پرسشنامه ادراک موفقیت (نسخه بزرگسالان) Perception of Success Qu - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه ادراک موفقیت (نسخه بزرگسالان)

Perception of Success Questionnaire(POSQ)

یکی از شاخصه های اصلی در بسیاری از نظریه های یادگیری انگیزش است . انگیزش را می تـوان به عنوان شدت و جهت تلاش فرد تعریـف کـرد. روانشناسـان ورزشـی گونـه هـای متعـددی از انگیزش را با مفاهیم خاصی مورد توجه قرار می دهند که عبارت اند از: انگیـزة پیـشرفت، انگیـزة رقابت، انگیزة درونی/ انگیزة بیرونی و ... . از این رو انگیزش، یکی از مهـمتـرین مباحـث حیطـه زیرا بسته به تفاوتهای فردی و رشـته هـای مختلـف ورزشـی نـوعروانشناسی ورزشی است. انگیزش افراد در دستیابی به اهداف از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت. رویکردها و مدل های شناخت اجتماعی انگیزه بر اهمیت نظریات ادراکی و مفهومی در موفقیـت ورزشی و رفتارهای موفق تأکید دارند. در نظریـه هـدف گرایـی عـواملی ماننـد: هـدف گرایـی تواناییهای ادراک شده و رفتار موفق از اهمیت خاصی برخوردارند(فولادیان و همکارانش ،1388) .

افراد تکلیف گرا از اجرایشان رضایت بیشتری دارند، از تمرین بیشتر لذت می برند و به تکلیف علاقه بیشتری نشان می دهند. و افراد خودگرا کمتر ارضا می شوند (مگر اینکه توانایی آنها زیاد باشد)، از ورزش لذت کمتری میبرند و علاقه کمتری به آن نشان می دهند.

پرسشنامه ادراک موفقیت توسط رابرتز، تریژر و بالاگیو در سال 1998 برای دامنه سنی 15 سال به بالا طراحی شده است. این پرسشنامه شامل 12 سؤال است که با مقیاس پنج ارزشی لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم سنجیده می شود. هدف این پرسشنامه سنجش هدف گرایی ورزشی معطوف به تکلیف و معطوف به خود می باشد.

همراه 3 مقاله رایگان

 

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد  تحلیل آماری

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : دوشنبه 99/12/25 | 7:35 صبح | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق