پرسشنامه کنترل عواطف (ACS) Affective Control Scale - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه کنترل عواطف (ACS)

Affective Control Scale

روانشناسیدرنیمقرنقگذشته،بربیماریبیشتراز سلامتیوبرآسیبشناسیعملکرد انسانبیشترازدرک کاملازتمامابعادآنتکیهداشتهوبهویژگیهایانسان سالموکاملکمترتوجهکردهاست. ارایه تعریفی هماهنگ از سلامت روان شناختی که مورد پذیرش همه  جوامع و فرهنگ های مختلف باشد، مشکل است. چرا که هر تعریفی از سلامت روان شناختی رایه شود، ناگزیر با ارزش های جامعه ای که تعریف از آن برخاسته، گره خورده است. هوش عاطفی اصطلاح فراگیری است که مجموعهگسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در برگرفته و معمولاً به آن دسته از مهارت های درون فردی و بین فردی اطلاق می گردد که فراتر از حوزه مشخصی از دانش های پیشین، چون هوشبر و مهارت های فنی یا حرفه ای است. صاحب نظران نیز، هوش عاطفی را با توجه به ویژگی ها و کارکردهای آن به صورت زیر تعریف کرده اند، هوش عاطفی مهارتی است که دارنده آن می تواند از طریق خودآگاهی، روحیات خود را کنترل کند، از طریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد، از طریق همدلی، تثیرأ آن ها را درک کند و از طریق مدیریت روابط به شیوه ای رفتار کند که روحیه خود ودیگران را بالا ببرد. منظور از مهارت کنترل عواطف این است که فرد بیاموزد که چگونه عواطف خود را در موقعیت های گوناگون تشخیص دهد و آن را ابراز و کنترل نماید  (طهماسبیان و همکارانش ،1393).

پرسشنامهمقیاسکنترلعواطفویلیامزوهمکاران (1997) ،دارای 42 سؤالبودهوهدفآنارزیابیتواناییکنترلعواطفو زیرمقیاس هایآن ) خشم،خلقافسرده،اضطرابوعاطفهمثبت( است. استفادهازاینمقیاسبرایافرادبالای15 سالتوصیه می شود.

به همراه 4 مقاله رایگان

                                                          جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 تاریخ : شنبه 97/5/27 | 10:35 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق