مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان ( SAS-A ) لاجرکا (1998) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیاساضطراباجتماعیبراینوجوانان( SAS-A ) لاجرکا (1998)

اختلالاضطراباجتماعی[1]بهترسآشکاروپیوستهاز موقعیتهایاجتماعییاعملکردیاشارهداردوازاینباورفردناشیمیشودکهاودراینموقعیتهابهطرزخجالتآوریاتحقیرآمیزی عملخواهدکرد)رینگولد،هربرت و فرانکلین، 2003) .  افرادمبتلابهاختلالاضطراباجتماعی،بهطورمعمولازموقعیتهایترسآورپرهیزمیکنندوبهندرتخودرامجبوربهتحملموقعیتاجتماعییاعملکردیمینمایند،امااگربااینموقعیتهاروبهروشوند دچاراضطرابشدیدیخواهندشد (خیر و استوار، 1386).

مقیاساضطراباجتماعیبراینوجوانانتوسطلاجرکا (1998) تهیه  شدهاست و  شامل 18 گویهاستوازسهزیرمقیاس،ترسازارزیابیمنفی،اجتناباجتماعیواندوهدرموقعیت هایجدید،اجتناب اجتماعیواندوهعمومی تشکیلشدهاست.

به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان

                                                          جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت[1]- social anxiety disorderتاریخ : دوشنبه 97/7/9 | 11:30 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق