پرسشنامه گرایش به خرافات - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

پرسشنامه گرایش به خرافات:

 

در گوشه و کنار جهان در لابه لای فرهنگ عامه، عقاید و باورهایی به چشم می خورنـد کـه از نظـر تفکـر مدرن در رده عقاید خرافی طبقه بندی می شوند. علی رغم بار معنایی منفی کـه بـر ایـن دسـته از عقایـد متصور است، بر پایه منطق امروزین، خرافات آن گونه از عقاید و باورهایی هستند که بـه لحـاظ علمـی و تجربی غیر قابل دفاع بوده و می تواند زمینه های تحرک یا توقف جامعه را حـول موضـوعی خـاص فـراهم آورد. به همین ترتیب به لحاظ کارکردهای آشکار و پنهان مثبت و منفی که این دسته از عقاید در جوامع امروزین دارند، بحث و بررسی پیرامون آن ها اهمیت ویژه ای می یابد.

 

تعـدادی از ایـن باورهـا جنبـه محلـی و قومی دارند و در حیطه یک جغرافیای خـاص شناخته می شود و برخـی دیگـر از ایـن نـوع اعتقادات جنبه بین المللی دارند، بـرای مثـال نحـس بـودن عـدد 13کـه تقریبـاً در اکثـر فرهنگ ها و ملل شایع اسـت و بـه نحـو غیـرقابل باوری در بین مـردم اشـاعه پیـدا کـرده است. آنچه مسلم است اینکه بخش عظیمـی از فرهنگ عامـه بـه ایـن مفـاهیم اختـصاص داشته و با شـیوه هـای بنیـادین اندیـشیدن و احــساس کــردن و بــه طــور کلــی بــا نحــوه پاسخگویی انسان ها به محیط پیوند تنگاتنگی پیدا کرده است. نکته حائز اهمیت در مورد خرافات ایـن است که به واسطه ارتباط اینگونه عقایـد بـا صـور زیـرین (زیرسـاخت) احـساسی اقـوام و احــساسی امنیــت وجــودی، چنــان ارزش و اعتباری کسب نموده اند که تقریباً هیچ گونـه باور متضادی را برنمی تابنـد. همـانطـور کـه دیوید هیوم بیان نموده، تمایل به خرافـات را هرگـز نمـی تـوان از بـین بـرد، چـون نکتـه متنــاقض اینجاســت کــه خرافــات بخــش جدایی ناپذیر آن دسته از سازوکارهای انـسان است که بدون آنها آدمی قادر به ادامه حیـات نیست. بنابراین با توجه به اهمیت و کارکردهای آشکار و پنهانی که ایـن قِـسم از فرهنـگ در رشد، تحرک یا توقف جوامع بـشری دارد، بـر پژوهشگران و محققان است که انواع و اقـسام عقایـد خرافـی رایـج در بـین عامـه مـردم را شناسایی کنند و جنبه هـای مثبـت و منفـی این پدیده را مورد بررسی و تجزیـه و تحلیـل قرار دهند.

 

این پرسشنامه دارای 31 گویه است و هدف کلی آن بررسی میزان مقبولیت خرافات و یا اعتقاد افراد به خرافاتهای رایج (در ایران) می باشد. پایایی و روایی این پرسشنامه در هیچ منبعی ذکر نشده است.

 

همراه 1 مقاله رایگان

 

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

 

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

 

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

 

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

 

نرم افزار کیفی: Maxquda

 

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

 

 

روش های تماس:

 

Mobile : 09102194672

 

Telegram: @abazizi

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد  تحلیل آماری



تاریخ : پنج شنبه 99/12/21 | 8:4 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق