مقیــاس ســازگاری پس از طـلـاق فیشــر Fisher’s Divorce Adjustme - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیــاس ســازگاری پس از طـلـاق فیشــر

Fisher’s Divorce Adjustment Scale( 1976, Bruce& Fisher)

 

طـاق سـبب بـه خطـر انداختـن سـامت روان افـراد مـی شـود و سـازگاری مـی توانـد بـه آنهـا کمـک کنـد.

طــاق بــرای زوجیــن پرتنــش و دارای تعارضــات شــدید اســت.

به بنظر بعضی از محققان طــاق بــه عنــوان یــک راه حــل نهایــی مـی توانـد بسـتر سـاز شـادمانی و تسـکین و بهبـود سـبک هـای ارتباطـی باشـد.

اما طـاق تنـش بسـیار شـدیدی محسـوب می شـود کـه زنـان مطلقـه را نسـبت بـه مـردان بـا چالـش هـای اجتماعـی، اقتصـادی و روانشـناختی بیشـتری مواجهـه مـی کنـد.

مقیــاس ســازگاری پس از طـلـاق فیشــر فیشــر  در ســال  1976توســط بروس فیشر  معرفـی شـد.

 ایـن مقیـاس در سـال 1978مجـدد بـه روز رسـانی شــد.

ایــن مقیــاس متشــکل از 100گویــه اســت.

ایــن مقیــاس 6خــرده مقیــاس دارد کــه عبــارت هســتند از:

1-     احســاس خــود ارزشــی 2- رهــا شــدن 3- خشــم  4- ســوگ 5-  صمیمــت اجتماعــی و 6- خــود ارزشــی اجتماعــی.

عبارات مربوط به هر خرده مقیاس در فایل مشخص شده است.

این مقیاس در ایران نیز اعتبار سنجی شده است( وفائی و همکاران ،1399).

به همراه 3 مقاله رایگان

برای دریافت  این  پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

 توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است.

 اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند.

 عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند.

 لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است .

در صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود!

 حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

 برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abaziziتاریخ : چهارشنبه 100/12/11 | 10:47 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق