مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده (PPFS ) آبادی (1988) - Perceived - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیاسآمادگیبدنیادراکشده (PPFS  )  آبادی (1988) -  Perceived Physical Fitness Scale

 

مقیاسآمادگیبدنیادراکشدهآبادی(1988)  شامل12سؤالپنجارزشیودرپنجحوزهاصلیآمادگیجسمانیشامل استقامتقلبیتنفسی،قدرت،استقامتعضلانی،انعطافپذیریوترکیببدنیاستکهدرفرمتجدیدنظرشدهآنبهچهاربخش شرایطجسمانی،انعطافپذیری،شرایطعضلانیوترکیببدنیتبدیلشد.

مفاهیموخردهمقیاس ها:

1-  شرایطجسمانی: بهعنوانمثال،درآمادگیبدنیخوبیبهسربردن. -

2-  انعطافپذیری: دامنهحرکتیممکن،پیرامونیکمفصلمعینیاگروهیازمفاصل. -

3-  شرایطعضلانی: بهعنوانمثال،داشتنقدرتعضلانیبهترنسبتبهافرادهمسنخود. -

4-  ترکیببدنی: توزیعدرصدچربی،عضلهواستخواندربدن.

به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان

                                                          جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیتتاریخ : چهارشنبه 97/7/11 | 9:54 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق