برای موفقیت باد لاستیک هایت را خالی کن! - پرسشنامه / مبانی نظری و پژوشی/ Spss
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

برای موفقیت باد لاستیک هایت را خالی کن!

مدرسه ا? اقدام به بردن دانش آموزانش به اردو م?     کند، در مس?ر حرکت اتوبوس به ?ک تونل نزد?ک می شودکه نرس?ده به آن تابلو?? با ا?ن مضمون د?ده می شد    : حداکثر ارتفاع سه متر، و ارتفاع اتوبوس هم سه متر

ول? چون راننده قب? ا?ن مس?ر رو اومده بود با کمال اطم?نان وارد تونل م? شود وبه علت سرعت ز?اد سقف اتوبوس به سقف تونل کش?ده م? شود و پس از دادن صدا? وحشتناک در اواسط تونل توقف می کند.

پس از آروم شدن اوضاع مسول?ن و راننده پ?اده م?شوند و از ا?ن اتفاق ناراحت م? شوند . پس ازبررس? اوضاع مشخص م? شود که ?ک ??ه آسفالت جد?د? رو? جاده کش?ده شده که باعث ا?ن اتفاق شده و همه به فکر چاره افتادند که ?ک? به کندن آسفالت و د?گر? به بکسل کردن با ماش?ن سنگ?ن د?گر و ... اما ه?چکدام چاره ساز نبود

تا ا?نکه پسر بچه ا? از اتوبوس پ?اده م?شهو م?گه که راه حل ا?ن مشکل را من م?دونم، که ?ک? از مسوول?ن اردو بهش گفت که برو با? پ?ش بچه ها و واز دوستات جدا نشو !! پسر بچه با اطم?نان کامل گفت: به خاطر کوچک?م دست کمم نگ?ر و ?ادت باشه که سر سوزن به ا?ن کوچک? چه ب??? سر بادکنک بزرگ در م? آره. مرد از حاضر جواب? کودک تعجب کرد و راه حل از او خواست . بچه گفت: پارسال در ?ک نما?شگاه? معلممان ?ادمان داد که از ?ک مس?ر تنگ چه جور? عبور کن?م و گفت که برا? ا?نکه دارا? روح لط?ف و حساس? باش?م با?د درونمان را از هوا? نفس و باد غرور و تکبر و طمع و حسادت خال? کن?م و در ا?نصورت م? توان?م از هر مس?ر تنگ? عبور کن?م و به خدا برس?م .
مسوول به او گفت: ب?شتر توض?ح بده . پسر بچه گفت : اگر بخواه?م ا?ن مساله را رو? اتوبوس اجرا کن?م با?د باد ?ست?کها? اتوبوس را کم کن?م تا اتوبوس از ا?ن مس?ر تنگ و بار?ک عبور کنه. پس از ا?ن کار اتوبوس از تونل عبور کرد .
کاش ما هم درونمان را از هوا? کبر و غرور و نفاق و حسادت خال? کن?م تا بتوان?م از مس?رها? تنگ زندگ? به س?مت عبور کن?م...

 



تاریخ : جمعه 94/8/15 | 6:45 عصر | نویسنده : ابوبکر عزیزی مقدم | نظر


  • paper | خرید لینک انبوه | خرید بک لینک ارزان
  • بک لینک با کیفیت | فال تاروت عشق