سوالات برنامه درسی ملی دوره ابتدایی بخش 1 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سوالات برنامه درسی ملی دوره ابتدایی

1دو گام اساسی در تحول کدامند ؟

الف – نقشه ی تحول و تطبیق           ب – نقشه ی تحول ، هماهنگی عوامل     
ج- نقشه ی تحول فلسفه ی تربیت                                    د – الف و ج
2-منظور از اهداف غایی در تربیت کدامند ؟
    الف – قرب الهی               ب-  حیات طیبه             ج – خداشناسی            د- الف و ب

3- تفکر و تعقل ، ایمان ، علم ، عمل و اخلاق پنج عنصر ....... هستند. 
   الف – اهداف غایی             ب – اهداف کلی        ج – اهداف اهداف تفصیلی        د اهداف جزئی

4-کدام گزینه از اصول حاکم بر برنامه ی درسی و تربیت است ؟ 
الف – اصل توجه به تفاوت ها                       ب – اصل خود یادگیری مادام العمر                                
ج – اصل مشارکت و تعامل                           د – همه ی موارد

5-در مرکز نمودار دایره ای اهداف کدام یک از عناصر پنجگانه قرار می گیرد ؟  
الف – تفکر و تعقل           ب – ایمان و باور            ج – اخلاق            د – علم          

6-سندی است که نقشه ی کلان برنامه ی درسی و چارچوب نظام برنامهریزی درسی کشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین و تبیین می نماید.
الف – تحول بنیادین        ب – برنامه ی درسی ملی            ج – نظام آموزش و پرورش        د – الف و ج

7-کدام گزینه «روح حاکم» بر همه ی عناصر برنامه و «جهتگیری کلی» آن برنامه را نشان میدهد ؟
الف - اصول برنامه ی درسی ملی                                              ب- محتوای برنامه ی درسی ملی 
ج – رویکرد برنامه ی درسی ملی                                                    د- مبنای برنامه ی درسی ملی     

8- کدام گزینه از اهداف تولید برنامه درسی ملی نمی باشد ؟
الف - تعیین اصول، سیاست
ها و فرایند طراحی و تدوین برنامه درسی
ب- تعیین منطق، جهت
گیریها و ابعاد تعداد محدودی از حوزههای یادگیری 
ج - تعیین اصول، سیاست
ها و فرایند اجرای برنامه درسی
د- تعیین اصول و سیاست
های ناظر بر مواد و منابع آموزشی

9-تحولی عمیق وریشه ای همه جانبه ،نظام مند ،آینده پژوهانه مبتنی بر آموزه های وحیانی ومعارف اسلامی کدام است ؟
 
الف – نظام آموزش و پرورش      ب – برنامه ی درسی ملی       ج – تحول بنیادین      د – سند ملی

10- فرایند تعلیم و تربیت شامل کدام موارد است ؟ 
الف – اعتقادی و عبادی          ب- نظری و عملی      ج- اجتماعی و عملی        د – سیاسی و نظری

11- کدام یک از موارد ریر انسان را به گناه فرا می خواند ؟ 
الف – نفس لوامه             ب- نفس مطمئنه               ج – نفس اماره            ج – همه ی موارد

12- کدام گزینه ازمنابع اسناد قانونی بالادستی نمی باشد ؟
الف - سند چشم انداز بیست ساله کشور
ب -  سیاست های کلی تحول نظام آموزشی مصوب مجمع تشخیص مصلحت
ج - نقشه جامع علمی کشور
د - اسناد و یافته های علمی و پژوهشی موجود

13- فعالیت هایی که ترجیحاَ خارج از کلاس و مدرسه انجام می گیرد فعالیت های ................. می نامند . 
الف – رسمی و غیر رسمی    ب – رسمی کلاسی        ج – رسمی غیر کلاسی        د – همه ی موارد

14- از رویکردهای تغییر و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کدام گزینه درست است ؟
الف – پویا                ب- بالنده                 ج – تعالی بخش          د – همه ی موارد

15- کدام یک به معنای قدرت تجزیه و تحلیل است ؟ 
الف – تعلیم                      ب – حکمت                      ج – تعقل                   د – علم

16- زمان تربیت دو نوع است ......... و ........
الف – رسمی ، غیر رسمی       ب – کلاسی ،غیر کلاسی      ج – کلاسی ، رسمی    د – غیررسمی ،غیر کلاسی

17- بجز علوم و ریاضی چند حوزه ی دیگر یادگیری داریم ؟ 
الف – 8                                  ب – 9                        ج – 10                    د – 11

18- مهارت های عملی برای اداره ی زندگی کدام است ؟ 
الف – عمل                    ب – کار و فناوری                        ج – علم                        د – همه ی موارد

19- کدام گزینه از عوامل و ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش می باشد ؟
الف - ضعف در پاسخگویی به نیازهای انقلاب اسلامی
 در سطح ملی و جهانی
ب - کهنگی و عدم به روزآوری ساختارها ،روندها و فرایندها
ج - پایین بودن نرخ بهره وری و اثر بخشی
د – همه ی موارد

20- کدام یک از گزینه های زیراز الزامات اجرایی تحول بنیادین در آموزش و پرورش نمی باشد ؟ 
الف - تدوین برنامه های میان مدت و دراز مدت (پنج ساله- یکساله)
ب – عدم گسترش فرهنگ تحول خواهی
ج - تربیت نیروهای کارآمد و باورمند به تحول
د - تأمین، امکانات ومنابع موردنیاز

21- در اصول حاکم بر انتخاب راهبردها ی یاددهی –یادگیری به چه مواردی باید توجه شود ؟ 
الف – جامعه ، خود یادگیرنده ،خانواده             ب – فقط جامعه                  ج – خانواده             د – ب و ج

22- راهبردهای آموزشی کدامند ؟ 
الف – آموزش مستقسم و غیر مستقیم                     ب – آموزش رسمی و غیر رسمی 
ج – تعاملی و تجربی                                      د – الف و ج

23- کدام گزینه نادرست است ؟ 
الف – معلم در وضع مطلوب مربی،اسوه و تسهیل کننده یادگیری است .  
ب – فراگیر در وضع مطلوب فعال،تربیت جو و مشارکت پذیر است .
ج- مدرسه در وضع موجود محل کسب تجربه های تربیتی محله وکانون تربیتی محله
 است . 
د – خانواده در وضع موجود تامین بخشی از منابع مالی
 را بر عهده دارد .

24- در فلسفه ی تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران ، کدام گزینه از مبانی هستی شناسی می باشد ؟ 
الف - خداوند مبدا، مالک ،مدبر و رب همه ی جهان
ب - 
دگرگونی و حرکت مداوم جهان طبیعت
ج – 
الف و ب
 د -  عدالت اساسی ترین ارزش اجتماعی

25- اهداف کلان آموزش و پرورش کدام است ؟ 
الف – تربیت انسانی موحد                                 ب – ارتقای نظام تعلیم و تربیت 
ج – افزایش مشارکت همگانی                              د – همه ی موارد

26- ..........  برآیند مجموعه ای از بینش ها، باورها،گرایش ها، اعمال و صفات آدمی است.
الف– اخلاق                              ب – تربیت                   ج – هویت                د – همه ی موارد

27- برنامه درسی ملی پاسخ کدام پرسش فلسفه ی تعلیم و تربیت را می دهد ؟ 
الف – چیستی تعلیم و تربیت            ب – چگونگی تعلیم و تربیت       ج – چرایی تعلیم و تربیت        د – همه ی موارد

28- مهم ترین بخش برنامه ی درسی کدام است ؟ 
الف – محتوا                     ب – اجرا                           ج – اهداف                    د – ارزشیابی

29- مدیر لازم است چه مهارت هایی داشته باشد تا بتواند سبک های یادگیری را به کار گیرد ؟
الف – استفاده از روش های مختلف رهبری               ب- تشخیص نیازهای افراد تحت مدیریتی 
ج – توافق با افراد زیر دست                                د – همه ی موارد

30- کدام گزینه نادرست است ؟ 
الف – نظام آفرینش به طبیعت خلاصه نمی شود . 
ب – جهان طبیعت و همه ی واقعیت های آن محدود ، پایان پذیر و فنا شدنی نیستند .
ج – نظام آفرینش فعل و آیت خداوند است .
د – نظام آفرینش دارای مراتب شهود و غیب است .

31- "کشف جهان به عنوان فعل خداوند ، خود آگاهی ، فرهنگ و هویت " صلاحیت ها و یادگیری های مشترک کدام عنصر از عناصر پنچگانه 
می باشند ؟ 
الف – علم                           ب – ایمان و باور                    ج – تفکر و تعقل                     د – اخلاق

32- این که "علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد" جزء کدام یک از مبانی فلسفی – علمی است ؟ 
الف – مبانی معرفت شناختی      ب – مبانی دین شناختی          ج – مبانی هستی شناختی         د - مبانی ارزش شناختی

33- این که "برنامه ی درسی ملی به دنبال ایجاد رابطه ی تعاملی با جامعه و استعلای فردی و اجتماعی است " جزء کدام مبانی از مبانی فلسفی – علمی است ؟
  الف – مبانی معرفت شناختی    ب – مبانی جامعه شناختی   ج – مبانی روان شناختی     د – مبانی دین شناختی

34- در مورد آسیب شناسی ساختار موجود (1+3+3+5) کدام مورد از معایب این ساختار است  ؟ 
الف - ناکارآمدی دوره پیش دانشگاهی و ازبین رفتن فلسفه ی وجودی آن
ب- ضعف کارایی دوره راهنمایی تحصیلی در تحقق اهداف دوره 
ج -عدم تناسب با مراحل رشد و یادگیری و ویژگی ها و شرایط سنی و روانی دانش آموزان
د – همه ی موارد

35- کدام یک از گزینه های زیر از پیش فرض های راهبردی یاددهی – یادگیری تلقی نسبت به معلم و مربی نیست ؟ 
الف -  الگو و اسوه اخلاقی ، معنوی و علمی متربی است . 
ب – برنامه ریز درسی و تربیتی است . 
ج – رهبر آموزشی و تربیتی است .
د –یک پژوهشگر آموزشی و پرورشی است .

36- کدام گزینه از اصول تولید مواد و رسانه های یادگیری می باشد ؟ 
الف – بومی گرایی            ب – خلاقیت و نو آوری            ج – چند منظوره بودن            د – همه ی موارد

 

1دو گام اساسی در تحول کدامند ؟

الف – نقشه ی تحول و تطبیق           ب – نقشه ی تحول ، هماهنگی عوامل     
ج- نقشه ی تحول فلسفه ی تربیت                                    د – الف و ج
2-منظور از اهداف غایی در تربیت کدامند ؟
    الف – قرب الهی               ب-  حیات طیبه             ج – خداشناسی            د- الف و ب

3- تفکر و تعقل ، ایمان ، علم ، عمل و اخلاق پنج عنصر ....... هستند. 
   الف – اهداف غایی             ب – اهداف کلی        ج – اهداف اهداف تفصیلی        د اهداف جزئی

4-کدام گزینه از اصول حاکم بر برنامه ی درسی و تربیت است ؟ 
الف – اصل توجه به تفاوت ها                       ب – اصل خود یادگیری مادام العمر                                
ج – اصل مشارکت و تعامل                           د – همه ی موارد

5-در مرکز نمودار دایره ای اهداف کدام یک از عناصر پنجگانه قرار می گیرد ؟  
الف – تفکر و تعقل           ب – ایمان و باور            ج – اخلاق            د – علم          

6-سندی است که نقشه ی کلان برنامه ی درسی و چارچوب نظام برنامهریزی درسی کشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین و تبیین می نماید.
الف – تحول بنیادین        ب – برنامه ی درسی ملی            ج – نظام آموزش و پرورش        د – الف و ج

7-کدام گزینه «روح حاکم» بر همه ی عناصر برنامه و «جهتگیری کلی» آن برنامه را نشان میدهد ؟
الف - اصول برنامه ی درسی ملی                                              ب- محتوای برنامه ی درسی ملی 
ج – رویکرد برنامه ی درسی ملی                                                    د- مبنای برنامه ی درسی ملی     

8- کدام گزینه از اهداف تولید برنامه درسی ملی نمی باشد ؟
الف - تعیین اصول، سیاست
ها و فرایند طراحی و تدوین برنامه درسی
ب- تعیین منطق، جهت
گیریها و ابعاد تعداد محدودی از حوزههای یادگیری 
ج - تعیین اصول، سیاست
ها و فرایند اجرای برنامه درسی
د- تعیین اصول و سیاست
های ناظر بر مواد و منابع آموزشی

9-تحولی عمیق وریشه ای همه جانبه ،نظام مند ،آینده پژوهانه مبتنی بر آموزه های وحیانی ومعارف اسلامی کدام است ؟
 
الف – نظام آموزش و پرورش      ب – برنامه ی درسی ملی       ج – تحول بنیادین      د – سند ملی

10- فرایند تعلیم و تربیت شامل کدام موارد است ؟ 
الف – اعتقادی و عبادی          ب- نظری و عملی      ج- اجتماعی و عملی        د – سیاسی و نظری

11- کدام یک از موارد ریر انسان را به گناه فرا می خواند ؟ 
الف – نفس لوامه             ب- نفس مطمئنه               ج – نفس اماره            ج – همه ی موارد

12- کدام گزینه ازمنابع اسناد قانونی بالادستی نمی باشد ؟
الف - سند چشم انداز بیست ساله کشور
ب -  سیاست های کلی تحول نظام آموزشی مصوب مجمع تشخیص مصلحت
ج - نقشه جامع علمی کشور
د - اسناد و یافته های علمی و پژوهشی موجود

13- فعالیت هایی که ترجیحاَ خارج از کلاس و مدرسه انجام می گیرد فعالیت های ................. می نامند . 
الف – رسمی و غیر رسمی    ب – رسمی کلاسی        ج – رسمی غیر کلاسی        د – همه ی موارد

14- از رویکردهای تغییر و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کدام گزینه درست است ؟
الف – پویا                ب- بالنده                 ج – تعالی بخش          د – همه ی موارد

15- کدام یک به معنای قدرت تجزیه و تحلیل است ؟ 
الف – تعلیم                      ب – حکمت                      ج – تعقل                   د – علم

16- زمان تربیت دو نوع است ......... و ........
الف – رسمی ، غیر رسمی       ب – کلاسی ،غیر کلاسی      ج – کلاسی ، رسمی    د – غیررسمی ،غیر کلاسی

17- بجز علوم و ریاضی چند حوزه ی دیگر یادگیری داریم ؟ 
الف – 8                                  ب – 9                        ج – 10                    د – 11

18- مهارت های عملی برای اداره ی زندگی کدام است ؟ 
الف – عمل                    ب – کار و فناوری                        ج – علم                        د – همه ی موارد

19- کدام گزینه از عوامل و ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش می باشد ؟
الف - ضعف در پاسخگویی به نیازهای انقلاب اسلامی
 در سطح ملی و جهانی
ب - کهنگی و عدم به روزآوری ساختارها ،روندها و فرایندها
ج - پایین بودن نرخ بهره وری و اثر بخشی
د – همه ی موارد

20- کدام یک از گزینه های زیراز الزامات اجرایی تحول بنیادین در آموزش و پرورش نمی باشد ؟ 
الف - تدوین برنامه های میان مدت و دراز مدت (پنج ساله- یکساله)
ب – عدم گسترش فرهنگ تحول خواهی
ج - تربیت نیروهای کارآمد و باورمند به تحول
د - تأمین، امکانات ومنابع موردنیاز

 

 تاریخ : دوشنبه 98/3/27 | 9:20 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق