پرسشنامه حافظه آینده نگر و گذشته نگر PRMQ - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه حافظه آیندهنگر و گذشتهنگر PRMQ

اغلب مطالعات حافظه انسانی معطوف به گذشته است؛ یعنی تمرکز بر توانایی افراد در یادآوری رویدادهایی که قبلاً آموختهاند یاتجربه کردهاند. در صورتیکه در زندگی روزمره بیشتر با حافظهای سروکار داریم که مبتنی بر حافظه آیندهنگر[1] است که در آنیادآوری به منظور انجام اعمال با قصد است. بین حافظه آیندهنگری رویدادمدار و زمانمدار تمایز اساسی وجود دارد. حافظهآیندهنگری زمانمداریادآوری انجام عمل خاصی در زمان خاص است در حالیکه حافظه رخدادمدار به خاطر آوردن انجام یک عملتحت شرایط مناسب است )مثلاً وقتی کسی را دیدم، پیامی را بدهم ).  

برای اندازه گیری حافظه آینده نگر نیز می توان به افراد تکالیف مشخصی داد مثلاً از فرد خواسته شود بعد از اتمام آزمایش برق اتاقرا خاموش کند و سپس اتاق را ترک کند. یا تکالیفی این چنینی. آزمونگر می تواند به فرد در قبال یادآوری تکالیف خواسته شده امتیاز یک بدهد و در صورت فراموشی نمره صفر (یادآوری آزاد) . آزمونگر میتواند یادآوری با نشانه هم بیازماید یعنی در صورتی که فرد فراموش کرد که مثلاً کلید برق اتاق را خاموش کند آزمونگر با دادن نشانه سعی میکند تکلیف را یه یاد فرد بیاورد اگر فرد تکلیف را به یاد آورد یک امتیاز در غیر این صورت امتیاز صفر می گیرد (کرمی نوری، 1386 به نقل از زارع و تاراج، 1388).

این پرسشنامه خودگزارشدهی دارای 16ماده میباشد که به اندازهگیری مشکلات حافظه آیندهنگر و گذشتهنگر در زندگی روزمرهمیپردازد.

همراه با  3 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 [1] - Prospective Memoryتاریخ : جمعه 98/12/23 | 12:39 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق