پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر(MDBQ) Manchester Driving Behavior - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر(MDBQ)

Manchester Driving Behavior Questionnaire

حوادث رانندگی و پیامدهای آن، به ویـژه در کـشورهای در حـال توسعه، به عنوان یکی از مهـمتـرین علـل مـرگ و میـر و جراحـات محسوب می شوند. در کشور ما نیز حوادث راننـدگی عـلاوه بـر وارد کردن صدمات اقتصادی، باعث تلفـات شـدید انـسانی مـی شـود. برآورد شده است که سالانه دو میلیون نفر در سراسر جهـان بـر اثـر تـصادفات جـادهای، جـان خـود را از دسـت مـی دهنـد. تعـداد مجروحان رانندگی در سال، بـیش از 15میلیـون نفـر تخمـین زده می شود. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. یکی از وظایف مهم روان شناسان کاربردی این است که به منظور داشتن درک و طبقه بندی صـحیحتـر انـواع عوامـل انـسانی کـه در تصادفات جادهای نقش دارند، پـژوهشهـایی را انجـام دهنـد. نکتـه مهمی که باید در نظر داشت این است که اصطلاح خطـای انـسانی، به هیچ وجه همه علل انسانی تصادفات و سوانح رانندگی را پوشـش نمی دهد. در بررسی هایی که از عوامل انسانی این تـصادفات صـورت گرفته، این نتیجه حاصل شده که داشتن چهارچوب نظـری صـحیح برای تبیین سوانح، نیازمند تمایز قائل شدن بین خطاها (Errors) و تخلفات (Violations) است(عریضی سامانی و حقایق،1388).

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) در سال 1990 و در ساختمان روانشناسى دانشگاه منچستر، به‌وسیله ریسون و همکارانش تنظیم و تدوین شد. این مقیاس در کشورهاى مختلف مانند انگلستان، استرالیا، چین و فنلاند اجرا و اعتباریابى شده است. این پرسشنامه شامل 50 سؤال است و در یک طیف از 0 تا 5 درجه بندى می‌شود. پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) دارای دو عامل کلی خطاها و تخلفات است. عامل خطاها خود دارای دوزیرمقیاس لغزش‌ها یا خطاهای سهوی و اشتباهات است و عامل تخلفات نیز دارای دو زیرمقیاس تخلفات عمدی و تخلفات غیرعمدی است؛ بنابراین این پرسشنامه در کل دارای 4 زیرمقیاس است.

همراه 8 مقاله رایگان

جهت دریافت این پرسشنامه ها کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه یپرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا رویپرسشنامه استانداردکلیک فرمایید.

  • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 هودی و سویشرت فروشگاه هودی و سویشرت پرسشنامه استاندارد  تحلیل آماریتاریخ : جمعه 100/1/13 | 5:12 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق