پرسشنامه تصور از خدا - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

پرسشنامه تصور از خدا

تصور از خدا یک متغیر پیچیده روان شناختی است که نیاز به تعریف روشن تر و عملیاتی تری دارد. به نظر می رسد که تصور از خدا یک پدیده چند بعدی یا چند متغیری است که تحت حیطه وسیع تری به نام دین قرار دارد. در روان شناسی سطوح اعتقاد به خدا، بر نگرش افراد به مفاهیم زندگی و رفتارهای متنوعی از انتخاب دوست و شریک زندگی تا مصرف مواد و رشد اختلالات روان شناختی و انحرافات اجتماعی تأثیرگذار می باشد. لارنس سازه مفهوم خدا را به عنوان راهی برای تشخیص بین فهم های متفاوت از خدا عنوان کدرد و معتقد است که مفهوم خدا مفهومی شناختی از خداست. او معتقد است که رشد هر دوی این مفاهیم به طور همزمان اما از طریدق فرآیندهای روانشناختی و بین فردی متفاوتی رخ می دهد (اسپلیکا و همکاران، 2003). پرسشنامه تصور از خدا شامل 27آیتم و سه خرده آزمون است .حضور خدا در زندگی، مراقبت خداوندد و تصور منفی از خداوند . خرده آزمون های حضور خداوند در زندگی و مراقبت خداوند با هم ترکیب شده و مقیاس تصور مثبدت از خددا را تشدکیل داده انددبنابراین در نهایت پرسشنامه از دو مقیاس اصلی تصور مثبت از خدا و تصور منفی از خدا تشکیل شده است.

همراه 2 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

 

 

 

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد  تحلیل آماریتاریخ : شنبه 99/12/23 | 11:25 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق