سنجش مهارت های کنترل خشم (PACT) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سنجش مهارت های کنترل خشم(PACT)

هیجانهاپدیدههایذهنیزیستیهدفمندواجتماعیهستند، پدیدههاییفطریکهدرافرادمختلفدرشرایطیکسانیبروز میکنندوتأثیرپذیریزیادیازشرایطفرهنگیویادگیری ندارندوپاسخهایفیزیولوژیکمشخصیرافرامیخوانند. یکیازهیجانهاییکهدرزندگیهمهافرادنقشمهمومؤثری دارد،هیجانخشماست ( صلحی و  محمدعلی، 1394).

خـشم یـک هیـجـان نـاخوشـایند اما طبیعی و ضروری برای انـسان میباشد. خشم میزان قابل توجهی انرژی ذهنی وجسمی را مصروف خود میکند. خشم تهدیدی جدی برای روابط شخصی و شغلی پدید می آورد. خشم فرصت لذت بـردن از زندگی را از انسان سلب میکند. دلایل برانگیخته شـدن هیجان خشم در افراد و موقعیتهای مختلف متفاوت است

اینپرسشنامهبهبرنامهآموزشیPACT(Positive Adolescence Choices Training) متعلقاست و 8  سؤالدارد.

 

به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان

                                                          جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیتتاریخ : پنج شنبه 97/7/12 | 8:19 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق