پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید(1990) Revised Adult At - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامهسبکدلبستگیبزرگسالکولینزورید(1990)

Revised Adult Attachment ScaleCollins&Read

براساسنظریهبالبی  ( 1973) دلبستگیدرونیافرادبراساسروابطبامراقبان اولیهشانبنانهادهمی شودواینچارچوبشناختی رابرایفرددربرقراریروابطاجتماعیآینده اش مهیامیکند. دلبستگیبخشجداییناپذیررفتارانسانازگهواره تاگوراست.

اینمقیاسشاملخودارزیابیازمهارتهایایجادروابطوخودتوصیفیشیوهشکلدهیروابط دلبستگینسبتبهچهرههایدلبستگینزدیکاستومشتملبر18 عبارتمیباشد.

 

به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان

                                                          جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیتتاریخ : جمعه 97/7/13 | 11:59 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق