مواظب خودت باش ! - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

مواظب خودت باش !

 معن? ا?ن جمله ا?ن ن?ست که از خودت مواظبت کن ! معن?ش ا?ن است که ه?چکس به اندازه خودت نمی تواند بهت صدمه بزنه !!! تحق?قات نشان داده که ب?شتر?ن عامل ب?مار? ها ، سخت? ها ، مشک?ت و ناکام? ها? انسان ها خود آنها هستند . . . اگر دوست دار?د بعد از سال ها زندگ? زمان? که برمی گردید و به منظره ? گذشته خود نگاه می کنید، تصو?ر? ز?با و خاطرات? پر از خرسند? بب?ن?د ، ا?نها را به هم پ?وند بزن?د:

1-  تصم?م را با تحق?ق

2- هوس را با عقل

3-  عصبان?ت را با صبر

4-  انتقام را با فراموش?

5-  عبادت را با ب? توقع?

6- خدمت به خلق را با گمنام?

7- قلبت را با ‏« خدا ‏»

پ?وند بزن

" فرصت زندگی کردن کم استمواظب خودت باش"تاریخ : دوشنبه 94/4/29 | 12:21 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق