آزمون رویدادهای استرس زای زندگی CIEI پیکل و همکاران(1971) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزمونرویدادهایاسترسزایزندگی CIEI پیکل و همکاران(1971)  

تنیدگی روانی و بحران های روزمره از جمله تهدید های بهداشت  جسمانی و روانی است . واقعیت این است که تنیدگی در زندگی روزمره امری اجتناب ناپذیر است . ولی مهم آن است که چگونه انسان با این بحران ها کنار آید؟ مطالعه پاسخ انسان در موقعیت های فشارزا،  زمینه  ساز بوجود آمدن ادبیات مربوط به آن بوده است (قریشی راد،1388).

انسانهابرایآنکهبهروشبهنجاریبهکاروکوششبپردازند،بایستیکمی فشارروانیاحساسکنند. برانگیختگیهیجانیملایم،آدمیرادرجریاناجرایکاری کهبرعهدهداردهشیارنگهمیدارد. هنگامیکهمدتهایدرازیزندگیانسانها باسکوتوآرامشهمراهمیشود،آناناحساسکسالتکردهدرپیچیزهای

هیجانانگیزمیروند؛بهمشاهدهفیلمهایپلیسی،بازیتنیسویامراودهبادیگران رومیکنند. فقدانتحریکعادیبرایمدتیبیشازیکدورهکوتاه،میتواندهم بسیارناراحتکنندهباشدوهماثراتژرفیبررفتاربگذارد. بهنظرمیرسدبرایآن کهدستگاهعصبیدرستکارکندبایستیمیزانمعینیتحریکبهآنواردشود. اما درعینحال،فشارروانیشدیدیاطولانیدارایاثراتآسیبزایفیزیولوژیایی وروانشناختیاست (اتکینسون و هیلگارد، 1983) .

اینپرسشنامهباعنوانپرسشنامه رویدادهایمهمزندگی ( CLEI) ،درسال 1971 توسط پیکیلساختهشد و بهارزیابیمیزان حوادثاسترسزایزندگیافرادمیپردازد . این پرسشنامه توسط مهاجر و همکاران در سال1368 بر روی گروهی از دانشجویان ، در سال1370 بر روی گروهی از کارکنان اجرا و برای جامعه ی ایرانی بازنگری شد و مختصری حذف و اضافه در آن صورت گرفته است و تعداد عبارات آن در نهایت به 69 رسید .

 

به همراه 10 مقاله مرتبط رایگان

                                                              جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیتتاریخ : جمعه 97/8/18 | 4:36 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق