مقیاس عـدم تحمـل ب?تکلیفـی فریستون و همکاران ( 1994) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

مقیاس عـدم تحمـل ب?تکلیفـی فریستون و همکاران ( 1994)  


عــدم تحمــل ب?تکلیفی ، یک ویژگی شخصیتی است که از مجموعـه ای عقاید منفی دربارة عدم قطعیت تشکیل شـده اسـت بـرای مثال، افرادی که عدم تحمل ب?تکلیفی دارند معتقدنـد کـه ب?تکلیفی، پریشان کننده است، وجود شک و تردید در مورد آینده غیرقابل تحمل است، وقایع غیرمنتظره منفی هستند و باید از آنها اجتناب کرد، شک و تردید موجـب نـاتوانی فـرد برای عمل کردن می شـود   عـدم تحمـل ب?تکلیفـی،نوعی سوگیری شناختی اسـت کـه بـر چگـونگی دریافـت،تفسیر و واکنش فرد به یک موقعیـت نـامطمئن در سـطوح هیجانی، شناختی و رفتاری تأثیر می گذارد از دیـدگاه جبرگرایانه، ب?تکلیفی به وسیلة فقدان یا ناکارآمدی دانـش ایجاد می گردد و مربوط به عوامل درونی است که فرد قـادر به کنترل آن نیست. ع?وه بر ارتباط این سـازه بـا نگرانـی،آشــفتگی ناشــی از ب?تکلیفــی بــه صــورت معنــاداری بــا برانگیختگی اضطرابی و افسردگی همـراه بـا فقـدان لـذت همبسته است(اسدی مجره و همکارانش،1391).

 ایـن مقیـاس توسـط  فریستون و همکاران در سال 1994طراحی شده است. ایـن آزمون 27 سؤال دارد که مربوط بـه غیرقابـل قبـول بـودن ب?تکلیفی و ابهام است و معمو?ً منجر به ناکامی، اسـترس و ناتوانی برای انجام عمل می شـوند.

همراه 6 مقاله رایگان  

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است 

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 تاریخ : جمعه 99/5/24 | 3:6 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق