مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) علیپور و همکاران (1398) Coron - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS  ) علیپور و همکاران (1398)

 Corona Disease Anxiety Scale

 

مقدمه کرونا و?روس[1] (کوو?د 19) خانواده بزرگ از و?روس ها هستند که ممکن است باعث عفونت های تنفس? از سرماخوردگ? گرفته تا ب?ماری های شد?دتر مانند مرس[2] و سارس[3] شوند. اخ?راً ا?ن و?روس به نام 19-COVID نام گذاری شده است؛ که ش?وع و?روس جد?د از دسامبر سال 2019 در ?وهان چ?ن آغاز شد (سازمان بهداشت جهان?، 2020) سندرم تنفس? خاورم?انه ?ا مرس ن?ز ?ک ب?ماری تنفس? و?روس? است که اول?ن بار در سال 2012 در عربستان سعودی گزارش شد و از آن زمان تاکنون در چند?ن کشور د?گر ش?وع ?افته است. سندرم شد?د تنفس? حاد به نام سارس ?ک ب?ماری تنفس? و?روس? است که توسط ?ک کرونا و?روس به نام کرونا و?روس مرتبط با (SARS (SARS-COV ا?جاد م? شود. سارس برای اول?ن بار در فور?ه 2003 در آس?ا گزارش شد. سارس در سال 2003 در ب?ش از دوازده کشور در آمر?کای شمال?، آمر?کای جنوب?، اروپا و آس?ا گسترش ?افت (تانگ[4] و همکاران، 2020).

و?روس ناش? از 19-COVID در برخ? مناطق جغراف?ا?? مبت? به راحت? در جامعه گسترش م? ?ابد. ا?ن گسترش محل? به ا?ن معن? است که افراد در ?ک منطقه به و?روس آلوده شده اند، ازجمله برخ? افراد مطمئن ن?ستند که چگونه ?ا کجا آلوده شده اند (جرن?گان، لو و هلفاند[5]، 2020 )  مناطق با موارد 19-COVID  تأ??د شده، توسط سازمان بهداشت جهان? (WHO) : شامل آفر?قا، قاره آمر?کا، مد?ترانه شرق?، اروپا، آس?ای و اق?انوس آرام غرب? است (سا[6]، 2020). کرونا و?روس در ا?ران ن?ز ش?وع پ?دا کرده و به سرعت س?مت روان و جسم? و البته وضعیت اقتصادی جامعه را به خطر انداخته است.

ع?ئم ب?ماری ا?ن و?روس از خف?ف تا شد?د متغ?ر است. ع?ئم و نشانه های عفونت شامل تب، سرفه و مشکل در تنفس است ( وو و مک کوگان[7]، 2020 ). اضطراب ?ک نشانه مشترک در ب?ماران مبت? به اخت?ل تنفس? مزمن است و م? تواند ک?ف?ت زندگ? ب?ماران را به م?زان قابل توجه? کاهش دهد. تقر?باً در غالب موارد سنجش اضطراب شامل موارد جسم? ن?ز م? باشد که م? تواند با ع?ئم ب?ماری مزمن تنفس? و عوارض جانب? داروها همپوشان? داشته باشد (دونگ و همکاران، 2017).  اضطراب بال?ن? تا دو سوم ب?ماران مزمن تنفس? را درگ?ر م? کند و منجر به کاهش ک?ف?ت زندگ? و عملکرد جسم? م? شود. ژس وجود ابزاری استاندارد برای سنجش اضطراب ناشی از این بیماری ضروری است.

ابزارهای اندازه گ?ری اضطراب برای ب?ماری های مهم تهد?دکننده س?مت? مانند سارس و مرس توسعه ?افته است. اما در در زم?نه سنجش اضطراب کرونا ابزار اندازه گ?ری مشخص? وجود نداشت و این اولین مقیاس ایرانی در این مورد است که توسط علیپور و همکاران (1398) طراحی و اعتبار سنجی شده است.  ا?ن ابزار جهت سنجش اضطراب ناش? از ش?وع و?روس کرونا در کشور ا?ران ته?ه و اعتبار ?اب? شده است. نسخه نها?? ا?ن ابزار دارای 18 گو?ه و 2 مؤلفه (عامل جسمانی و روانی )است.

همراه با 4 مقاله پایه ای رایگان

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 [1]-  Coronaviruses

[2] - MERS

[3]- SARS

[4]- Tong

[5]- Jernigan, Low, & Helfand

[6]- SA

[7]-  Wu, McGooganتاریخ : چهارشنبه 99/4/11 | 12:29 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق