سوالات برنامه درسی ملی دوره ابتدایی بخش 2 - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

21- در اصول حاکم بر انتخاب راهبردها ی یاددهی –یادگیری به چه مواردی باید توجه شود ؟ 
الف – جامعه ، خود یادگیرنده ،خانواده             ب – فقط جامعه                  ج – خانواده             د – ب و ج

22- راهبردهای آموزشی کدامند ؟ 
الف – آموزش مستقسم و غیر مستقیم                     ب – آموزش رسمی و غیر رسمی 
ج – تعاملی و تجربی                                      د – الف و ج

23- کدام گزینه نادرست است ؟ 
الف – معلم در وضع مطلوب مربی،اسوه و تسهیل کننده یادگیری است .  
ب – فراگیر در وضع مطلوب فعال،تربیت جو و مشارکت پذیر است .
ج- مدرسه در وضع موجود محل کسب تجربه های تربیتی محله وکانون تربیتی محله است . 
د – خانواده در وضع موجود تامین بخشی از منابع مالی را بر عهده دارد .

24- در فلسفه ی تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران ، کدام گزینه از مبانی هستی شناسی می باشد ؟ 
الف - خداوند مبدا، مالک ،مدبر و رب همه ی جهان
ب - دگرگونی و حرکت مداوم جهان طبیعت
ج – الف و ب
 د -  عدالت اساسی ترین ارزش اجتماعی

25- اهداف کلان آموزش و پرورش کدام است ؟ 
الف – تربیت انسانی موحد                                 ب – ارتقای نظام تعلیم و تربیت 
ج – افزایش مشارکت همگانی                              د – همه ی موارد

26- ..........  برآیند مجموعه ای از بینش ها، باورها،گرایش ها، اعمال و صفات آدمی است.
الف– اخلاق                              ب – تربیت                   ج – هویت                د – همه ی موارد

27- برنامه درسی ملی پاسخ کدام پرسش فلسفه ی تعلیم و تربیت را می دهد ؟ 
الف – چیستی تعلیم و تربیت            ب – چگونگی تعلیم و تربیت       ج – چرایی تعلیم و تربیت        د – همه ی موارد

28- مهم ترین بخش برنامه ی درسی کدام است ؟ 
الف – محتوا                     ب – اجرا                           ج – اهداف                    د – ارزشیابی

29- مدیر لازم است چه مهارت هایی داشته باشد تا بتواند سبک های یادگیری را به کار گیرد ؟
الف – استفاده از روش های مختلف رهبری               ب- تشخیص نیازهای افراد تحت مدیریتی 
ج – توافق با افراد زیر دست                                د – همه ی موارد

30- کدام گزینه نادرست است ؟ 
الف – نظام آفرینش به طبیعت خلاصه نمی شود . 
ب – جهان طبیعت و همه ی واقعیت های آن محدود ، پایان پذیر و فنا شدنی نیستند .
ج – نظام آفرینش فعل و آیت خداوند است .
د – نظام آفرینش دارای مراتب شهود و غیب است .

31- "کشف جهان به عنوان فعل خداوند ، خود آگاهی ، فرهنگ و هویت " صلاحیت ها و یادگیری های مشترک کدام عنصر از عناصر پنچگانه 
می باشند ؟ 
الف – علم                           ب – ایمان و باور                    ج – تفکر و تعقل                     د – اخلاق

www.rava20.ir

سوالات برنامه درسی ملی دوره ابتدایی بخش 2

32- این که "علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد" جزء کدام یک از مبانی فلسفی – علمی است ؟ 
الف – مبانی معرفت شناختی      ب – مبانی دین شناختی          ج – مبانی هستی شناختی         د - مبانی ارزش شناختی

33- این که "برنامه ی درسی ملی به دنبال ایجاد رابطه ی تعاملی با جامعه و استعلای فردی و اجتماعی است " جزء کدام مبانی از مبانی فلسفی – علمی است ؟
  الف – مبانی معرفت شناختی    ب – مبانی جامعه شناختی   ج – مبانی روان شناختی     د – مبانی دین شناختی

34- در مورد آسیب شناسی ساختار موجود (1+3+3+5) کدام مورد از معایب این ساختار است  ؟ 
الف - ناکارآمدی دوره پیش دانشگاهی و ازبین رفتن فلسفه ی وجودی آن
ب- ضعف کارایی دوره راهنمایی تحصیلی در تحقق اهداف دوره 
ج -عدم تناسب با مراحل رشد و یادگیری و ویژگی ها و شرایط سنی و روانی دانش آموزان
د – همه ی موارد

35- کدام یک از گزینه های زیر از پیش فرض های راهبردی یاددهی – یادگیری تلقی نسبت به معلم و مربی نیست ؟ 
الف -  الگو و اسوه اخلاقی ، معنوی و علمی متربی است . 
ب – برنامه ریز درسی و تربیتی است . 
ج – رهبر آموزشی و تربیتی است .
د –یک پژوهشگر آموزشی و پرورشی است .

36- کدام گزینه از اصول تولید مواد و رسانه های یادگیری می باشد ؟ 
الف – بومی گرایی            ب – خلاقیت و نو آوری            ج – چند منظوره بودن            د – همه ی موارد

 تاریخ : دوشنبه 98/3/27 | 9:21 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق