پرسشنامه کیفیت ابعاد رابطه زناشویی Perceived Martial Relationshi - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامهکیفیتابعادرابطه زناشوییPerceived Martial Relationship Quality Components

هدفاصلیازدواج،ارتباطاست. ارتباطبهزنوشوهراینامکانرامی دهدکهبایکدیگربه بحثوتبادلنظربپردازندوازنیازهاییکدیگرآگاهییابند. شایعترینمشکلیکهزوج هایناراضی مطرحمی کنند؛موفقنبودندربرقراریرابطهاست ) غضنفری و همکاران، 1397).

اینمقیاس18 عبارتی  توسطفلچر،سیمپسونوتوماس ( 2000) طراحی شده است .

به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان

                                                          جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیتتاریخ : پنج شنبه 97/7/5 | 2:6 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق