه، سه آیتم که بیش ترین بار عاملی را برای هر عامل داشتند حفظ شدند و به این ترتیب، مقیاس به 12 آیتم کاهش پیدا کرد و در نهایت، مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری اعتبار و روایی خوبی را نشان داد.

به همراه1 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 [1] - Sexually Explicit media

[2] - Pornographyتاریخ : سه شنبه 98/5/29 | 12:51 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامههنجارهایاجتماعینوجوانان

دوره نوجوانی دوره گذار از کودکی به بزرگسالی است و نوجوان در این دوره تغییرات زیستی، اجتماعی، عاطفی و شناختی را تجربه می‌کند. این تغییرات برای نوجوان فشارها و تنش‌هایی را به وجود می‌آورد و نوجوان راه حل رفع تنش و فشارهای ناشی از مراحل رشد دوره نوجوانی را در استقلال از والدین، جستجوی منابع حمایت عاطفی در خارج از خانه، به دست آوردن تأیید گروه همسالان و ... می‌یابد و بنابراین با درگیری در رفتارهای پرخطر درصدد پاسخگویی به این فشارها بر می‌آید. البته چنان نیست که همه افراد در دوره نوجوانی درگیر رفتارهای پرخطر شوند. داشتن رابطه اجتماعی با سایرین (با کارکردهایی از جمله: افزایش عزت نفس، تأثیر بر رفاه فردی و اجتماعی، افزایش توانایی حل مشکلات، انسجام اجتماعی، تقویت تعهدات اخلاقی و ثبات اجتماعی) از طریق تقویت شبکه اجتماعی و دریافت حمایت اجتماعی، از عوامل مقابله با فشارهای و تنش‌های دوره نوجوانی و بازدارنده بروز رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان در نظر گرفته می‌شود (رحمانی و همکاران، 1395).

اینپرسشنامهدارای30سوالبودهوهدفسنجشمیزانرعایتهنجارهایاجتماعینوجوانانازابعادمختلف )خانواده،مدرسه،جامعه( است.

به همراه1 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : یکشنبه 98/5/27 | 1:14 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامهشرایطخانوادگی

خانواده تنها نظام اجتماعی است که در همه جوامع، از  مذهبی  و غیر مذهبی پذیرفته شده و توسعه یافته است؛ و در جوامع مختلف دارای نقش، پایگاه و منزلت های گوناگون است. با این که هسته ای کوچک از اجتماع است در حیات اجتماعی مردم نقش و تأثیری فوق العاده دارد.

خانواده هسته اول همه سازمان ها و نهادهای اجتماعی است. همه نقش های مربوط به 1- ایجاد تمدن  2- انتقال مواریث 3- رشد و شکوفایی انسانیت به آن مربوط می شود. همه سنت ها، عقاید و آداب، ویژگی های فردی و اجتماعی از طریق خانواده به نسل جدید منتقل می گردد.

جامعه متشکل از خانواده هاست، مختصات آن از طریق روابط خانوادگی قابل توصیف است. اثر وجودی مفید و یا زیان بخش آن به جامعه هم می رسد . ساخت و مشی آن در سکون یا  اضطراب  جامعه مؤثر است، انگیزه اعضایش در انگیزه های اجتماع تأثیر می گذارد. چگونگی مشی و سبک زندگی آن در اخلاق جامعه و در صحت یا بیماری آن نقشی مؤثر دارد.

از نظر ما تشکیل خانواده خدمتی است به زن و مردی که برای حیات مشترک پیوندی برقرار کرده اند، و خدمتی است به اجتماع از نظر دور داشتن آن از عوامل فساد و لغزش و ایجاد  احساس مسئولیت ، و به کودک که نیاز به مربی و معلمی صالح دارد، و به مکتب و  مذهب  که تعالیم آن از این طریق حیات و تداوم پیدا می کنند.

اینپرسشنامهدارای 22 سؤالبودهوهدفآنبررسیشرایطخانوادگیافرادازابعادمختلف ) شرایطاقتصادی،شرایطتحصیلی،شرایطفرهنگی،شرایطعاطفی،تعدادفرزندان( است.

به همراه1 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

                          جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : یکشنبه 98/5/27 | 11:48 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه  دینداری (سراج زاده و پویافر، 1388 )

سنجش دینداری همواره یکی از دغدغه‌های اساسی پژوهشگران مسایل اجتماعی، به ویژه جامعه شناسان دین بوده و بر همین اساس، تلاش و اهتمام فراوانی را نیز به خود اختصاص داده است. «دین مجموعه‌ای از باورها، مراسم و مناسک، رفتارها و به طور کلی نمادهایی است که بیانگر توجه، اعتقاد و گرایش به قدرت یا قدرت‌هایی ماورای قدرت بشری باشد» (پویافر، 1386: 39). اینسنجهشامل 29 گویهاست و توسط سراج زاده و پویافر 1388 طراحی شده است.

به همراه2  مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

                          جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 تاریخ : شنبه 98/5/26 | 3:47 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه روحیه معلمان (میرکمالی، 1377)

Teacher morale questionnaire

معلم یکی از ارکان اساسی آموزش و پرورش است و بدون در نظر گرفتن نقش او، نقش سازنده‌ای را نمی‌توان برای تعلیم و تربیت منظور نمود. معلم نه تنها متخصص مسایل آموزشی، بلکه راهنما و سرمشق فراگیران، مشاور و مشفق آنان و دوست و مشکل‌گشای دانش‌پژوهان است و این همه کارکرد با عنایت به نقش و جایگاه ممتازی است که او در تعلیم و تربیت داراست.حال اگر معلم بتواند غیر از آن که مسایل آموزشی را می‌آموزد، مشفقانه و مشتاقانه در صلاح و اصلاح رفتار و تربیت فراگیران بکوشد، با آنان نه از روی مقررات خشک آموزشی بلکه از روی احساس وعاطفه متعادل رفتار نماید، موقعیت آنان را درک کند، خشک و عبوس و با اخم و ترشرویی برخورد ننماید، حرمت و جایگاه آنان را پاس دارد و با آنان در تعامل و تفاهم باشد، کلاس درس، کلاسی خوشایند و پرجاذبه خواهد شد و فراگیران برای حضور در چنین کلاسی اشتیاق نشان خواهند داد.

یکی از عواملی که نقش مهمی در اثربخشی معلمان دارد روحیه است. به نظر دی سانتیس و همکاران  (2010) روحیه از دید افراد گوناگون معانی متفاوتی دارد. از نظر روانشناسان، روحیه به فرد مربوط میشود در حالی که علوم اجتماعی آن را به عنوان یک پدیده اجتماعی مینگرد و انسان-شناسان آن را به صورت تعادل اجتماعی توجیه میکنند و افراد خوشبین آن را درقالب خوشبینی تفسیر می نمایند. حال آنکه مصلحان اجتماعی آن را امری مربوط به سطح زندگی و فقر می پندارند. طرفداران فروید روحیه را به اثبات عاطفی نسبت می دهند.  این پرسشنامهتوسطمیرکمالی ( 1377 )  تدوین شده و دارای  28 عبارتاست.

به همراه2  مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

                          جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 تاریخ : جمعه 98/5/25 | 9:1 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق