پرسشنامه جوایمنی محمدی زیدی و همکاران 20 سوالی - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پرسشنامه جو ایمنی محمدی زیدی و همکاران 20 سوالی

جوایمنیبصورتتصورمشترککارگرانازسیاستها، رویهها،اقدامهاوهمینطوراهمیتکلیواولویتواقعی ایمنیدرمحیطکارتعریفمیشود.  جوایمنی موضوعیچندبعدیاستوبهعنوانشاخصسطحایمنی محیطهایکاریمطرحاست . اندازهگیریجوایمنیمیتواند باارزیابی "حرارتایمنی " یکسازمانمقایسهشودکهبه اینترتیبعکسیفوریازوضعایمنیسازمانارائهخواهد کرد. اولینتلاشبرایاندازهگیریجوایمنیتوسط زوهروهمکارانباپرسشنامهای40سئوالیدرصنایعفلزی، موادشیمیایی،نساجیوغذاییانجامشد .در ایران زیدی و همکاران (1390) این پرسشنامه را تهیه نموده اند. پرسشنامه ی اصلی دارای 31  عبارت بود که پس از اعتبار سنجی توسط سازنده 11 سوال آن حذف شد و در نهایت پرسشنامه 20سوالی طراحی شد (زیدی و همکاران، 1390).  

 

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

برای دانلود این پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.   

http://www.rava20.irتاریخ : یکشنبه 94/7/26 | 9:39 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق