مقیاس درد مزمن ون کورف و همکاران VanKroff Graded Chronic Pain Sc - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیاس درد مزمن ون کورف و همکاران

VanKroff Graded Chronic Pain Scale

درد از کلمهPU که معادل سانسکریت کلمهی قربانیکردن است وPoen که کلم هی لاتین به معنای تنبیهمیباشد مشتق شده است.  درد پدید های است کهتوسط هر فرد در طول زندگی تجربه میشود. درد مزمندردی است که بیشتر از زمان لازم برای بهبود یا آسیبایجاد شده باقی بماند. بنابر معیارهای انجمن بینالمللی

درد، این زمان برای اهداف پژوهشی، حداقل 3 ماه و برایاهداف بالینی، حداقل 6 ماه تعیین شده استدرد یک پدیدهی پیچید های است که عواملزیستی، روان شناختی و اجتماعی روی آن اثر دارد ( شیرازی تهرانی، 1396).

هدف از این مقیاس سنجش میزان درد مزمن می باشد و دارای 7 پرسش است. این پرسشنامه در سال 1992 توسط ون کورف [1] و همکاران برای اندازه گیری شدت درد مزمن ساخته شد )به نقل از اسمیت و همکاران، 1997 ) در این پرسشنامه سه محور ارزیابی می گردد . شدت درد، ثبات یا مدت درد و میزان ناتوانی حاصل از درد.پاسخ دهنده هر یک از هفت عبارت پرسشی مقیاسرا روی یک مقیاس یازده نقطه ای  10 -0 درجه بندی می کند . نمره ی فرد در مقیاسدر سه زیر مقیاس شدت درد، نمره ناتوانی و درجات یا سطوح ناتوانی محاسبه می شود.

همراه با 2  مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 [1] - Vankorffتاریخ : پنج شنبه 99/1/28 | 7:20 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق