مقیاس تکانشگری بارات - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیاس تکانشگری بارات

فرآیندتصمیمگیرییابرگزیدنیکگزینهازمیانچند گزینه،یکیازعالیترینپردازشهایشناختیبهشمار میرود. گونهویژهایازاینفرآیندکهبهعنوانتصمیمگیری مخاطرهآمیز[1](RDM)شناختهمیشود،درشرایطیپردازش میشودکهشخصباگزینههاییروبهرومیگرددکهانتخاب آنهاباریازسودیازیاندرحالیاآیندهبهدنبالداردودر عینحالمیزاناینسودویازیانبادرجاتیازاحتمالهمراه است. تصمیم گیری مخاطره آمیز اهمیت بالایی در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد و اختلال در این نوع تصمیم گیری هسته اصلی پدیده تکانشگری و رفتارهای تکانشی را تشکیل می دهد(اختیاری و همکاران، 1387).

این مقیاس توسط بارات 1959ساخته شد. بارات در نسخه یازدهم پرسشنامه 11-BIS تکانشگری را بر پایه سه محور ذیل توضیح می دهد: 1- خودحرکتی به مفهوم عمل کردن بدون فکر، 2- برنامه ریزی با دقت و یا توجه به جزئیات، 3- ثبات سازگاری به معنی توانایی آینده نگری فرد. این مقیاس سه عامل تکانشگری شناختی، تکانشگری حرکتی و بی برنامه گی را ارزیابی می کندو 30عبارت دارد  .

به همراه 4 مقاله رایگان

                                                          جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 [1]- risky decision makingتاریخ : جمعه 97/6/16 | 7:27 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق