پرسشنامه رفتار تعارض زناشویی - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

 

پرسشنامه   رفتارتعارض زناشویی

تعارضزناشوییناشیازعدمهماهنگیزنوشوهردرنوعنیازهاوروش هایارضاءآن، خودمحوری،اختلافدرخواسته ها،طرح هایرفتاریورفتارهایغیرمسئولانهنسبتبهارتباط زناشوییوازدواجاست .اختلافوتعارضزناشوییقلب روابطعاشقانهاست. روابطصمیمانهمستلزمرابطهبدونتعارض نیستووقوعتعارضدرزندگیزناشوییحتیدرازدواج هایموفقامریعادیتلقیمی شود.تواناییبرایمدیریتوحلتعارض هابه شکلی سازندهمی تواندارتباطیقویرادررابطهزوج هاشکلدهدوبهآنهادرایجادرابطه ایصمیمیونزدیککمککند ) غضنفری و همکاران، 1397).

اینپرسشنامه 23 ماده ای،ترکیبیازپرسشنامهحلمسالهراسبالت (راسبالت،جانسونومارو،1986) وپرسشنامهتاکتیک هایحلتعارضاشتراوس1979 است ))نقلازالتمامی، 2009).  سهمقیاسآنشاملسوءاستفاده، رفتارمثبت، رفتارمنفی می باشد.

به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان

                                                          جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت- Strauss                                                                                                                                      

 

 تاریخ : پنج شنبه 97/7/5 | 1:51 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق