پرسش نامه انعطاف پذیری روا نشناختی (اجتناب تجربی ) بوند و همکار - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامهانعطافپذیریروانشناختی (اجتناب تجربی ) بوند و همکاران (2011)

Experiential Avoidance

درسالهایاخیرتوجهزیادیبهاجتنابتجربی بهعنوانعاملآسیبشناختیانواع گوناگوناختلالهایروانیشدهاست(بیقلن،هیرزوپیسترولو، 2008. ). اجتنابتجربیبه تلاشهایفردبرایاجتنابازتجاربآشفته سازدرونیگفتهمیشود(هیزو همکاران 2004 ). اینتجاربدرونی،افکار،عواطف،خاطرات،احساساتبدنیودیگر رخدادهایدرونیرادربرمیگیرد(استیون،هیز،استروسحالوویلسون، 2012).  اجتناب تجربیزمانیرخمیدهدکهافرادتمایلیندارندچنینرخدادهایدرونیراتجربهکنند. درنتیجه،تلاشمیکنندهرطورشدهازاینتجاربفرارکردهیاآنهارابهگونه ای کنترلکنند. اجتنابتجربیدرمقابلپذیرشقرارمی گیردکهبهمعنایتمایلفردبه پذیرشافکار،هیجانهاوتظاهراترفتاریبدونتلاشبرایپرهیزازآنهاست. عملکرد اجتنابتجربی،کنترلیاکمینهکردنتأثیرتجاربآزارندهاستومیتواندآرامشفوریو کوتاهمدتایجادکندکهبهشکلمنفیرفتارراتقویتمی کند. هرچند،چنینبرخوردیبا تجاربدرونی،بهدلیلاین