پرسشنامه انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس ( 29 سوالی) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه انگیزه پیشرفت (T.M.A ) هرمنس ( 29 سوالی)

یکی از رایج ترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس (1977) برمبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش های مربوط به موضوع نیاز به پیشرفت، این پرسشنامه را ساخته است. ابتداوی 92 سئوالرابرایپرسشنامه تهیهودرنهایتبرایتعیینمیزانضریبهمبستگی،کهبینهرسئوالبارفتارپیشرفتبهدستآوردو 29 سئوال رابهعنوانپرسشنامهنهاییانگیزشپیشرفتانتخابکرد .

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.irتاریخ : جمعه 94/6/13 | 9:40 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق