مهر 95 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیاس احساس گناه موشر [1] (RMGI)

عملکرد جنسی مناسب و سالم یکی از نشانه های سلامت جسم و روان است، یکی از مولفه های کیفیت زندگی به حساب می آید، باعث ایجاد حس لذت مشترک در بین زوجین می شود و توانایی فرد را برای مقابله کارآمدتر با استرس ها و مشکلات زندگی افزایش می دهد ( مککارثی[2]،2002). مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه جنسی موشر یک آزمون 50 سوالی  است  که  به وسیله  موشر  برای  سنجش  احساس  گناه  در  مورد مسایل  جنسی  ساخته  شده  است .  سوال های  آزمون  در  اندازه های  هفت  درجه ای  لیکرت  از  صفر  تا شش، نمره احساس گناه جنسی فرد رادر دامنه ای از صفر تا 300 می سنجد . 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دریافت پرسشنامه احساس گناه موشر به همراه یک مقاله مربوطه

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 

[1] - Revised Mosher Guilt Inventory

[2] - Mccarthy

 

 تاریخ : جمعه 95/7/9 | 10:38 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه ارتباط با مدرسه   (SQC)

در سال های اخیر محققان حوزه روان شناسی تربیتی بر عواملی در بافت مدرسه متمرکز شده اند که با پیامد های تحصیلی مثبت و سلامت روان دانش آموزان همبسته اند. یکی ازاین متغیر ها ارتباط با مدرسه است. تعاریف مختلفی از این سازه شده است، تامپسون، لاچان، اورپک، راس و گراس (2006) ارتباط با مدرسه را به عنوان احساس رضایت دانش آموزان از بودن در مدرسه تعریف کرده اند.  واترز ، کراس و رانیوز (2009) در تعریفی دیگر ارتباط با مدرسه به عنوان ادراک دانش آموزان از این که مدرسه از تلاش های تحصیلی آن ها حمایت می کند، جو انضباطی منصفانه ای دارد و دارای فرهنگی حمایت گر است تعریف کرده اند ( به نقل از حجازی، اژه ای و رنجبر، 1392).این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ارتباط دانش آمزان با مدرسه و ابعاد آن )وابستگی به مدرسه، التزام در مدرسه، تعهد به مدرسه، روابط با همسالاناست.

همراه دو مقاله رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دریافت پرسشنامه بررسی ارزش ها

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

 

 تاریخ : دوشنبه 95/7/5 | 10:8 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنام? تجدید نظر شد? رفتار  ذخیـره ای (R-SI )احتکار

احتکـار وسواسـی گـردآوری و نـاتوانی در دورانـداختن  اموال بی ارزش یا کم ارزش است (استکتی و فراست،  ( 2003 ، و در 20 تـا 30 درصـد بیمـاران مبــتلا بـ ه اخـتلال وسواســی- اجباری ( OCD )شایع می باشد ( فراست، کراوس و استکتی، .(1996همچنین، احتکار وسواسی در دیگر اختلال های روانی مانند اسکیزوفرنیا، بـی اشـتهایی روانـی، اخـتلال هـای روانـی - عـضوی و افـسردگی دیـده شـده اسـت (فراسـت، اسـتکتی و  گریشام ،2004   .(رفتارهای احتکار ی نیز یکی از مـلاکهـا ی تشخیصی اختلال شخصیت وسواسی- اجباری اسـت (انجمـن روانپزشکی آمریکا، 2000 .( شدت رفتارهای احتکاری در دامنه ای از خفیف تا شدید و حتی تهدیدکننده زندگی قرار دارد (فراسـت، گـراس، 1993؛  فراســت، اســتکتی و ویلیــامز ، 1999  .(احتکــار وسواســی بــا آشفتگی و آ سیب چـشم گیـری همـراه اسـت . احتکـار شـدید می تواند بـا مـشکلات زیـادی در منـزل (ماننـد آتـش سـوزی، شرایط غیربهداشـتی، مـشکلات سـلامتی، محـدودیت فـضای زنـدگی) همـراه باشـد (فراسـت و همکـاران، 1999 ). نـاتوانی دیگران در بهره گیری از فضای زندگی و شرمساری در مـورد بهمریختگی منزل، بیشتر محتکران را ناگزیر می کند تا دیگران را از دسترسی به زندگی آنها شدیداً باز دارد. این افراد از نظـر اجتماعی گوشه گیر بوده و در مقایسه با جمعیـت عـادی کمتـر  ازدواج می کنند(محمد زاده، 388) .

این پرسشنامه توســط فراســت و همکــاران (2004 ) ســاخته شــده و نــسخه اصــلاح شــده ی پرســشنامــه 26 ســؤالی رفتــار ذخیــره  ای ( SI )  می باشـد  که در ایران توسط محمد زاده (1388) ترجمه و اعتبار یابی شده است(همان منبع) .

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.
تاریخ : شنبه 95/7/3 | 7:19 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

مقیاس عشق  آتشین هاتفیلد و اسپریچر   (pL.S)

عشق در روان‌شناسی یک تعریف قابل قبول دارد، احساس هیجانی نسبت به معشوق که توام با درد و رنج است و با وصال او به آرامش می‌رسد. اولین عشقی که همه تجربه کردیم عشق مادر است که در این عشق، یک‌ سوی رابطه بی‌دریغ و بدون قید و شرط به دیگری ابراز علاقه می‌کند و در قبال این عشق، فقط یک چیز می‌خواهد و آن اینکه او را تحت کنترل خود قرار دهد. این عشق برای ازدواج دوام نخواهد داشت چون یک آدم نمی‌تواند تا ابد مانند یک رودخانه جاری و یک‌طرفه عشق بورزد بدون اینکه پاسخی دریافت کند و در عین حال، طرف مقابل هم نمی‌تواند تا ابد همه سلایق و انتخاب‌های زندگی‌اش را به دیگری بسپارد.

این مقیاس براساس مقیاس عشق هاتفلید و اسپریچر در سال 1988 تهیه  شده است. فرم اصلی  دارای 37 ماده است و فرم کوتاه  آن شامل 15 ماده است. در اینجا فرم کوتاه آمده است.

این پرسشنامه  ها دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

مقیاس عشق  آتشین هاتفیلد و اسپریچر- فرم  بلند  (pL.S-30)

مقیاس عشق  آتشین هاتفیلد و اسپریچر- فرم  کوتاه  (pL.S-15)

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[1] - Hatfield and Stretcher"s passsionate Love Scale 

 

 

 

 تاریخ : جمعه 95/7/2 | 4:3 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

 

·      مقیاس نگرش های مربوط به عشق[1] (LAS)

   یک قصّه بیش نیست غم عشق وین عجب         کز هر زبان که می شنوم نامکرّر است

حافظ

یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده پویایی های روابط زناشویی وجود عشق و کیفیت آن است.عشق و سبک های عشق ورزی عامل موثری بر کیفیت روابط زناشویی است. از مهمترین و مورد توجه ترین نظریه هایی که به تبیین انواع عشق می پردازد نظریه شش بعدی لی است .در این نظریه عشق رمانتیک ، عشق توام با میل فیزیکی شدید به معشوق است در عشق دوستانه که طی آن صمیمیتی لذت بخش به آهستگی رشد می یابد. عشق بازیگرانه که هیچ تعهدی در آن نیست و کوتاه مدت است ، عشق شهوانی که باعث عصبی شدن شخص می گردد، عشق واقع گرایانه که عشق منطقی است و عشق فداکارانه که همراه با بخشندگی زیاده از حد است (کونل و بورلسون،2003).

این آزمون در واقع فرم کوتاه شده مقیاس نگرش های مربوط به عشق است که در سال 1986 توسط هندریک[2] و هندریک بر پایه الگوی «لی» از عشق و به منظور ارزیابی نگرش های  افراد در عشق ساخته شده مورد  است. فرم کوتاه آن نیز در سال 1998 توسط هندریک و هندریک  ارائه شد.

به همراه 2 مقاله مرتبط به صورت رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS) فرم بلند


دانلود  مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS) فرم کوتاه

مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد

 [1] - Love Attitudes Scale

[2] - Hendrickتاریخ : جمعه 95/7/2 | 12:16 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب جدید تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق