مقیاس شخصیتی مرزی) (STB اصلاحیه محمد زاده و همکاران - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقیاس شخصیتیمرزی)(STB اصلاحیه محمد زاده و همکاران

مقیاسشخصیتمرزی(STB)  درآکسفوردوبراساسملاکهایDSM-III ساختهشدهاستودرسال 2001 نیزموردبررسیمجددقرارگرفتهاست . STBیکیازوضعیتهایرایجمرزییعنیاختلالشخصیتمرزیراتوصیفمیکندکهالگوهایرفتاریبیثباتبینفردیازقبیلدوسوگرائیومشکلاتکنترلهیجانیراشاملمیشود. STBویژگیهایمرزیرادرافرادبهنجاروبراساسمدلپیوستاریویژگیهایروانیمیسنجد .در ایرانمحمد زاده و همکارانش ( 1384) این مقیاس را بهفارسیبرگردانده اند(محمد زاده و همکاران، 1384). اینمقیاسدربررسیخصلتهایمرزیدرجمعیت غیربالینیوبراساسمدلابعادیوپیوستارینشانهشناسی اختلالاتروانیکاربرددارد.

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.irتاریخ : جمعه 94/6/13 | 9:32 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق