پرسشنامه عوامل حفاظت کننده فردی[1] (IFPI) - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه عوامل حفاظتکنندهفردی[1] (IFPI)اصلاحیه (آگنج؛هنرپروران و  رفاهی ، 1391).

دردودههاخیر،تاب آوری[2]وعواملبازدارندهو تقویت کنندهآنازمباحثاصلیدرپژوهشهایمربوطبهکودکانونوجوانانبودهاستتابآوریفرایندیاستکهطیآن،نوجواناندرمعرضخطربهحستوانمندیمجهزمیشوندوبنابرایندربیشترمواردباعثجلوگیریازرفتارهاوتفکراتخودشکنومنفیمیشود.

دوعاملدررشدتاب آوریاثردارد؛عواملمخاطره آمیز محیطی،روان شناختیوزیست شناختی،کهآسیب پذیری فردیراافزایش می دهدوعواملحمایتیفردی،اجتماعیو خانوادگی،کهازاثرگذاریآسیب هاوخطراتمحیطی جلوگیریمی کند. عواملحمایتیظرفیتتابآوریفردرا درهرزمانبالامی برد. توجهبهعواملحمایتیاینموضوعرا روشنمی کندکهچرابرخیبچه هامی توانندخودکارآمدیو اعتمادبهنفس خودراهنگاممواجههبامشکلاتیکهموجبتسلیمدیگرانمی شود،حفظکنند. باتوجهبه نقش تاب آوریدرسازگاریمثبتنوجوانان،ساختابزار سنجش آنازاهمیتویژه ایبرخورداراست. یکیاز ابزارهایسنجش تابآورینوجوانان،نمایهعوامل حفاظتکنندهفردی است. IPFI در اصل یک آزمون خودگزارشی71 گویه ایاستکهویژگی هایفردیرادرسه عامل؛  پیونداجتماعی(SB) توانش شخصی (PC) و توانش اجتماعی(SC)  بررسی می کند. در ایران آگنج؛هنرپروران و  رفاهی (1391) به  ترجمه و اعتبار سنجی این پرسشنامه در میان دانش آموزان دبیرستانی پرداخته اند، آن ها با اوجه به ویژگی های جامعه ی ایرانی 10 گویه آن را حذف نموده اندو گزارش کرده اند که: تحلیلعاملیچهارعاملیتوانش شخصی،توانش اجتماعی،تعهد اجتماعیوانسجاماجتماعیبود(آگنج؛هنرپروران و  رفاهی ، 1391).

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.ir[1] - Individual protective factors index

[2] - resilienceتاریخ : یکشنبه 94/7/26 | 9:25 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق