مهر 96 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیاهه ­ی رفتاری کودک  (CBCL) آخنباخ –  نسخه والدین


سیاهه ی رفتاری کودک از مجموعه فرم های موازی آخنباخ ASEBA بوده و مشکلات کودکان و نوجوانان را در 8 عامل اضطراب/ افسردگی، انزوا/ افسردگی، شکایت های جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارزیابی می کند. دو عامل نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه عامل مرتبه دوم مشکلات برون سازی شده را تشکیل می دهند.  این پرسشنامه مشکلات عاطفی- رفتاری و همچنین توانمندی ها و شایستگی های تحصیلی و اجتماعی کودکان 18-6 سال را از دیدگاه والدین مورد سنجش قرار می دهد و نوعاً در 20 الی 25 دقیقه تکمیل می شود (مینائی، 1384)

 

این پرسشنامه از 113  عبارت  در رابطه با انواع حالات رفتاری کودکان تشکیل شده است.

همراه با 8 مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود سیاهه ­ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ –  نسخه والدین

 

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

 

کانال تلگرام تاریخ : شنبه 96/7/29 | 10:39 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3

Millon Clinical Multiaxial  Inventory- III

پرسشنامه چند محوری میلون ( (MCMI یک پرسشنامه خود سنجی استاندارد شده است که دامنه ی گسترده ای از اطلاعات مربوط به شخصیت،سازگاری هیجانی،ونگرش مراجعان به آزمون را می سنجد. این پرسشنامه برای بزرگسالان 18 سال به بالا که دست کم توانایی خواندن آنها تا سطح کلاس هشتم است طراحی شده است.  نسخه اصلی این آزمون در سال 1977توسط تئودور میلون تدوین و ارائه شد و از آن زمان تا کنون 2بارتجدید نظر شده است. از زمان چاپ نسخه اصلی این پرسشنامه تاکنون بیش از ششصد مقاله درباره آن یا با استفاده از آن منتشر شده است.یکی از پر استفاده ترین آزمونها در حرفه بالینی است.نسخه فعلی میلون 3 شامل 175 ماده است که تحت 28 مقیاس جداگانه براساس طبقه بندیهای زیرنمره گذاری می شود.

همراه با 1مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

 

کانال تلگرام تاریخ : دوشنبه 96/7/24 | 10:25 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
تاریخ : دوشنبه 96/7/24 | 9:7 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه ( اجاقی ،1377)

Describe the organizational climate questionnaire

یکی ازسازمانهاییکهدرآنتعاملانسانبامحیطگستردهاست،نظامآموزشوپرورشاستکهمدارس وبهویژهمعلماندرآننقشتربیتیحساسوبااهمیتیدارند) سید عباس زاده و قلاوندی،1384).معلمانباتجربههنگامانتقالازمدرسهای بهمدرسةدیگر،اغلباحساسمیکنندبهمحیطتازهایقدممیگذارندکهبامحیطهایقبلیتفاوتهای آشکاریدارد،آنچهموجبچنیناحساسیمیشود،جوسازمانیمدرسه[1]است. جوسازمانیمدرسه،یکیازعواملمهمیاستکهبرروابطکارکنانآموزشی،معلمانودانشآموزاندر مدارساثرغیرقابلانکاریداردومجموعهحالات،خصوصیاتیاویژگیهایحاکمبرمدرسهیامحیطآموزشی رادربرمیگیرد. اینجوممکناستمحیطمدرسهراگرمیاسرد،قابلاعتماد،ترسآوریااطمینانبخش، تسهیلکنندهیابازدارندهسازدوسببتمایزدومدرسهمشابهازیکدیگرشود(میرکمالی، 1387).  هالپین[2]نیزمعتقداستکهجوسازمانیمدرسههمانشخصیتمدرسهاست (شیرکول، 1382) .

علیاجاقی(1377)برایاندازهگیریجوسازمانینخستازپرسشنامه توصیفیهالپینوکرافتبا 64 سوالاستفادهکرده استوپسازمراجعهبهاستادانواستفادهازنظرات آنها،پرسشنامهایکهسرانجام 34 سوالدارد، استخراجکردهاست. اینپرسشنامهدارای 5 بعد است )رفتارمشمول،رفتارناکام،رفتارصمیمی،رفتار حمایتی،رفتاردستوری.(

همراه با 2 مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

 [1] - School Organizational Climate

[2] - Halpinتاریخ : پنج شنبه 96/7/20 | 12:43 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه جو سازمانی (OCDQ) هالپین کرافت

یکی از عواملی که می تواند به مدیر یاری رساند تا بتواند وظایف محوله را به درستی انجام دهد، شناخت فرهنگ و جو سازمانی[1]  حاکم بر سازمان است( علاقه بند، 1382، ص 182).

جو جهت گیری عناصر داخلی سازمان را دربرابر طبقه بندی تحلیلی عناصر خارج ازسازمان نشان می دهد به همین خاطر ازمفاهیم جوی وساختاری برای جهت گیری عناصر داخلی وخارجی قابل قیاس هستند. مجموعه ویژگی های درونی ای که یک سازمان  را از سازمانی دیگر متمایز ساخته ورفتار کارکنان آن را تحت تأثیر قرارمی دهد جو سازمانی آن مدرسه نامیده می شود.

رسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت[2] در سال 1963 توسط هالپین و کرافت طراحی گردید. این پرسشنامه درآغاز برای سنجش جو سازمانی در اماکن آموزشی طراحی گردید اما سپس درحیطه‌های مختلفی از آن استفاده شد این آزمون یک پرسشنامه استاندارد است. ابعاد پرسشنامه جو سازمانی عبارت است از: روحیه گروهی، مزاحمت، صمیمیت، علاقمندی، ملاحظه گری، فاصله گیری، نفوذ و پویایی، تاکید بر تولید. این پرسشنامه 32 عبارت  دارد.

همراه با 13 مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه جو سازمانی(OCDQ) هالپین کرافت

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

 [1]- Organizational Climate

[2]- Halpin & Craftsتاریخ : پنج شنبه 96/7/20 | 11:16 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه جو سازمانی برای آموزش عالی  

ماهیت محیط های اجتماعی کار در سازمان ها، از موضوع های مورد توجه علوم رفتاری و اجتماعی است. مطالعه زمینه های اجتماعی انسان در سازمان ها، در دهه های 1930 و 1940 با تحقیقات (کرت لوین) آغاز شد. لوین معتقد بودکه رفتار انسان تابع تعادل شخصیت با محیط فرد است از این رو توجه به توصیف و تحلیل محیط ها به عنوان میدان های نیرو هایی که انسان را تحت تأثیر قرار می دهند، حائز اهمیت است حاصل این اعتقاد در محیط های سازمانی، مطالعات پیرامون جو سازمانی و مفاهیمی نظیر آن است.

پرسشنامه جو سازمانی برای آموزش عالی(OCDQ-HET )  اطلاح شده پرسش نامه توصیف جو سازمانی (OCDQ) هالپین وکرافت که توسط  فهیم منش (1377) تهیه وتنظیم شده است  و دارای 40 گویه است(فهیم منش،1377).  

 

همراه با 9 مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه جو سازمانیبرای آموزش عالی

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

 

کانال تلگرام تاریخ : پنج شنبه 96/7/20 | 11:1 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه به زیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) کی یز و ماگیارمو(2003)

به  زیستی[1] ذهنی  یک مفهوم شخصی و فردی است و بر حسب ارزیابی افراد از زندگی خودشان تعریف میشود ( دینر  و همکاران، 1996  ). در واقع ارزیابی افراد از زندگی شان در حوز ه های مختلف زندگی مانند به زیستی هیجان ، به  زیستی روان شناختی و به  زیستی اجتماعی استبه  زیستی هیجانی به تعادل بین عاطفةمثبت و منفی اطلاق می شود به  زیستی روان شناختی، عمدتاً ملاکی شخصی و خصوصی برای ارزیابی فردی ازکنش های روانی فرد است، اما به  زیستی اجتماعی عمدتاً ملاکی عمومی و اجتماعی برای ارزیابی کنش هایاجتماعی افراد در طول زندگی شان و در تعامل با دیگران محسوب می شود )کی یز، (1998.

بنابراین، به  زیستی ذهنی دارای سه عنصر اصلی است: دو عنصر هیجانی ، یعنی تجربة مکرر عاطفه یا هیجان مثبت، تجرب ة نامکرر و اندک هیجان یا عاطف ة منفی و نیز عنصر شناختی یا ارزیابی افراد از رضامندی از زندگی که شامل رضایت افراد از جنبه های مختلف زندگی مثل رضایت زناشویی، رضایت شغلی، ... می باشد . طی 40 سال اخیر ، روانشناسان و جامعه شناسان به مفهوم سازی، اندازه گیری و مطالعة ابزارها ی اندازه گیر ی ، سلامت روان از طریق تحقیقات به  زیستی ذهنی پرداخته اند (کلی، هد ی، ویرینگ، 1993 ، به نقل از کی یز و همکاران، 2002).

     این پرسشنامه توسط کی­یز[2] و ماگیارمو[3] در سال 2003 طراحی شد که شامل سه بعد بهزیستی هیجانی (12 سوال)، بهزیستی روانشناختی (18 سوال) و بهزیستی اجتماعی (15 سوال) می­باشد.

 

همراه با 2 مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلود پرسشنامه به زیستی ذهنی

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام [1] - Subjective Well-Being

[2] - Keyes

[3] - Magyar-Maeتاریخ : سه شنبه 96/7/18 | 8:47 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه بهزیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) کی یز و ماگیارمو(2003)

به  زیستی[1]ذهنی یکمفهومشخصیوفردیاستوبرحسبارزیابیافراداز زندگیخودشانتعریفمیشود(دینر وهمکاران، 1996  ). درواقعارزیابیافراداز زندگیشاندرحوزههایمختلف زندگیمانندبه زیستیهیجان،به زیستی روانشناختیوبه زیستیاجتماعیاست. به زیستی هیجانیبهتعادلبینعاطفةمثبت ومنفیاطلاقمیشود. به زیستیروانشناختی،عمدتاًملاکیشخصیوخصوصیبرای ارزیابیفردیازکنشهایروانیفرداست،امابه زیستیاجتماعیعمدتاًملاکیعمومی واجتماعیبرایارزیابیکنشهایاجتماعیافراددرطولزندگیشانودرتعاملبا دیگرانمحسوبمیشود )کییز، (1998.

بنابراین، به  زیستی ذهنی دارای سه عنصر اصلی است: دو عنصر هیجانی ، یعنی تجربة مکرر عاطفه یا هیجان مثبت، تجرب ة نامکرر و اندک هیجان یا عاطف ة منفی و نیز عنصر شناختی یا ارزیابی افراد از رضامندی از زندگی که شامل رضایت افراد از جنبه های مختلف زندگی مثل رضایت زناشویی، رضایت شغلی، ... می باشد . طی 40 سال اخیر ، روانشناسان و جامعه شناسان به مفهوم سازی، اندازه گیری و مطالعة ابزارها ی اندازه گیر ی ، سلامت روان از طریق تحقیقات به  زیستی ذهنی پرداخته اند (کلی، هد ی، ویرینگ،1993 ، به نقل از کی یز و همکاران، 2002).

     این پرسشنامه توسط کی­یز[2] و ماگیارمو[3] در سال 2003 طراحی شد که شامل سه بعد بهزیستی هیجانی (12 سوال)، بهزیستی روانشناختی (18 سوال) و بهزیستی اجتماعی (15 سوال) می­باشد.

 

همراه با 2 مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه بهزیستی ذهنی

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

 [1]- Subjective Well-Being

[2] - Keyes

[3] -Magyar-Maeتاریخ : سه شنبه 96/7/18 | 8:47 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

  تستدرختتستخود شناسی

اولدرختنقاشیکنید، درختی را که کشیده اید با درختانی که در آزمون آمده مقایسه کنیدو ببینید بیشتر شبیه کدام یک است. بعد شرح مربوط به آن درخت را بخوانید تا درباره خود و روحیه خود تا چیزهای جدید کشف کنید و برای این که دوستان تان را بهتر بشناسید از آن ها بخواهید که درختی ترسیم کنند.

 

دانلود رایگان آزمون درختتاریخ : دوشنبه 96/7/17 | 9:38 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر

پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل 16 PDF


Sixteen personality factor Questionnaire (16PF)

ریموند برنارد کتل[1]در طی سه دهه به کمک پرسش‌نامه‌ها، آزمون‌های شخصیت و مشاهده رفتار در شرایط واقعی زندگی، گسترده‌ترین مطالعه را درباره صفات شخصیت انجام داد. وی برای شناخت این صفات، از روش آماری تحلیل عاملی[2]استفاده کرد( اتکینسون، 1381).    کتل، موضوع صفات را واحد اصلی بررسی شخصیت می‌دانست و معتقد بود که هدف نظریه شخصیت باید پیش‌بینی رفتار آدمی در شرایط و اوضاع و احوال معین باشد(کریمی،1384، ص150).

  کتل، صفت را یک “ساختار روانی[3]می‌دانست که از مشاهده رفتار خاص انسان استنباط می‌شود و مسئول نظم و تداوم این رفتار است(شاملو،1382).  از دیدگاه کتل خود، دو نوع است: خود واقعی و خود آرمانی. خود واقعی، همان است که هر کسی هست و خود او قبول دارد و آگاه است که چنان است. اما خود آرمانی، آن است که شخص آرزو دارد باشد.  تحول و رشد طبیعی انسان سبب به هم پیوستن و هماهنگ شدن این دو خود می‌شود و این حالت طبیعی فرد است. اگر اختلاف بین خود واقعی و خود آرمانی زیاد باشد، نشانه نابهنجاری بوده و حاصل آن ایجاد تنش، اضطراب و ناراحتی برای فرد است(کریمی، 1384، ص153).     کتل، برای اندازه‌گیری این 16 صفت، پرسش‌‌نامه‌ای تهیه کرده موسوم به “پرسش‌نامه 16 عاملی شخصیت” که سطح هر یک از این عوامل را در فرد می‌سنجد( اتکینسون، 1384، ص 85).

 

همراه با 4 مقاله مرتبط  رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

دانلودپرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل 16 PDF

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا  کلیک فرمایید.


@rava2020.ir

www.rava20.ir

 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام 

 [1]- Raymond Bernard Cattell

[2]- Factor analysis

[3]- mental structureتاریخ : یکشنبه 96/7/16 | 5:53 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر
مطالب قدیمی تر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق