پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون[1] 1990

  انسانبه عنوانموجودیاجتماعیبرایرفعنیازهایزندگیفردیواجتماعیخود،نیازمندارتباطوبرقراری رابطهوتعاملباسایرافراداست.  یکیازفرض هایاساسیرفتارسازمانی،شناختویژگی هایفردیوارتباطی افراددرجهتدسترسیبهبهره وریبیشتروتحققاهدافسازمانیاست (رابینز، 1378 ).

پرسشنامهمهارت هایارتباطیدرسال 1990توسطبارتونتهیهوتنظیمشد .اینپرسشنامه18 سوالرادربرگرفتهودارایسه مولفهکلامی، شنودی و بازخورد می باشدوهدفازآنکمکبهفردبرایحصولبینشدرموردمهارت هایارتباطیخودمی باشد.

به همراه 6 مقاله رایگان

                                                          جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 [1]- Barthon J

 تاریخ : پنج شنبه 97/6/15 | 8:3 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق