پرسشنامه نگرش به آسیب اجتماعی ( ت?مور تاش و آقا??) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

پرسشنامه نگرش به آسیب اجتماعی ( ت?مور تاش و آقا??) 

انسان به عنوان یک موجود اجتماعی  و بـرای پره?ـز از هـرج و مـرج، ارزشهـا هنجارهای اجتماع? و نظم اجتماع? را شکل م?دهد، لذا هرگاه ارزشهای اجتمـاع? و قواعد رفتار مراعات نشود، نظم اجتماع? آس?ب مـ? ب?نـد کـه از آن در جامعـه بـه     عنوان «کجروی» ?ا انحراف اجتماع? تلق? م?شود. انحرافات اجتمـاع? پد?ـده هـا?? هستند که در جوامع همگن و غ?رهمگن، مدرن و سنت?، د?ن? و غ?رد?ن? به نحـوی  از انحاء ظهور م??ابند. پس آس?ب اجتماع? از جمله مشک?ت عمده ای است که امروزه گر?بـانگ?ر بسـ?اری از   جوامع کنون? است. در جامع? مـا ن?ـز بـا توجـه بـه ارزش  هـای د?ن?، اخ?ق?، فرهنگ?، اجتماع?، ساختار جمع?ت? بس?ار جـوان و وجـود مشـک?ت عد?ده اقتصادی، انحرافات بـه عنـوان ?کـ? از   بغـرنج تـر?ن و پ?چ?ـده تـر?ن مسـائل   اجتماع? به شمار م?آ?د که موجـب جر?حـه دار سـاختن وجـدان جمعـ? و چـالش امن?ت اخ?ق? و اجتماع? گرد?ده است( باقری کراچی و مهرابی، 1396). 

پرسشنامه سنجش  نگـرش به آس?بهای اجتماع? توسط آقا?? و ت?مور تاش طراحـ? شـده و دارای 42  عبارت است. ا?ـن پرسشنامه دارای مؤلفهها?? مانند سرقت، پرخاشگری، مواد مخـدر، مسـا?ل جنسـ?، خودکش? و فرار از خانه است.

همراه 4 مقاله رایگان  

 

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 تاریخ : چهارشنبه 99/6/26 | 7:40 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق