پرســشنامــه وضــعیت زناشــویی گلومبــوگ- راســت ( GRIMS) The G - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

پرســشنامــه وضــعیت زناشــویی گلومبــوگ- راســت ( GRIMS)

The Golombok Rust Inventory of Marital State

این پرسـشنامـه کـه بـه بررســـی روابـــط یـــک زوج مـــی پـــردازد، دارای 28مـــاده چهارگزینه ای (مخالف،کاملاً مخالف، موافـق، کـاملاً موافـق) می باشد. گزینه ها بین صفر تا سه نمره گذاری می شوند. از ایـن رو نمره کل بین صفر تا 84در نوسـان اسـت. نمـره بـالا نـشانه وخیم تربودن وضعیت زناشویی است.

همراه 2 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد  تحلیل آماریتاریخ : جمعه 99/12/22 | 10:45 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق