مقیاس رشد اجتماعی الیس وایتزمن - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیاس رشد اجتماعی الیس وایتزمن

EllisWitsman Social Development scale

بیشکیکیازجنبههایارزشمند رشدانسان،فرآینداجتماعیشدناوست. ذاتیبودن زندگیجمعیدرانسان،ضرورتتماسبادیگرانرابه عنوانامریگریزناپذیرجلوهگرمیسازد. رشداجتماعی، دارندهارتباطسالمومنطبقباموقعیتدرافراداست. کودکانیکهمهارتاجتماعیکافیکسبکردهانددر ایجادارتباطباهمسالانویادگیریدرمحیطآموزشی موفقترازکودکانیهستندکهفاقداینمهارتمیباشند.

برایتعیینرشداجتماعینوجوانانازاین پرسشنامهاستفادهشد. آلیسوایتزمندرسال 1990 اینآزمونراطراحیکردکهبرایتعیینرشداجتماعی نوجوانان 13 تا 18 سالهازآناستفادهمیشود. پرسشنام? رشداجتماعیآلیسوایتزمندارایششزیرمقیاساست کهعبارتانداز: همکاری،خوشخلقیوسازگاری،احترام به دیگران/مسئولیتپذیری،امیدواری،خوشبینی،صبرو بردباریاست.  این پرسشنامه 27 سوال دارد.

همراه با 4مقاله رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام موفقیت

 

 

 تاریخ : جمعه 98/10/27 | 9:19 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق