مهر 94 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن 

 

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی در سال 2004توسط یی یسن چن[1] پس از اجرا روی 1612دانش آموز تایوانی دوره دبستان معرفی شد هدف آن ارزیابی ابعاد مختلف خودپنداره تحصیلی (عمومی، آموزشگاهی، غیرآموزشگاهی) می باشد. تمرکز این پرسشنامه بر سنجش خودپنداره دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی است. این پرسشنامه به وسیله افشاری زاده و همکاران (1392) ترجمه شده است

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.irتاریخ : یکشنبه 94/7/26 | 9:48 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه تنظیم رفتاری در ورزش مارکلند و توبین  (BREQ) – فرم بازنگری شدهایرانی

پرسشنامه تنظیم رفتار ورزشی5[1] (BREQ-2) که توسط مارکلند و توبین در سال 2004 ارایه شد سطح تعیین‌کنندگی و نوع انگیزه را برای شرکت یا عدم شرکت در فعالیت ورزشی مشخص می‌کند. این پرسشنامه یکی از عمده‌ترین و رایج‌ترین مقیاس‌ها دراین زمینه است که تمامی طیف تنظیم رفتار ورزشی از جمله فقدان انگیزه را در برمی‌گیرد (مارک لند و توبین، 2004).  نسخه اصلی این پرسشنامه دارای 19 سوال است اما در ایران نسخه 18 سوالی این پرسشنامه توسط فرمان بر و همکارانش (1388) تهیه شده است. این پرسشنامه دارای 4 بعد می‌باشد که عبارتند از: تنظیم بیرونی، تنظیم متمایل به درون، تنظیم درونی، فقدان انگیزه.

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir[1] -Bhavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2تاریخ : یکشنبه 94/7/26 | 9:43 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه جو ایمنی محمدی زیدی و همکاران 20 سوالی

جوایمنیبصورتتصورمشترککارگرانازسیاستها، رویهها،اقدامهاوهمینطوراهمیتکلیواولویتواقعی ایمنیدرمحیطکارتعریفمیشود.  جوایمنی موضوعیچندبعدیاستوبهعنوانشاخصسطحایمنی محیطهایکاریمطرحاست . اندازهگیریجوایمنیمیتواند باارزیابی "حرارتایمنی " یکسازمانمقایسهشودکهبه اینترتیبعکسیفوریازوضعایمنیسازمانارائهخواهد کرد. اولینتلاشبرایاندازهگیریجوایمنیتوسط زوهروهمکارانباپرسشنامهای40سئوالیدرصنایعفلزی، موادشیمیایی،نساجیوغذاییانجامشد .در ایران زیدی و همکاران (1390) این پرسشنامه را تهیه نموده اند. پرسشنامه ی اصلی دارای 31  عبارت بود که پس از اعتبار سنجی توسط سازنده 11 سوال آن حذف شد و در نهایت پرسشنامه 20سوالی طراحی شد (زیدی و همکاران، 1390).  

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.irتاریخ : یکشنبه 94/7/26 | 9:39 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه عوامل حفاظتکنندهفردی[1] (IFPI)اصلاحیه (آگنج؛هنرپروران و  رفاهی ، 1391).

دردودههاخیر،تاب آوری[2]وعواملبازدارندهو تقویت کنندهآنازمباحثاصلیدرپژوهشهایمربوطبهکودکانونوجوانانبودهاستتابآوریفرایندیاستکهطیآن،نوجواناندرمعرضخطربهحستوانمندیمجهزمیشوندوبنابرایندربیشترمواردباعثجلوگیریازرفتارهاوتفکراتخودشکنومنفیمیشود.

دوعاملدررشدتاب آوریاثردارد؛عواملمخاطره آمیز محیطی،روان شناختیوزیست شناختی،کهآسیب پذیری فردیراافزایش می دهدوعواملحمایتیفردی،اجتماعیو خانوادگی،کهازاثرگذاریآسیب هاوخطراتمحیطی جلوگیریمی کند. عواملحمایتیظرفیتتابآوریفردرا درهرزمانبالامی برد. توجهبهعواملحمایتیاینموضوعرا روشنمی کندکهچرابرخیبچه هامی توانندخودکارآمدیو اعتمادبهنفس خودراهنگاممواجههبامشکلاتیکهموجبتسلیمدیگرانمی شود،حفظکنند. باتوجهبه نقش تاب آوریدرسازگاریمثبتنوجوانان،ساختابزار سنجش آنازاهمیتویژه ایبرخورداراست. یکیاز ابزارهایسنجش تابآورینوجوانان،نمایهعوامل حفاظتکنندهفردی است. IPFI در اصل یک آزمون خودگزارشی71 گویه ایاستکهویژگی هایفردیرادرسه عامل؛  پیونداجتماعی(SB) توانش شخصی (PC) و توانش اجتماعی(SC)  بررسی می کند. در ایران آگنج؛هنرپروران و  رفاهی (1391) به  ترجمه و اعتبار سنجی این پرسشنامه در میان دانش آموزان دبیرستانی پرداخته اند، آن ها با اوجه به ویژگی های جامعه ی ایرانی 10 گویه آن را حذف نموده اندو گزارش کرده اند که: تحلیلعاملیچهارعاملیتوانش شخصی،توانش اجتماعی،تعهد اجتماعیوانسجاماجتماعیبود(آگنج؛هنرپروران و  رفاهی ، 1391).

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir[1] - Individual protective factors index

[2] - resilienceتاریخ : یکشنبه 94/7/26 | 9:25 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه جو ایمنی محمدی زیدی و همکاران 37 سوالی

جوایمنیبصورتتصورمشترککارگرانازسیاستها، رویهها،اقدامهاوهمینطوراهمیتکلیواولویتواقعی ایمنیدرمحیطکارتعریفمیشود.  جوایمنی موضوعیچندبعدیاستوبهعنوانشاخصسطحایمنی محیطهایکاریمطرحاست . اندازهگیریجوایمنیمیتواند باارزیابی "حرارتایمنی " یکسازمانمقایسهشودکهبه اینترتیبعکسیفوریازوضعایمنیسازمانارائهخواهد کرد. اولینتلاشبرایاندازهگیریجوایمنیتوسط زوهروهمکارانباپرسشنامهای40سئوالیدرصنایعفلزی، موادشیمیایی،نساجیوغذاییانجامشد .در ایران زیدی و همکاران (1390) این پرسشنامه را تهیه نموده اند. پرسشنامه ی اصلی دارای 43 عبارت بود که پس از اعتبار سنجی توسط سازنده 6 سوال آن حذف شد و در نهایت پرسشنامه 37 سوالی طراحی شد (زیدی و همکاران، 1390).  

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.irتاریخ : یکشنبه 94/7/26 | 9:17 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه عاطفه خود آگاه-3 (تانجنی و همکاران)

Test of Self-Conscious Affect (TOSCA- 3)

آزمون عاطفه خودآگاه یک ابزار خودسنجی و مدادکاغذی است که 16 موقعیت (سناریو) شرایط زندگی روزمره را به آزمودنی ارائه می کند و پاسخ دهندگان پاسخهای، هیجانی و رفتاری خویش و احتمال پاسخ خود به آنها را رتبه می دهند. این پرسشنامه علاوه بر عاطفه خودآگاه ، خرده مقیاس های  مستعد بودن به صفت شرم[1]، مستعد بودن به صفت گناه[2]، بی تفاوتی کردن[3] (انزوا)، برونی کردن[4]، غرور آلفا[5] و غرور بتا[6]را نیز می سنجد.

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir


[1]Shame - Proneness

[2]- Guilt - Proneness

[3]- Detached

[4]- Externalization

[5]- Alpha Pride

[6]- Beta Prideتاریخ : یکشنبه 94/7/26 | 9:11 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

کدام را دوست داری؟!

از "فرانک لوید مارک" معمار بزرگ پرسیدند :"از میان کارهای بزرگی که کردی کدام یک را دوست داری؟ "گفت:"کار بعدی را"همیشه به کاری عظیم تر فکر کنید.زیرا زندگی یک مقصد نیست بلکه سفر است وسفری ست که جریان دارد .تاریخ : شنبه 94/7/25 | 6:7 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

رابطه با همسر

برای محکم تر شدن رابطه زناشویی تان زود و از ته دل او را ببخشید !  هر زمان که با هم دعوا کردید، نگران اینکه چه کسی می برد و چه کسی می بازد، نباشید. از مشاجره ها و حرف هایی که زده می شود درس بگیرید و در پی یافتن راه حلی برای مشکل تان باشید. وقتی از دعوایی درس می گیرید، می توانید آن درس را در رابطه تان پیاده کنید تا از بروز دوباره آن مشکل در آینده جلوگیری کنید. همه اینها خیلی خوب است، اما کارتان تمام نشده است! همسرتان را ببخشید! خودتان را هم همینطور! دعوا تمام شده است، حالا دیگر ب...اید از آن بگذرید. سعی کنید هیچ گاه از همسرتان کینه ای به دل نگیرید، زیرا این خشم و کینه تا جایی ادامه پیدا می کند که دیگر دوست نخواهید داشت رابطه تان را با او ادامه دهید.کوتاه آمدن به معنی ضعف نیست. کوتاه آمدن به معنی تسلیم شدن نیست. به این معنی نیست که جنگ را باخته اید؛ بلکه دقیقا برعکس آن است. آیا می دانید که گاهی کوتاه آمدن چه کار سختی است؟ دوست دارید حرف شما به کرسی بنشیند، چون فکر می کنید درست است و حرف های همسرتان معنایی برایتان ندارد. یک قدم به عقب بردارید و کمی سیاستمدارانه تر به این مشاجره نگاه کنید. نتیجه منطقی آن چیست؟ اگر حق با همسرتان است، از اینکه آن را بپذیرید، نترسید. حرف او را قبول کنید یا هر دو تا اندازه ای کوتاه بیایید و نظرتان را کمی تغییر دهید تا حس رضایت به تساوی تقسیم شود. نکته مهم این است که نخواهید حتما حرف خودتان را به کرسی بنشانید. بی تردید، کوتاه آمدن و صلح کردن به رشد رابطه تان کمک می کند.تاریخ : شنبه 94/7/25 | 2:36 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظرتاریخ : جمعه 94/7/24 | 9:37 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق