مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری یا پورنوگرافی )اعتیاد به پو - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیاساستفادهمشکلسازازهرزه نگاری یا پورنوگرافی )اعتیادبهپورنوگرافی( (PPUPS) کر و همکاران (2014)

Problematic Pornography Use Scale

غریزهجنسییکیازمهمترینغرایزانسانیاستوشکینیستکهیکیازمهمترین دلایلازدواجارضایغرایزجنسیبرمبنایوابستگیهایعاطفیودریکقالبتعریف شدهوقانونمنداست.  

یکی از پیامدهای گسترش اینترنت و ابزارهایی مانند تلفن های هوشمند، افزایش دسترسی به رسانه های صریح جنسی[1] می باشد(Wood,2011).  مطالعات پژوهشی نشان دادند که حدود 42  درصد از استفاده کنندگان اینترنت، پورنوگرافی [2] (هرزه نگاری) را مشاهده می کنند (.(Young,2008   متأسفانهبرخیاززوجهایجوانبهدلیلناآگاهینسبتبهچگونگی اینروابط،مشکلاتاحتمالیدررابطهزناشوییویاباانگیزهایجادتنوعدرروابطخود بهسراغفیلم هایمستهجنوبهاصطلاحپورنوگرافیک میروندبدوناینکهتوجهداشته باشندتماشایاینفیلم هاآسیبهایجدیمتوجهآنهاخواهدساختتاجاییکهروابط طبیعیزناشویینقشخودرادرزندگیمشترکآنهاازدستمی دهدونسبتبهیکدیگر نوعیحالتدلزدگیپیدامی کنندضمناینکهتماشایاینگونهفیلمهاغریزهجنسی رابهشکلغیرطبیعیتحتتاثیرقرارمیدهدکهاینامرمی تواندسببهنجارگریزی های اخلاقیوبیماریهایروحیباشد.

برخیازجامعه شناسانآلمانیادعامیک نندکه عادتبیمارگونه یدیدنعکسیا فیلم هایپورنو بررفتارهاوبرخوردهایجنسیمعتادانپورنو تأثیرمنفیدارد.  تاجایی کهاینبیماران،ازانجامروابطزناشوییعادیوعشق ورزیلذتینمی برند. کاربرانیکه داوطلبانهبرایترکاعتیادخودبهروانکاومراجعهکرده اند،اعترافمی کنندکهدیدن پورنو،بهبخشجدایی ناپذیرارضایجنسیآنانتبدیلشدهاست وآناننمی توانندبر وسوسهونیاز دیدناینتصاویرغلبهکنند. پژوهشگرانآلمانیهمچنینمعتقدندکهاعتیادبهدیدنتصاویرپورنو،سببانزواو دوریفردازاجتماعوکاهشروابطاجتماعیاومی شود (خسروی، 1398).

ابزارهایی گوناگون به منظور بررسی اعتیاد به پورنوگرافی طراحی شدند که یکی از مناسب ترین ابزارها، مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری است. کر و همکاران ( 2014 ) در ابتدا مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری را در 43آیتم بر اساس مقیاس اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1998 )، پرسشنامه اختلال فزو ن خواهی جنسی  ((Reid, Garos, Fong,2012 و مقیاس استفاده از هرزه نگاری سایبری ( Grubbs, Sessoms,Wheeler, Volk, 2010  )طراحی کردند، اما 22 آیتم به دلیل اینکه در چند عامل بارگذاریمی شدند، حذف شدند و 21 آیتم باقی مانده چهار عامل را تشکیل دادند. در ادامه، سه آیتم که بیش ترین بار عاملی را برای هر عامل داشتند حفظ شدند و به این ترتیب، مقیاس به 12 آیتم کاهش پیدا کرد و در نهایت، مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری اعتبار و روایی خوبی را نشان داد.

به همراه1 مقاله مرتبط رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 [1] - Sexually Explicit media

[2] - Pornographyتاریخ : سه شنبه 98/5/29 | 12:51 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق